UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Osvojení > Mezinárodní osvojení do ciziny

Mezinárodní osvojení do ciziny

Zprostředkovat osvojení dítěte z České republiky do ciziny je oprávněn pouze Úřad.

Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.

Osvojují-li manželé, podávají návrh na osvojení společně jako společní osvojitelé.

Proces zprostředkování osvojení do zahraničí je následující:

Žádost

Žadatelé se s žádostí o zařazení do evidence obracejí na Úřad prostřednictvím ústředního orgánu přijímajícího státu. Jako přílohy k žádosti musejí žadatelé předložit řadu dokladů týkajících se jejich osobního a majetkového stavu a podmínek osvědčujících možnost stát se žadatelem o osvojení. Častým nedostatkem žádostí o zařazení žadatelů do evidence Úřadu je neúplný nebo nedostatečně podrobný psychologický posudek. Posudek by měl být proveden psychologem se zkušeností s náhradní rodinnou péčí a schváleným ústředním orgánem pro posuzování žadatelů o adopci.

Matching

Na základě dokumentace dítěte a žadatelů provede Úřad tzv. matching, čili výběr konkrétních žadatelů pro konkrétní dítě. O výběru informuje Úřad žadatele prostřednictvím ústředního orgánu příslušného přijímajícího státu, který posoudí výběr provedený Úřadem.

Interakce

V případě, že po důkladném zvážení má žadatel zájem o seznámení se s dítětem, sjedná Úřad po dohodě se zařízením, ve kterém je dítě umístěno, termín interakce žadatelů s dítětem. Minimální doba, kterou je žadatel povinen strávit s dítětem při kontaktu, je 7 až 10 dnů. Tato doba může být delší v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Vzhledem k délce soudního řízení o předání dítěte do péče před osvojením je však třeba počítat s celkovou dobou strávenou v České republice v délce alespoň čtyř až šesti týdnů.

Rozhodnutí o předání dítěte do péče před osvojením

Návrh na předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením podávají žadatelé k Městskému soudu v Brně, a to bezprostředně po své první návštěvě v sídle Úřadu.

Po uplynutí minimální doby, kterou je žadatel povinen strávit s dítětem při kontaktu, je žadatel povinen Úřadu osobně sdělit, zda má v úmyslu převzít navrhované dítě do péče se záměrem ho v budoucnu osvojit, nebo nemá. Dítě se předává do péče před osvojením na základě rozhodnutí Městského soudu v Brně. Jednou z podmínek vydání takového rozhodnutí je souhlas ústředního orgánu přijímajícího státu.

Jakmile rozhodnutí o předání dítěte do péče budoucích osvojitelů nabude právní moci a dítěti je vystaven cestovní doklad, je možno  s dítětem vycestovat do přijímajícího státu.

Vývojové zprávy

Po svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů jsou ústřední orgány, příp. pověřené organizace přijímajícího státu, povinny zasílat Úřadu zprávy o situaci dítěte v rodině (tzv. follow-up reports). Osoba pověřená v přijímajícím státě k vypracování takových zpráv navštíví osobně rodinu a provede šetření. O šetření vypracuje zprávu, ke které bude přiložena aktuální lékařská zpráva a fotografie dítěte spolu s ostatními členy rodiny, a to po 1, 3, 6 a 12 měsících od přemístění dítěte do cizího státu v péči budoucích osvojitelů, a poté ve 3, 7, 12, 15 a 18 letech věku dítěte.

Rozhodnutí o souhlasu s osvojením

Po uplynutí šesti měsíců od umístění dítěte v přijímajícím státě a po předložení tří zpráv o situaci dítěte v rodině mohou osoby, jimž je dítě předáno do péče před osvojením, podat Úřadu žádost o rozhodnutí o udělení souhlasu s osvojením dítěte do ciziny. Tento souhlas je nutnou podmínkou osvojení dítěte.

Finalizace osvojení

O vlastním osvojení je vedeno řízení v přijímajícím státě. Jakmile dojde k osvojení dítěte v cizině, přijímající stát o této skutečnosti uvědomí stát původu tak, že zašle doklad ve smyslu článku 23 Úmluvy, kde potvrdí, že k osvojení došlo v souladu s Úmluvou.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.