Biologické kořeny dítěte

Znalost vlastní minulosti, rodičů a původu je součást identity dítěte a každého člověka. Jedná se o psychickou potřebu mít ucelenou představu o své totožnosti, která zahrnuje jak osobní, tak alespoň částečně rodovou historii. Pro některé děti nemusí otázka vyvstat nikdy, ale jiné ji můžou vnímat jako životně důležitou.

Hodnotami úřadu jsou mimo jiné otevřenost, vstřícnost a angažovanost k osvojenému dítěti, k osvojitelské rodině a v rámci právních možností a limitů také k biologické rodině osvojeného dítěte.

Při hledání vlastních biologických kořenů je nejčastěji žádáno o: 

 • přístup ke své složce o osvojení
 • cestování do krajiny původu
 • setkání s biologickou rodinou

Hledání kořenů také představuje výzvy v podobě zabezpečení přístupu k informacím a záznamům. V mezinárodním kontextu je situace ještě složitější, jelikož do hry vstupuje i jazyková bariéra nebo kulturní odlišnosti.

Hlavním úkolem úřadu je postupovat tak, aby umožnil osvojitelské rodině a osvojenému dítěti získat maximum dostupných informací, které je možno poskytnout o jeho minulosti.

Cílem je:

 • zajistit vysokou informovanost osvojitelské rodiny ještě před tím, než dojde k seznámení budoucích osvojitelů s dítětem a následně v průběhu seznamování
 • nabídnout komplexní podporu pro případné další pátrání po informacích o původu v následných letech (dospívání a dospělost dítěte)

Většina osvojených dětí pochází z rodin, ve kterých se biologičtí rodiče či jejich příbuzní nebyli schopni o dítě postarat a zajímat se o ně (přes vynaloženou podporu ze strany sociálních pracovníků a dalších odborníků). S informacemi o původu osvojeného dítěte je třeba zacházet pravdivě a stejnou měrou citlivě.

Maximální otevřenost poskytne osvojeným dětem možnost nejen adekvátním způsobem hledat, ale především zpracovat svou minulost a zdravě ji zakomponovat do svého současného života.

Přínos a rizika zjišťování biologických kořenů dítěte

Na základě naší praxe, praxe zahraničních kolegů a empirických výzkumů jsme si vědomi faktu, že bezpečný kontakt s biologickou rodinou je pro dítě prospěšný. Zlepšuje psychologické prospívání dítěte, předchází a zabraňuje nezdravé idealizaci biologické rodiny, naplňuje potřebu dítěte po informacích o tom, jaký jeho rodič je, podporuje rozvoj identity dítěte, včetně kulturní a etnické identity.

Na druhou stranu je třeba upozornit na kontakt na vlastní pěst, který sebou přináší hodně rizik jak pro osvojené dítě, jeho rodiče, ale i pro biologickou rodinu. Roli hrají očekávání z obou stran, která mohou být odlišná, ale i odlišné představy o budoucnosti. Obě strany mohou cítit z dané situace ohrožení.

Osvojeným dětem úřad nabízí

 • zjištění informací o současné situaci biologické rodiny, je-li to možné a pokud biologická rodina poskytne souhlas (např. kolik má osvojenec sourozenců a jak jsou staří, informace o biologických rodičích, informace od OSPOD, předání fotografií členů biologické rodiny apod.)
 • dohledání informací ze spisu vedeného úřadem s následným předáním osvojitelské rodině
 • odbornou konzultaci s osvojeným dítětem či jeho osvojitelskou rodinou vedenou psychology zkušenými v oblasti náhradní rodinné péče
 • zpřístupnění kompletní spisové dokumentace, která byla vedena úřadem, buď plně svéprávnému osvojenému anebo rodiči dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte, nebo jejich zástupci na základě písemně udělené plné moci
 • zprostředkování kontaktu s ústavním zařízením či pěstounem, kde dítě žilo v minulosti
 • vysvětlení způsobu vyhledávání a kontaktování osob prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR a vysvětlení možnosti nahlédnutí do matriční knihy a sbírky listin
 • kontakt na instituce, které v minulosti vedly spis dítěte (spis soudu, spis rodiny v rámci OSPOD)
 • pomoc přiblížit českou, případně romskou kulturu (např. návštěvou Romského muzea, přiblížením české literatury, filmu, pohádek, výtvarného umění apod.)

Zjišťování informací přes internet

V posledních letech se užitečným nástrojem na získávání informací stal internet, i když je potřebné upozornit, že má hodně rizik. Je potřeba si být vědom toho, že příležitosti, které tyhle nové metody přinášejí (nízká cena, rychlost, vyšší možnost úspěchu kvůli celosvětové síti atd.) s sebou nesou i rizika.

Problémem není jenom okamžitý a nefiltrovaný obsah, ale také to, že není v dosahu podpora, jejíž nedostatek může mít psychologický a emoční dopad na dítě.

Z těchto důvodů ve věci hledání biologických kořenů dětí adoptovaných z České republiky do zahraničí přistupujeme s důrazem na co největší informovanost o biologické rodině dítěte a jeho osobní historii ihned, když dítě odchází do zahraničí.

Právní ukotvení zjišťování biologických kořenů

Právo na tuto obecně lidskou potřebu reaguje ustanoveními čl. 7 a 8 Úmluvy o právech dítěte, jimiž je zajištěno právo dítěte na jméno, státní příslušnost, znát své rodiče a právo na zachování totožnosti včetně jména a rodinných svazků. Haagská úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (1993) v čl. 30 uvádí, že smluvní stát zajistí ochranu základních informací o původu dítěte a umožní dítěti anebo jeho zástupci k nim přístup, a to v rozsahu zákonů daného státu.

Zajímavé odkazy a materiály