UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Osvojení > Mezinárodní osvojení z ciziny

Mezinárodní osvojení z ciziny

Úřad je oprávněn zprostředkovat mezinárodní osvojení dítěte z ciziny pro žadatele z České republiky. Žadatelem o mezinárodní osvojení se může osoba stát dvěma způsoby; buď může výslovně žádat přímo o zprostředkování mezinárodního osvojení (bez předchozí snahy o osvojení dítěte z České republiky), nebo může dát souhlas k zařazení do evidence Úřadu v případě, že mu nebude zprostředkováno osvojení v České republice.

Úřad je oprávněn zprostředkovat mezinárodní osvojení pro žadatele pobývající v České republice déle jak 1 rok.

Proces zprostředkování osvojení ze zahraničí je následující:

Žádost

Zájemci o osvojení se obracejí na obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě svého bydliště. Mohou žádat výlučně o zprostředkování osvojení z ciziny (bez zájmu o zprostředkování osvojení dítěte z České republiky) nebo udělit souhlas k zařazení do evidence Úřadu v případě, že nebude zprostředkováno osvojení v České republice v zákonné lhůtě 3 let.

Postup Úřadu

Poté, co jsou žadatelé zařazeni do evidence Úřadu, začíná podle přání žadatelů proces zprostředkování mezinárodního osvojení.

Při zprostředkování vychází Úřad z údajů žadatelů o jejich zdravotním stavu, etnickém, náboženském a kulturním prostředí, jakož i z představ žadatelů o přijímaném dítěti, uvedených v Dotazníku – příloze k žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče, případně z doplňujících údajů, které žadatelé Úřadu následně sdělí. Tyto údaje by měly blíže charakterizovat schopnost žadatelů poskytnout náhradní rodinnou péči přijímanému dítěti (např. uvedením maximálního věku dítěte, uvedením míry schopnosti žadatelů přijetí dítěte se zdravotními omezeními apod.). Žadatelé musí sdělit Úřadu zemi, z níž by osvojené dítě mělo pocházet a doplnit žádost dle požadavků vybrané země. Úřad spolupracuje pouze s členskými státy Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haag, 29. května 1993, publikována sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2000 Sb.m.s., „haagská úmluvy o osvojení“).

Zprostředkování ve státu původu dítěte

Je-li žádost přijata ústředním orgánem státu původu dítěte, žadatelé jsou zařazeni do tamního seznamu vhodných budoucích adoptivních rodičů a musejí vyčkat, nežli dojde k jejich výběru pro konkrétní dítě. V tomto okamžiku jsou Úřadu postoupeny materiály týkající se dítěte, které předkládá žadatelům, a tito na jejich základě mají možnost vyjádřit se, zda si přejí v adopci pokračovat.
Pakliže ano, žadatelé zpravidla musejí vycestovat do země původu dítěte a pobývat zde po určitou dobu. Nejsou-li žádné komplikace a adopce je v zájmu dítěte, rozhodnou příslušné místní orgány o adopci nebo svěření dítěte do péče a žadatelé se vracejí s dítětem do České republiky.

Finalizace adopce

Dle podmínek konkrétního státu Úřad zasílá zprávy o vývoji dítěte v nové rodině a je žadatelům nápomocen při soudních a správních řízeních na území České republiky.

Výhody zprostředkování osvojení dle haagské úmluvy o osvojení

Cílem haagské úmluvy o osvojení je zejména předcházení únosů, prodeji a obchodování s dětmi, respektování nejlepšího zájmu dítěte, zejména pak jeho práva na přednost péče v zemi původu a zajištění uznání osvojení ve všech smluvních státech.

Pokud dojde ke zprostředkování osvojení na základě haagské úmluvy o osvojení, lze zaručit, že jsou řádně splněny podmínky osvojitelnosti dítěte, jsou poskytnuty pravdivé informace o dítěti i o osvojitelích, je zajištěna kontrola toho, jak je o dítě postaráno po přemístění do jiné země a je zaručeno i respektování účinků osvojení ve všech smluvních státech.

Rizika mezinárodního osvojení bez zprostředkování Úřadem

S ohledem na složitost procesu zprostředkování mezinárodního osvojení, jeho finanční i časovou náročnost, přísné požadavky na osvojitele a další požadavky se někteří žadatelé o osvojení rozhodnou postupovat bez spolupráce s orgány v České republice a za pomoci různých zprostředkovatelů usilují o osvojení dítěte z některého státu, který není signatářem haagské úmluvy o osvojení.

Žadatelé tak obvykle dosáhnou vydání soudního rozhodnutí o osvojení v dané zemi a teprve poté usilují o přemístění dítěte do České republiky.

Je třeba upozornit na to, že ve vztahu ke státům, které nejsou smluvní stranou haagské úmluvy o osvojení, nelze zaručit jakoukoli pomoc České republiky při přemístění dítěte ze země původu do České republiky.

Aby rozhodnutí soudu jiného státu mělo v České republice právní účinky, je nutné, aby toto rozhodnutí bylo uznáno českým soudem. Je tedy třeba, aby se osvojitelé se zahraničním rozhodnutím o osvojení obrátili na příslušný soud v České republice s návrhem na uznání tohoto rozhodnutí. Dle § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém  osvojení musí být přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva. Je tedy otázkou, zda v těchto případech bylo splněno vše, co české právní předpisy požadují (např. způsobilost osvojitelů, přiměřený věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem, péče před osvojením, apod.).  Uznání osvojení v těchto případech tak nelze předem zaručit

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.