UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Právo styku s dítětem > Často kladené otázky

Často kladené otázky

Je nezbytně nutné, aby bylo právo styku upraveno soudním rozhodnutím?

Pokud mezi rodiči neexistují neshody ohledně styku s dítětem, není nezbytně nutné, aby o styku rozhodoval soud. V případě, kdy to vyžaduje zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk s dítětem upraví.

Který soud je příslušný rozhodovat o návrhu na zahájení řízení o úpravu nebo změnu práva styku, žije-li dítě v České republice?

V případě, že se rodič, kterému bylo dítě svěřené do péče, není schopen s druhým rodičem na styku domluvit, příp. kontaktu druhým rodiče s dítětem brání, lze zahájit u soudu v místě obvyklého bydliště dítěte řízení o úpravu styku. Řízení je osvobozeno od soudních poplatků.

Který soud je příslušný rozhodovat o návrhu na zahájení řízení o úpravu nebo změnu práva styku, žije-li dítě v zahraničí?

V případě, že se rodič pečující o dítě s tímto dítětem po delší dobu nachází v zahraničí a brání druhému rodiči v kontaktu s dítětem, návrh na zahájení řízení o úpravu nebo zajištění vykonávání práva styku je nutno podat k soudu toho státu, kde dítě žije. Rodiči může být se zahájením řízení v cizím státě nápomocen, prostřednictvím ústředního orgánu v zahraničí, Úřad, jehož činnost není zpoplatněna.

Pokud od přestěhování se rodiče s dítětem do členské země Evropské unie (kromě Dánska) neuplynuly více než 3 měsíce, bude podle nařízení Brusel IIbis pro rozhodování o změně úpravy styku zachována příslušnost českého soudu. K přestěhování však musí dojít zákonným způsobem, tedy se souhlasem druhého rodiče či soudu.

V případě, že dítě v zahraničí žije již déle než 3 měsíce či se jedná o nečlenský stát Evropské unie (nebo Dánsko), je však nutné podat návrh na změnu úpravy práva styku k soudu země, která se stala místem obvyklého bydliště dítěte.

Byl Vám soudním rozhodnutím stanoven styk s dítětem?

V případě, že bylo ve věci vydáno pravomocné a v zahraničí vykonatelné soudní rozhodnutí upravující styk, můžete se obrátit na Úřad, který bude v součinnosti s ústředním orgánem dané členské země Evropské unie (kromě Dánska) postupovat na základě nařízení Brusel IIbis.

V nečlenských státech Evropské unie a Dánsku může být ve věci postupováno na základě Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, příp. na základě dvoustranných smluv uzavřených mezi Českou republikou a příslušnou zemí.

Nebyl Vám soudním rozhodnutím stanoven styk s dítětem?

Na Úřad se můžete obrátit i v případě neexistence soudního rozhodnutí upravujícího styk rodiče s dítětem. Úřad bude v součinnosti s ústředním orgánem daného státu postupovat podle nařízení Brusel IIbis a Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí.

Pokud Vaše dítě žije v nečlenském státě Evropské unie, ale v členském státě Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, kontaktujte Úřad, který Vám bude nápomocen při úpravě nebo zajištění vykonávání práva styku podle čl. 21 uvedené úmluvy.

V případě, že Vaše dítě žije v zemi, která není členským státem Evropské unie ani Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, kontaktujte Úřad, který posoudí další možný postup ve věci.

Na základě jakých právních dokumentů lze zajistit vykonávání práva styku v rámci Evropské unie?

Se vstupem České republiky do Evropské unie lze za určitých podmínek v členských státech (kromě Dánska) podat návrh na výkon rozhodnutí, kterým byl upraven styk s dítětem, a to na základě nařízení Brusel IIbis.

V případě existence pravomocného a v zahraničí vykonatelného rozhodnutí o úpravě styku k dítěti žijícímu v zahraničí lze podat návrh na výkon rozhodnutí přímo k příslušnému soudu v zemi obvyklého bydliště dítěte (jen pokud se jedná o členský stát Evropské unie) nebo můžete kontaktovat Úřad, který Vám bude prostřednictvím zahraničního ústředního orgánu s tímto nápomocný.

Na základě jakých právních dokumentů lze zajistit vykonávání práva styku mimo Evropskou unii?

V zemích, které nejsou členy Evropské unie a v Dánsku, lze při řešení problematiky styku postupovat na základě čl. 21 Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, příp. na základě dvoustranných smluv uzavřených mezi Českou republikou a příslušnou zemí.

Kdo bude platit náklady na styk s dítětem a na soudní řízení v zahraničí?

V rámci Evropské unie i ve vztahu k některým dalším zemím je možné žádat o přiznání bezplatné právní pomoci. Tato bezplatná právní pomoc je poskytována obvykle pouze tehdy, je-li ekonomická situace navrhovatele nepříznivá (zejména pokud pobírá pouze sociální dávky nebo je jeho příjem velmi nízký).  Pokud je bezplatná právní pomoc přiznána, je navrhovatel zastoupen místním advokátem a veškeré náklady na soudní řízení jsou mu uhrazeny. O tom, jak získat právní pomoc v zahraničí, Vás bude Úřad informovat na základě konkrétních okolností případu. Pokud navrhovateli není přiznána bezplatná právní pomoc, musí navrhovatel počítat s tím, že bude muset hradit soudní poplatky a ve většině případů i právní zastoupení advokátem.

Náklady na realizaci styku s dítětem (cestovní náklady, náklady na ubytování, tlumočení apod.) nesou rodiče a záleží na rozhodnutí soudu, zda je upraví. Pokud je v rozhodnutí pouze upraveno, kde a kdy si rodič, který se má s dítětem stýkat, převezme dítě ke styku, je právě tento rodič zodpovědný za náklady s realizací práva styku s dítětem spojené.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.