UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Mediace

Mediace

Mediace je proces, ve kterém nestranní mediátoři pomáhají stranám v konfliktu vést konstruktivní rozhovor v neutrálním prostředí. Strany jsou v průběhu mediace schopny učinit správná rozhodnutí z pohledu sebe i z pohledu těch, koho se taková rozhodnutí dotýkají.
Mediace plně koresponduje s cílem Úřadu mírnit dopady rodičovských sporů na děti. Podpora schopnosti rodičů dohodnout se posiluje jejich rodičovské kompetence a uvolňuje prostor pro pokračování společné výchovy dětí.
Protože primárním cílem Úřadu je sledovat zájmy a potřeby dětí, nabízí mediaci výhradně v kauzách, které se jich týkají. Nejčastěji to tedy bývají případy rodičovských únosů nebo kontaktů rodiče s dítětem, případně souhlas s vystěhováním jednoho z rodičů s dítětem do zahraničí.

Účel a cíle mediace

Účelem mediace je umožnit rodičům, aby jim zůstala zachována jejich maximální kontrola nad rozhodnutími, která se týkají budoucnosti jejich i jejich dětí. Přenechat tuto kontrolu někomu jinému, např. soudu resp. soudci, je zcela legitimní možností, měla by to však být až možnost poslední. Někdo cizí, kdo dítě nezná, možná ho ani nikdy neviděl a neuvidí, by měl takovou moc získat až ve chvíli, kdy je zřejmé, že všechny jiné varianty byly vyčerpány a selhaly. Jsou to právě rodiče, kteří jsou většinou schopni udělat ta nejlepší rozhodnutí ve prospěch svých dětí a většinu jejich života to i dělají.

Cílem mediace je:

 1. Posílit a podpořit každého rodiče v tom, aby mohl udělat jakékoliv rozhodnutí, které považuje za správné kdykoliv je to během mediace možné. Toto rozhodnutí se může týkat jak obsahu mediace, tak i jejího průběhu. Jinými slovy, jsou to vždy rodiče, kteří rozhodují o tom, o kterých tématech se bude hovořit, jak bude jejich spor ukončen, jakým způsobem bude mediace, resp. jejich rozhovor probíhat, kdo bude přítomen, zda bude mediace pokračovat, bude přerušena nebo ukončena, jaké budou výstupy z mediace atd.
 2. Umožnit každému z rodičů říci vše, co je pro něj důležité a současně také slyšet vše, co je důležité pro druhou stranu, a případně zvážit, zda dává smysl i pohled druhé strany. Jinými slovy zvážit, zda je možné jeho nebo její potřeby, zájmy, obavy, (atd.) zohlednit při rozhodování o budoucnosti dětí.

Výstupy mediace

Výstupem nebo kritériem úspěšnosti mediace může být více věcí:

 • Dohoda mezi rodiči. Dohoda může fungovat sama o sobě nebo ji rodiče mohou předložit soudu ke schválení. Samotná dohoda není cílem mediace, není ani kritériem pro hodnocení její úspěšnosti. Mediátoři nemají za cíl „dotlačit“ strany k uzavření dohody. Pokud to však rodiče budou chtít, vždy jim mediátoři pomohou dohodu uzavřít. Před podpisem dohody jsou rodiče vždy vyzváni, aby dohodu prošli společně s právníkem ÚMPOD.

Dohoda může obsahovat řešení podstatných záležitostí jako je určení bydliště dítěte, úprava péče o dítě, režim styku rodičů s dětmi, ale i řešení detailů jako je hrazení nákladů na cesty během styků, typ školy, kterou bude dítě navštěvovat apod.

 • Větší orientace rodičů v tom:
  i.    co je podstatou jejich neshody,
  ii.    jaké mají možnosti,
  iii.    jakým rozhodnutím vlastně čelí,
  iv.    jaké budou jejich další kroky i v případě, že se neshodnou
 • Lepší porozumění situaci druhého a důvodům, pro které jedná, jak jedná.
 • Jakékoliv rozhodnutí, o kterém si rodiče nebyli jistí, a nyní ho chtějí udělat a vědí proč.

Uzavření jakékoliv dohody v mediaci je vždy dobrovolné. Ačkoliv může být účast na mediaci nařízená, rodiče by se nikdy neměli cítit tlačeni do jakéhokoliv rozhodnutí. Je čistě na rozhodnutí rodičů, zda a jak budou v mediaci pokračovat a kdykoliv ji mohou ukončit.

Důvěrnost mediace

Mediace je vždy důvěrná, takže pokud si to nebudou přát sami rodiče, ze strany ÚMPOD, resp. od mediátorů žádné podrobnosti o průběhu mediace, výrocích nebo chování rodičů nikdo další nezíská.
Obvinění z týrání nebo zneužívání dětí nebudou vnímána jako důvěrná a mediátoři s nimi budou odpovídajícím způsobem nakládat.
Z mediace není pořizován žádný záznam, ledaže strany uzavřou dohodu nebo budou samy požadovat zprávu z mediace. V takovém případě pomohou mediátoři stranám podle jejich instrukcí sepsat návrh dohody nebo zprávu z mediace, která bude předána jim a případně soudu nebo orgánům sociálně právní ochrany dětí.

Cena mediace

Úřad nabízí bezplatnou mediaci ve všech fázích probíhajícího sporu. Disponuje možnostmi vést mediační setkání rovněž v některých cizích jazycích, konkrétně v angličtině, němčině, ruštině a slovenštině. Mediaci v jiných jazycích neposkytujeme ani za účasti tlumočníka.

Pro vyřešení sporu může být potřeba více mediačních setkání, zvláště v případech, kde strany potřebují diskutovat mnoho témat, situací a pohledů. Ani v případě více setkání nebude stranám účtována žádná úhrada ze využití mediace.

On-line mediace

V případech velkých vzdáleností nabízíme on-line mediaci prostřednictvím programu Zoom (https://zoom.us/). Tento program je využíván i pro tzv. před-mediační rozhovory (viz. příprava na mediaci).

Mediátoři

Tým mediátorů Úřadu je složený z více než 20 právníků a psychologů, kteří absolvovali kromě základního mediačního výcviku také nástavbové výcviky v ČR i v zahraničí. Pro každý konkrétní případ je k dispozici dvojice mediátorů v genderově vyváženém páru (muž a žena). Tato dvojice je sestavena s přihlédnutím ke specifikům dané kauzy a jazykové výbavě. Úzce spolupracuje také s právníkem orientovaným na právo dané země, který je během mediace dostupný pro případnou konzultaci.

Mediátoři jsou nestranní. Úkolem mediátorů není dělat jakákoliv rozhodnutí za rodiče nebo posuzovat kdo má nebo nemá pravdu. Mediátoři nemají žádný zájem na jakémkoliv výsledku a budou se chovat ke všem účastníkům stejným a vyváženým způsobem. Hlavním úkolem mediátorů je pomoci rodičům vytvořit konstruktivní atmosféru, aby mohli hovořit o věcech, které jsou důležité a udělat jakékoliv svobodné a informované rozhodnutí. Jakýkoliv střet zájmů nebo dojem zaujatosti ze strany mediátora mohou rodiče sdělit přímo mediátorům nebo vedoucímu mediačního programu na adresu robin.brzobohaty@umpod.cz.

Účast dalších osob

Mediace zahrnuje informované rozhodování. Rodiče mají během mediace možnost přístupu ke všem informacím, které jim mohou pomoci činit informovaná rozhodnutí. Pokud rodiče zjistí, že nemají dostatek informací o některém tématu, mohou chtít některé otázky konzultovat s externími odborníky, aby se pak mohli lépe rozhodnout.

Kdykoliv v průběhu mediace je možné požádat o samostatný rozhovor s mediátory nebo o konzultaci nebo dočasnou účast psychologa nebo právníka ÚMPOD na mediačním jednání.

Stejně tak není vyloučena konzultace s advokátem nebo přítomnost právních zástupců na mediačním jednání. Přítomnost právních zástupců je vždy výsledkem jednání se všemi stranami a záleží i na posouzení vhodnosti takového kroku ze strany úřadu.

Účast dítěte na mediaci

Účast dítěte na mediaci je samozřejmě možná. Její forma je vždy výsledkem dohody mezi rodiči a mediátory. Pokud se rodiče rozhodnou dítě zapojit přímo do mediace, seznámí je mediátoři s přesným postupem a podmínkami jeho účasti. Děti jsou zapojovány nepřímo (zjištění názoru dítěte a jeho zprostředkování rodičům) i přímo (účast dítěte na mediaci) od 6 let věku.

Vstup do mediace

Rodiče se mohou rozhodnout využít mediaci sami. V takovém případě stačí informovat příslušného klíčového pracovníka, aby jim zprostředkoval kontakt s vedoucím mediačního programu, nebo se na něj mohou obrátit i sami na adrese robin.brzobohaty@umpod.cz.

Účast na mediaci může být rodičům také nařízena ať již podle § 12 zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, nebo podle § 474 resp. § 503 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Příprava na mediaci

Každý rodič uvažující o využití mediace obdrží e-mail, ve kterém je informován o dalších krocích a v příloze je přiložena Příručka účastníka mediace, která stručně shrnuje základní principy mediačního programu na ÚMPOD.

S každým rodičem následně provádí vedoucí mediačního programu tzv. před-mediační rozhovor. Ten je možné provést buď osobně, nejčastěji však s využitím platformy Zoom (viz. on-line mediace). Účelem rozhovoru je zodpovědět jakékoliv otázky, které by rodiče ve vztahu k mediaci mohli mít. Dalším účelem je také příprava rodičů na mediaci. Obsahem rozhovoru jsou otázky týkající se cílů každého z rodičů, způsobů, jak jich co nejefektivněji v mediaci dosáhnout, pozornost je věnována možným překážkám, které se v průběhu mediace mohou vyskytnout a hledání možných preventivních opatření. V neposlední řadě je v před-mediačním rozhovoru také prováděno vyhodnocení výskytu domácího násilí a jeho dopadu na podobu mediačního programu. Pokud je výskyt domácího násilí identifikován, může dojít k úpravě podoby mediačního jednání, případně i ke zrušení mediace.

buy ativan online
 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.