UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Výživné > Postup při vymáhání výživného

Postup při vymáhání výživného

Žadatel a dítě žijí v České republice

Pokud si žádáte asistenci Úřadu při vymáhání výživného ze zahraničí, je třeba, abyste učinili následující kroky:

 1. Obraťte se písemně na Úřad s neformální žádostí o pomoc při vymáhání výživného a přiložte vyplněný dotazník
  – pro USA  zde (47.6 kB, MS Word dokument)
  – pro ostatní státy:
   Formulář pro vymáhání výživného - povinná matka (17 kB, XLSX)
   Formulář pro vymáhání výživného - povinný otec (17.2 kB, XLSX)
 2. V této žádosti uveďte základní údaje o dítěti a povinné osobě a základní skutečnosti, proč žádáte o vymáhání výživného.
 3. K žádosti připojte prosté kopie písemností, zejména soudních rozhodnutí, která stanovují vyživovací povinnost.

Úřad posoudí možnost vymáhat výživné v konkrétním případě a případně zašle podrobné pokyny, jak dále ve věci postupovat.

Následující dokumenty zašlete až po vyžádání Úřadem (každý případ je individuální):

Při vymáhání výživného je zpravidla třeba předložit rozsudek stanovující vyživovací povinnost s úředně ověřeným překladem do jazyka státu, odkud se bude výživné vymáhat, a to včetně doložky právní moci a vykonatelnosti.

U vymáhání výživného ze států Evropské unie, soud vyhotoví výtah z rozhodnutí dle článku 56 evropského nařízení o výživném.

Dále bývá vyžadována plná moc pro ústřední orgán v zahraničí, potvrzení o studiu nezletilého, pokud je starší 15 let, případně potvrzení o žití.

Při zajišťování překladu dokumentů Vám bude bezplatně nápomocný soud, který věc rozhodl v prvním stupni. Tento soud je povinen Vám být nápomocen při opatření dokladů a v případě potřeby také jejich ověřených překladů. Tuto povinnost soudu ukládá Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 11. 6. 2010, č. j. 59/2010-MOC-J, kterou se upravuje postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních. Soud vyhotovené doklady předá buď Vám, nebo je zašle přímo Úřadu.

Přestože je procedura přípravy vymáhání náročná, nemusíte mít obavy, Úřad Vás bude na každém kroku doprovázet a bude Vám nápomocen.

Úřad obdržené podklady přezkoumá, a pokud splňují všechny náležitosti, podá návrh k zahraničnímu soudu nebo postoupí věc k dalšímu řízení příslušnému cizímu orgánu nebo organizaci. O tomto úkonu, průběhu a výsledcích řízení Úřad žadatele o výživné pravidelně informuje.

Žadatel a dítě žijí v zahraničí

Pokud žijete v zahraničí a přejete si vymáhat výživné z České republiky, obraťte se na příslušný orgán ve státě svého bydliště. Tento orgán Vám pomůže připravit žádost o vymáhání výživného a poté ji spolu s potřebnými dokumenty zašle Úřadu.

Pokud potřebujete získat informaci o tom, který orgán v cizině je příslušný, obraťte se na Úřad, pomůže Vám zajistit kontakt.

Úřad po obdržení žádosti o vymáhání z ciziny podnikne tyto kroky:

 1. Posoudí, zda žádost splňuje všechny náležitosti podle evropských nařízení či mezinárodních smluv, případně požádá o doplnění dokladů.
 2. Zašle písemnou výzvu povinné osobě v České republice a vyzve ji k dobrovolnému uhrazení dluhu ve stanovené lhůtě a k placení běžného výživného.
 3. Pokud povinný nereaguje, Úřad zjišťuje jeho ekonomickou situaci a následně podá návrh na uznání a výkon rozhodnutí k příslušnému soudu v České republice. Úřad v soudním řízení zastupuje navrhovatele (oprávněného žijícího v cizině), podniká jeho jménem všechny kroky potřebné pro dosažení úhrady výživného a zabezpečí převod vymožených částek do ciziny. Úřad a odesílající orgán v cizině se vzájemně informují o podniknutých opatřeních, jakož i o průběhu a výsledku výkonu rozhodnutí o výživném.
 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.