UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Důvod a způsob založení:

Úřad byl založen zákonem jako správní úřad s celostátní působností pro zajištění výkonu sociálněprávní ochrany ve vztahu k cizině za podmínek stanovených § 3 a § 35 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Nadřízeným orgánem úřadu je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podmínky a principy činnosti:

Úřad je orgánem sociálně-právní ochrany dětí, je správním úřadem s celostátní působností hospodařícím jako rozpočtová organizace.
Úřad plní funkci tzv. ústředního orgánu podle mezinárodních smluv a předpisů práva Evropské unie práva při realizaci mezinárodní justiční spolupráce související s dále vymezenou pomocí, poskytuje sociálně-právní ochranu nezletilým osobám a výjimečně i osobám zletilým ve vztahu k cizině.
Pomoc poskytovaná úřadem se týká těchto základních oblastí:
- vymáhání výživného na základě mezinárodních smluv nebo jinak zajištěné vzájemnosti,
- řízení o návrat protiprávně přemístěných nebo zadržených dětí,
- zabezpečení práva styku s dítětem,
- zprostředkování mezinárodních osvojení podle haagské Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení a udělování souhlasu s adopcemi do ciziny,
- ochrana nezletilým osobám (např. vystupování úřadu v pozici kolizního opatrovníka) a v některých specifických případech i osobám zletilým,
- konzultace ve věcech, které spadají do působnosti úřadu,
- zprostředkování styku se zahraničními orgány v mezích působnosti úřadu.

Organizační struktura:

Ředitel

v přímé řídící působnosti ředitele se nachází:
a)    odbor právní (vede zástupkyně ředitele/ředitelka odboru právního)
odbor je složen z oddělení:
1.    oddělení právní pomoci (vede vedoucí oddělení)
2.    oddělení psychologů (vede vedoucí oddělení)
3.    oddělení mezinárodních adopcí (vede vedoucí oddělení) 
b)    odbor administrativní (vede ředitelka odboru administrativního)
4.    oddělení administrativní (vede vedoucí oddělení)
5.    oddělení ekonomické (vede vedoucí oddělení)
6.    oddělení projektová kancelář (vede vedoucí oddělení)

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00  BRNO

Úřední hodiny sekretariátu a podatelny

Pondělí   8:00 – 17:00
Úterý      8:00 – 16:00
Středa    8:00 – 17:00
Čtvrtek   8:00 – 16:00
Pátek      8:00 – 12:00

Konzultační den

Středa    9:00 – 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné po předchozí telefonické dohodě.

Telefonní číslo:

+ 420 542 215 522

Číslo faxu:

+420 542 215 836

Adresa internetové stránky:

www.umpod.cz

Adresa e-podatelny:

podatelna@umpod.cz

Případné platby lze poukázat:

na účet č. 6015-321621/0100

IČ:

00025402

DIČ:

Povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty

GDPR

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00  BRNO

Kontaktní e-mail pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@umpod.cz

Kontaktní telefon pověřence pro ochranu osobních údajů: 00420 542 215 522

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty:

Dokumenty nejsou k dispozici.

Rozpočet:

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok naleznete https://www.umpod.cz/urad/povinne-zverejnovane-informace/udaje-o-rozpoctu/

Žádosti o informace – místo a způsob, jak získat příslušné informace

Podávání žádostí o poskytnutí informace a jejich poskytování zaměstnanci ministerstva se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Povinně zveřejňované informace a informace o činnosti Úřadu jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese www.umpod.cz.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názor, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Příjem žádostí a dalších podání – místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00  BRNO

Žádosti a další podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání lze podat ústně do protokolu prostřednictvím sekretariátu úřadu, písemným podáním doručovaným osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence, faxem nebo elektronickým podáním; údaje k tomu potřebné jsou uvedeny výše.

Formulář k podání žádosti o informace:

Zvláštní formulář pro podání žádosti o informace není k dispozici.

Opravné prostředky – místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.

Odvolání je možno podat písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.
Pokud povinný subjekt nepostupuje dle výše uvedeného odstavce, tak předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení odvolání.

Formulář k podání opravného prostředku:

Zvláštní formulář pro podání opravného prostředku není k dispozici.

Popis postupů Úřadu při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

Úřad žádost buď vyřídí (ústní nebo telefonickou okamžitě, písemnou do 30 dnů od obdržení), nebo ve stejných lhůtách sdělí důvody, proč žádosti nelze vyhovět. Vyřizování stížností se řídí postupem podle § 175 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění). Osobně je možno se obracet na referenty vyřizující agendu týkající se konkrétního státu. Ke komunikaci s úřadem je třeba využít adres a čísel uvedených shora.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž úřad jedná:

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – Úmluva o vymáhání výživného v cizině (publikována vyhláškou č. 33/1959 Sb.) – Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (publikována sdělením č. 34/1998 Sb.) – Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (publikována sdělením č. 43/2000 Sb. m. s.) – Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí (publikována sdělením č. 141/2001 Sb. m. s.) – nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1347/2000  – nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností – zákon č. 500/2004 S., správní řád.
Text těchto i dalších předpisů je k dispozici ke stažení na http://www.umpod.cz/odkazy. 
Předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na sekretariátu úřadu v úředních hodinách.

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

Povinný subjekt nemá pravomoc vydávat právní předpisy.

Úhrady za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací je k dispozici na https://www.umpod.cz/urad/povinne-zverejnovane-informace/uhrady-za-poskytovani-informaci/ 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle §16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebyla vydána žádná usnesení podle tohoto ustanovení.

Výhradní licence poskytnuté podle § 14a č. 106/1999 Sb.:

Povinný subjekt neposkytl žádné licence podle tohoto ustanovení.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zprávy jsou k dispozici na http://www.umpod.cz/urad/informace-poskytovane-dle-zakona-c-1061999-sb/

Brno, 16. června 2017

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., v.r.
ředitel

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.