UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Úřad > Aktuální projekt: Práva a participace dítěte v agendách UMPOD > Aktivity projektu > KA 6 Zvýšení kvality ochrany práv dětí v adopční agendě > 1. Stáže u partnerských organizací

Cílem těchto stáží je zjistit informace, postupy a dobrou praxi přímo na místě a  zajistit také přenos know-how pro přípravu uchazečů.  Je třeba nastavení pravidel pro vzájemnou spolupráci. Státy budou vybrány v závislosti na potřebě sdílení zkušeností.

STÁŽ ITÁLIE

Ve dnech 12. - 15. 5. 2016 se uskutečnila stáž v Itálii, a to u ústředního adopčního orgánu Commisione per le Adozioni Internationali se sídlem v Říme a u partnerské neziskové adopční organizace A. S. A. ONLUS se sídlem v Katánii.

Setkání se zástupci ústředního orgánu bylo zaměřeno na vzájemnou informovanost v adopčním procesu obou zemí a zohledňování postavení dítěte v něm. V Itálii se podařilo dosáhnout skutečnosti, aby adoptivní děti měly stejná práva jako děti biologické. Italské soudy pro mladistvé řeší dotazy adoptivních rodin, adoptovaných dětí či dospělých týkající se biologických kořenů. 

Návštěva A. S. A. ONLUS byla zaměřena na několik témat např.: jak děti žijící v osvojitelských rodinách vnímají svůj původ, jak jsou s nimi tato témata diskutována, jaké mají možnosti dozvědět se více o svých biologických rodinách nebo jak jsou děti osvojitelů (ať již vlastní, či osvojené) seznamovány a připravovány na příchod sourozence, jaké jsou jejich možnosti vyjádřit se k úmyslu rodičů. Tato témata jsme měly možnost diskutovat s osvojitelskými rodiči, zaměstnanci partnerské organizace, která osvojení zprostředkovává i s dětmi různého věku samotnými.

Akce byla velmi přínosná díky možnosti setkat se s konkrétními adoptivními rodinami, spolupracujícími odborníky a dětmi samotnými a mapovat tak živou praxi panující v Itálii, kde je osvojení celospolečensky podporovanou záležitostí propagovanou v médiích v širokém měřítku. 

STÁŽ ŠVÉDSKO

Ve dnech 17. - 23. 5. 2016 se uskutečnila stáž ve Švédsku, a to u partnerské neziskové adopční organizace BFA Barnen framför allt – Adoptioner se sídlem v Kungsbacka (dále jen „BFA“).

Návštěva BFA byla změřena především na seznámení se s činnosti Sociálního úřadu v Kungsbacka, na seznámení se s činností školy v Kungsbacka (Kolla School), na přípravu žadatelů na adopci a na seznámení se s novými žadateli.

Řešila se vzájemná informovanost v legislativním procesu mezi Českou republikou a Švédskem, nastavení pravidel spolupráce, zohledňování zákonů Švédska týkající se práva dětí znát svůj původ s okolnosti svého osvojení.

Celá akce byla velmi přínosná zejména díky možnosti osobního setkání s rodinami, které osvojili dítě z České republiky do horizontu půl roku až téměř 7 let. Reakce rodin na možnost participace při sběru životních zkušeností osvojitel svých rodin je velmi pozitivní a poskytuje slibné východisko pro realizaci dalších klíčových aktivit projektu. 

STÁŽ SLOVINSKO

Ve dnech 11. – 14. 10. 2016 se uskutečnila stáž ve Slovinsku, kdy cílem této stáže bylo zjistit informace, postupy a dobrou praxi přímo od partnerské organizace a zajistit také přenos know-how pro přípravu uchazečů. 

Bylo navštíveno MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, DIREKTORAT ZA DRUŽINO - ústřední orgán ve smyslu Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení z 29. 5. 1993

Dále proběhla návštěva krizového centra pro děti od 0 do 6 let - Palčica, následovala schůzka se sociálním centrem v Kranj, schůzka se sociálním centrem v Mariboru.

STÁŽ RAKOUSKO

Ve dnech 7. - 9. 6. 2017 se uskutečnila stáž v Rakousku, která spojovala dva základní cíle, a to jednak seznámení se se systémem péče o ohrožené děti a mladistvé v Rakousku, kdy během stáže jsme se měli možnost seznámit s celkovou koncepcí péče o tyto klienty a osobně navštívit zařízení, která služby poskytují. Jednak prohloubit spolupráci v agendě mezinárodního osvojení. Rakousko je výjimečné tím, že každá země má svůj ústřední orgán a existuje také federální ústřední orgán. Stáž byla mimořádnou příležitostí osobně komunikovat s výraznou většinou těchto partnerských ústředních orgánů. 

Osobně se podařilo prodiskutovat nejasné otázky, řešila se situace ohledně souhlasu dítěte s osvojením, zjišťování jeho názoru před osvojením nadále v adopčním procesu v Rakousku. Dalším frekventovaným tématem byl kontakt s biologickou rodinou. Osobně bylo možné pohovořit s lidmi, kteří osvojované děti v nových domovech navštěvují. 

STÁŽ DÁNSKO 

Ve dnech 12. – 14. 9. 2017 proběhla stáž v Dánsku, jejímž cílem bylo seznámení se se systémem péče o ohrožené děti a mladistvé v Dánsku, zejména s fungováním (mezinárodních) adopcí po rozsáhlé změně sytému z roku 2016. Během stáže jsme se měli možnost seznámit se s aktuálními změnami v legislativě i faktickém dopadu zejména na mezinárodní osvojení. Jako jedinečná příležitost se ukázala osobní schůzka s lidmi, kteří koncepci změn tvořili. Cílem také bylo prohloubit spolupráci v agendě mezinárodního osvojení. Dánsko je z pohledu osvojených dětí nejsilnějším partnerem. Lze zde očekávat zvýšený zájem o otázku participace a práv dítěte, neboť děti osvojené v této zemi dosahují adolescence.

Seznámili jsme se s institutem postadopčního servisu (PAS). Ten se věnuje přímé práci s osvojitelskými rodinami. Mj. v rámci PAS probíhají skupinové setkání dospělých osvojenců a specializované psychologické služby, a také dětské skupiny, kde je předmětem diskuze také práva dětí.

Osobní setkání s kolegy z ústředního orgánu a akreditovanou organizací je nejefektivnější formou prohloubení spolupráce. Osobně se podařilo prodiskutovat nejasné otázky, řešila se situace ohledně souhlasu dítěte s osvojením, zjišťování jeho názoru před osvojením nadále v adopčním procesu v Dánsku. Dalším frekventovaným tématem byl kontakt s biologickou rodinou. Osobně bylo možné pohovořit s lidmi, kteří osvojované děti v nových domovech navštěvují. V neposlední řadě bylo možné hovořit s osvojitelskými rodinami a s dětmi, které byly osvojeny z České republiky. 

Aktivita zcela konkrétně přispěla k naplnění cílů KA6. Osobní setkání se zahraničními partnery zefektivňuje proces mezinárodního osvojování. Stejně tak osobní setkání s rodinami, které děti už osvojily, utváří širší kontext procesu mezinárodního osvojování. Dánsko nabízí konkrétní model práce s participačními právy dětí, se kterým jsme se mohli přímo seznámit na různých úrovních.  

STÁŽ ŠPANĚLSKO

Ve dnech 16. - 18. 4. 2018 se konala stáž ve Španělsku, jejíž obsahové body byly následující: 

1)Setkání na Ministerstvu, seznámení se systémem ochrany dětí ve Španělsku, legislativní možnosti, kompetence ministerstva. Statistiky mezinárodního osvojení. 

2)Seznámení s členy organizací, se kterými spolupracujeme při vyřizování žádostí o osvojení. 

3)Prezentování činností ÚMPODu.

4)Seznámení s odborným týmem a činností Generálního ředitelství pro rodinu a děti Madrid (DGFM). 

5)Návštěva dětského zařízení.

6)Setkání s rodinami, které osvojily dítě z České republiky nebo které žádají o osvojení dítěte z České republiky.  

Návštěva umožnila osobní setkání s lidmi, se kterými každodenně komunikujeme, umožnila vyjasnit sporná témata, informovat se na to, jak celý proces probíhá v druhé zemi. Pochopení bylo přínosné zejména pro prohloubení spolupráce a plynulejší navazování odborné práce na obou stranách. Také jsme se setkali s dětmi osvojenými z České republiky a měli možnost osobně poznat žadatele o osvojení ze Španělska, kteří u nás mají žádost. 

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.