Responsive Image

Zvyšování ochrany práv dětí v adopční agendě

Hlavním cílem této aktivity bylo vytvoření standardů ochrany dětí, které mají být nebo již byly osvojeny do zahraničí s důrazem na podporu biologických a kulturních vazeb, práce s identitou dítěte a vytváření základních údajů a dalších informací o žadatelích a rodinách pro efektivnější a práva dětí šetřící práci s ohroženými dětmi v agendě mezinárodních adopcí.

Na konci projektu úřad vydal publikaci shrnující problematiku biologických kořenů v adopční agendě:

V rámci aktivit spojených s posilováním ochrany práv dětí v adopční agendě proběhlo setkání se zástupci z krajských úřadů České republiky, několikero odborných stáží, zaměstnanci se zúčastnili konference pořádané organizací EurAdopt a bylo zorganizováno neformální setkání ústředních orgánů.

Setkání úřadu s kraji

Cílem setkání pracovníků krajských úřadů a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí bylo sdílet a přenést dobrou praxi mezi těmito institucemi, které se, byť každá v jiné podobě, podílí na procesu zprostředkování náhradní rodinné péče.

Na dvou společných setkáních (28. 3. 2017 v Brně a 15. - 16. 11. 2018 v Mikulově) byla prezentována následující témata (prezentace ke stažení):

Odborné stáže

Stáže u zahraničních parterských organizací

Zaměstnanci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí se účastnili stáží u zahraničních partnerských organizací, jejichž cílem bylo zjistit informace, postupy a dobrou praxi přímo na místě a  zajistit také přenos know-how pro přípravu uchazečů.  Zároveň byla osobně nastavována pravidla pro vzájemnou spolupráci. Státy byly vybrány v závislosti na potřebě sdílení zkušeností.

Během stáží se podařilo navázat osobní kontakt s partnerskými organizacemi v zahraničí, seznámit se s metodami jejich práce partnerských organizací a vyjasnit si problematické otázky, které se v praxi vyskytují. Celkem proběhlo devět zahraničních stáží (Itálie, 12. – 15. 5. 2016; Švédsko, 17. – 22. 5. 2016; Slovinsko, 11. – 16. 10. 2016; Rakousko, 7. – 9. 6. 2017; Dánsko, 12. – 14. 9. 2017; Španělsko, 16. – 18. 4. 2018; Island, 8. – 14. 9. 2018; Německo, 22. – 26. 11. 2018; Nizozemsko, 14. – 16. 10. 2019).

Stáže k přípravám žadatelů na osvojení

Jednou z velice důležitých složek, které mají zásadní vliv na vývoj dítěte a jeho následnou možnost participace, je to jakým způsobem jsou připravování žadatelé na osvojení. Pro úspěšné nastavení spolupráce do budoucna, zejména z pohledu zajištění dítěti možnosti zjišťování jeho identity v budoucnu (kontakt na původ, jiné příbuzné, atd.), je nezbytné participovat při přípravách žadatelů a zakomponovat do jejich příprav také složku „participace dětí“ na rozhodnutí jako je např. poznat svoji minulost, kontaktovat se příbuznými, atd. 

Účelem stáží bylo umožnit pracovníkům oddělení mezinárodních adopcí a psychologického oddělení blíže se seznámit se způsobem, jakým jsou žadatelé o osvojení ze zahraničí připravování na proces osvojení. Tyto znalosti pak jsou velkým přínosem pro další práci s žadateli, kteří žádají o zprostředkování osvojení dítěte z České republiky. Stáže probíhaly v zemích, s nimiž Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí spolupracuje dlouhodobě, pravidelně a často, a to od 9. do 13. 9. 2018 na Islandu, od 22. do 26. 5. 2019 ve Švédsku a od 21. do 23. 10. 2019 v Dánsku.

Stáže v útavních zařízeních v České republice

Smyslem stáží v ústavních zařízeních bylo umožnit zaměstnancům psychologického oddělení a oddělení mezinárodních adopcí získat podrobné informace o tom, jak vypadá život dětí v ústavních zařízeních, jak se mohou podílet a podílejí na procesu zprostředkování mezinárodního osvojení, tedy seznámit se v praxi s životem dětí, které následně čeká proces zprostředkování mezinárodního osvojení.

Celkem proběhly tři intenzivní stáže a to v Kojeneckém ústavu Most (19. - 20. 7. 2018), v Dětském centru rodinného typu Chovánek (20. 9. až 18. 10. 2018) a ve Fakultní nemocnici Brno, Porodnici Obilní trh - na Neonatologickém oddělení, Neonatologické ambulanci a na Oddělení dětské klinické psychologie (23. 10. 2018).

Stáže zahraničních odborníků v České republice

Cílem stáží zástupců zahraničních spolupracujících organizací bylo umožnit našim partnerům seznámit se s činností orgánů sociálně-právní ochrany dětí v České republice, se systémem náhradní rodinné péče v České republice, s koncepcí pěstounské péče na přechodnou dobu a s činností ústavních zařízení jako dvou jediných možných forem náhradní rodinné péče, ze kterých je možné zprostředkovat mezinárodní osvojení.

Možnost stáže v České republice využili: 

 • 24. – 26. 1. 2017, švédská pověřená adopční organizace Barnen Framför Allt,
 • 6. – 8. 12. 2017, italská nezisková adopční organizace Associazione Solidarietá Adozioni Onlus,
 • 7. – 9. 3. 2018, slovinský ústřední orgán Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • 27. – 29. 6. 2018, rakouská akreditovaná organizace Eltern für Kinder Österreich,
 • 17. – 19. 9. 2018, dánský ústřední orgán Danish International Adoption,
 • 3. – 5. 12. 2018, nizozemský ústřední orgán Nederlandse Adoptie Stichting.
 • 6. – 8. 3. 2019, německé pověřené organizace Adoptionsberatung, e. V. a Eltern-Kind-Brücke,
 • 3. – 5. 4. 2019, španělský ústřední orgán Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare,
 • 13. – 14. 5. 2019, islandská pověřená organizace Icelandic Adoption Society/ Íslensk ættleiðing.

Odborné konference EurAdopt

Sdružení evropských adopčních organizací EurAdopt pořádá pravidelně v dvouletých intervalech odborné mezinárodní konference zaměřené výlučně na problematiku mezinárodního osvojení. Přínosem účasti na těchto konferencích je možnost seznámit se se zkušenostmi zahraničních orgánů a organizací zprostředkujících mezinárodní osvojení, ale i dětí, které byly osvojeny v zahraničí, a osvojitelů, kteří osvojovali dítě ze zahraničí. Obecně jsou mezinárodní konference vhodným prostředím pro navazování osobních vazeb se spolupracujícími pracovníky zahraničních partnerů.

Zástupci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí měli možnost účastnit se dvou konferencí:

 • Improving life for children who cannot live with their family, 1. – 2. 6. 2016, Utrecht, Nizozemsko,
 • How can we provide the highest level of protection to abandoned children?, 24. – 25. 5. 2018, Miláno, Itálie.

Neformální setkání ústředních orgánů

Pro posilování možností participace dětí a hledání opatření, jež by dokázala minimalizovat překážky pro jejich participaci v mezinárodních adopcích je nezbytné pravidelně se potkávat s partnery v zahraničí. Z tohoto důvodu proběhlo ve dnech od 9. 10. do 10. 10. 2018 v Brně neformální setkání ústředních orgánů.

Program dáváme dispozici zde (PDF, 368 kB).