UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Úřad > Aktuální projekt: Práva a participace dítěte v agendách UMPOD > Aktivity projektu > KA 4 Zvyšování odborných kompetencí zaměstnanců ÚMPOD > 13. Konference, kterých se ÚMPOD účastní

Odborné konference jsou jedním z klíčových zdrojů informací o současných poznatcích a možnostech participační praxe. Přenos těchto informací do činnosti ÚMPOD bude využit k zajištění souladu zaváděné participační praxe s aktuálním stavem poznání v oblasti, což povede k dalšímu odbornému růstu zaměstnanců v oblasti zapojení dětí do rozhodování. Dalším účelem konferencí je i přenos dobré praxe z ÚMPOD k dalším subjektům prostřednictvím aktivní účasti na konferencích. 

1. konference Berlín

Ve dnech 25. – 28. 5. 2016 se vybraní právníci ÚMPOD zúčastnili konference v Berlíně. Účastníci se seznámili s různou praxí v řízení o navrácení dětí a v zapojení dětí do těchto řízení v jednotlivých státech Evropské unie. Ke zvážení je možnost zjištění názoru dítěte před mediací a způsob jeho prezentace rodičům na začátku mediace. Toto postup doposud není součástí praxe ÚMPOD. 

2. konference Trevír

Ve dnech 15. – 16. 9. 2016 proběhla konference v Trevíru, která byla zaměřena na právní hodnotu Listiny základních práv a svobod, rozsah její aplikace se zaměřením na sociální práva.

3. konference Trevír

Ve dnech 22. – 23. 9. 2016 proběhla konference v Trevíru, kdy tato vyla zaměřena na aktuální judikaturu v oblasti evropského rodinného práva, revize nařízení Brusel IIa, nové nařízení o veřejných listinách, nová nařízení o majetkových režimech manželů a registrovaných partnerů.

4. konference Trevír

Ve dnech 14. – 15. 11. 2016 proběhla opět konference v Trevíru, a byla zaměřena na teoretické ukotvení práva dítěte, formy použití a přístupy v rakouské a německé soudní praxi, a na prosazování práv dítěte v rámci Evropské unie, dále na psychologické aspekty pohovoru s dítětem v rámci justiční praxe (trestní i civilní praxe).

5. konference Amsterdam

Ve dnech 25. – 29. 7. 2017 se vybraní právníci ÚMPOD zúčastnili konference a workshopů v Amsterdamu, jejímž cílem bylo zjistit, zda a jak existující národní právo reflektuje rychle se měnící reality rodinného života. Účastníci konference živě diskutovali nad možnostmi a limity státních orgánů při zajištění participace dítěte v soudních procesech, nebo procesech sociálně-právní ochrany dětí, němečtí a rakouští účastníci z praxe se potýkají s obdobnými limity, jaké přináší česká praxe. Přes naznačené překážky lze konstatovat, že praxe o zapojení dítěte usiluje a státy se neustále snaží o její zlepšení, jak v legislativní, tak v praktické rovině.

Aktuální praxí zapojení dětí do soudního procesu v jednotlivých členských státech se lze inspirovat na stránkách www.childreninjudicialproceedings.eu. 

6. konference Trevír

Další konference v Trevíru se konala ve dnech 21. - 22. 9. 2017 a její témata byly aktuální judikatura Soudního dvora Evropské unie, uznávání „soukromých rozvodů“ v rámci Evropské unie, dohody o rozvodu ve Francii, novelizace Nařízení Brusel IIa, uznávání adopcí s přeshraničním prvkem, náhradní mateřství s přeshraničním prvkem, dialog k Brexitu, výživné s přeshraničním prvkem a dětské sňatky.

7. konference Haag

Hlavní obsahové myšlenky konference v Haagu, která se uskutečnila ve dnech 1. - 4. 10. 2017, byly následující: advokátní středisko pro děti. / Barnahus (Child house), kazuistiky – participace dětí na rozhodování o rodině, zapojování prostřednictvím pracovníků OSPOD, forenzní rozhovory s dětmi, zjišťování názorů dětí, shromažďování informací od dětí, hlas dítěte ve službách, konkrétně v praxi lékařů.

Konference přinesla vhled do aktuálních trendů i limitů při participaci dětí a poskytla potřebné příklady pro srovnání, zkušenosti a praxi, také možnou inspiraci a návody, které je možné použít pro praxi ÚMPOD.

8. konference Malta

Ve dnech 1. – 4. 11. 2017 byl ÚMPOD pozván na konferenci IFCO World Conference, která se konala na Maltě, tato byla zaměřena na přenos dobré praxe a zkušeností s pěstounskou péčí, případně s osvojitelskou péčí, především v Evropě, Severní Americe a Austrálii. S ohledem na snižující se počet osvojitelných dětí, či rigidní právní úpravu neumožňující osvojení nezletilých v některých zemích, jsou zde tendence transformace žadatelů o osvojení do žadatelů o pěstounskou péči. Většina témat se zabývala, deinstitucionalizací, jakým způsobem jsou pěstounské rodiny podporovány a jak ony samy podporují nezletilé umístěné v pěstounské péči a jejich kontakty s biologickou rodinou, či práce s traumaty.

Jako hlavní přínos vnímáme edukování odborných pracovníků ÚMPODu v zahraničních přístupech k obdobné problematice, kterou se sami zabývají a následné umožnění jejich nově nabytí znalosti a zkušenosti sdílet s ostatními kolegy, především z psychologického a adopčního oddělení.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.