UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Úřad > Glosář právních pojmů

Glosář právních pojmů

Bydliště

Rodiče mají v rámci své rodičovské odpovědnosti právo určit místo bydliště svého dítěte. Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam trvale. Takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije, případně místo, kde měl bydliště naposledy (§ 80 občanského zákoníku).

Exekuční titul

Je podkladem pro státem garantovaný nucený výkon rozhodnutí (exekuci) tehdy, když povinný nesplní uloženou povinnost dobrovolně.

Mezinárodní osvojení (adopce)

Osvojení (adopce) je přijetí cizího dítěte za vlastní. Osvojením vzniká právní pouto postavené na roveň biologickému rodičovství. Mezinárodní adopce je adopce, k níž dochází mezi více státy. Zvláštním typem mezinárodní adopce je „haagská adopce“, tj. taková, která probíhá podle haagské Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení – při ní dítě, jehož obvyklé bydliště je v jednom smluvním státě haagské úmluvy („stát původu“), bylo přemístěno, je přemisťováno nebo má být přemístěno do jiného smluvního státu haagské úmluvy ("přijímající stát") buď po svém osvojení, nebo za účelem takového osvojení. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi.

Mezinárodní únos dítěte

Mezinárodním únosem dítěte se označuje protiprávní přemístění či zadržení dítěte mimo stát jeho obvyklého bydliště (co znamená "obvyklé bydliště" naleznete níže). Typickým případem únosu je situace, kdy jeden rodič v důsledku partnerského konfliktu odcestuje bez souhlasu druhého rodiče do země svého původu.

Je třeba mít na paměti, že dítěti je garantováno právo na oba rodiče, tedy zejména právo  na kontakt s nimi, právo na jejich péči a právo nebýt od rodičů odděleno. Do těchto práv lze zasáhnout pouze na základě rozhodnutí soudního (popř. správního) orgánu na základě zákona.

Dítě však může být uneseno i pěstounům, z dětského domova či od další fyzické nebo právnické osoby, jíž bylo dítě svěřeno do péče.

Přemístění či zadržení dítěte je protiprávní a je tedy únosem, pokud:
•    tímto jednáním bylo porušeno právo péče o dítě (typicky druhého rodiče)
•    osoba, jíž svědčilo právo péče o dítě, s tímto přemístěním nesouhlasila či souhlas této osoby nebyl nahrazen souhlasem soudu nebo jiného odpovědného orgánu (podle české právní úpravy: pokud se rodiče nedohodnou na podstatných záležitostech týkajících se dítěte, což trvalé přestěhování do jiné země nesporně je, rozhodne soud – § 877 občanského zákoníku; v jiných státech může místo soudu vystupovat např. orgán péče o dítě apod.)

Obvyklé bydliště

Obvyklé bydliště je faktická skutečnost, kterou nelze založit právním úkonem. Obvyklé bydliště vzniká po určité době úmyslného setrvání na určitém území s tendencí zde i dále zůstat. Vykazuje znaky trvalosti, osoba má k tomu místu vazby jako je vytvoření trvalého obydlí (i nájem delšího charakteru), přátelských a pracovních vazeb, má zde lékaře, dítě zde chodí do školy, má zde koníčky apod. Nejsou stanovena žádná konkrétní pravidla pro určení, zda je nějaké místo místem obvyklého bydliště; takové určení náleží v zásadě soudu.

Opatrovník

Soud může ustanovit dítěti opatrovníka pro správu jeho jmění (§ 905, § 948 až § 952 občanského zákoníku), pro případ omezení rodičovské zodpovědnosti (§ 867 občanského zákoníku) a v řízení o osvojení (§ 807 občanského zákoníku) nebo v případech, kdy je to v zájmu dítěte z jiných důvodů (např. §  943 až 947 občanského zákoníku).

Opatrovník kolizní

Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti tzv. kolizního opatrovníka (§ 892 odst. 3 občanského zákoníku).

Poručenství

Nevykonává-li žádný z rodičů svou rodičovskou odpovědnost vůči dítěti v plném rozsahu, soud jmenuje poručníka (§ 928 a násl. občanského zákoníku). Poručník má vůči dítěti všechna práva a povinnosti jako rodič s výjimkou vyživovací povinnosti.

Právní moc

Právní moc rozhodnutí nastává ve chvíli, kdy již není možné proti rozhodnutí podat řádný opravný prostředek nebo již byl opravný prostředek vyčerpán (např. odvolání).

Rodičovská odpovědnost

Zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají
a) v péči o  dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,
b) v ochraně dítěte,
c) v udržování osobního styku s dítětem,
d) v zajišťování jeho výchovy a vzdělání,
e) v určení místa jeho bydliště,
d) v jeho zastupování a spravování jeho jmění
Rodičovská odpovědnost je upravena v § 858 a 865 a následujících občanského zákoníku.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je institut evidenčního charakteru, který mnohé evropské i další země světa neznají. Osoba může být nahlášena k trvalému pobytu, ale obvyklé bydliště mít na druhé straně zeměkoule. Fakt, že má osoba na určitém místě nahlášen trvalý pobyt, neznamená, že má osoba v tomto místě obvyklé bydliště.

Uznání rozhodnutí

Uznáním se cizozemskému rozhodnutí na území uznávajícího státu přiznávají stejné účinky jako v zemi jeho vydání.

Vykonatelné rozhodnutí

Rozhodnutí, které již nabylo právní moci a uplynula lhůta k plnění v něm uložená; jde tedy o rozhodnutí, které může být nuceně vykonáno. Povinnost v něm uložená může být vykonána donucením orgánem státní moci.

Zákonný zástupce

Zákonným zástupcem nezletilého dítěte jsou v zásadě jeho rodiče, rozsah zastoupení je upraven v § 892 a násl. občanského zákoníku.

Zástupce na základě plné moci

Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou, podmínky upravuje § 441 a násl. občanského zákoníku.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.