Role úřadu v soudním řízení o svěření dítěte do náhradní rodinné péče

V případech soudního řízení o svěření dítěte do náhradní rodinné péče vedeném v České republice, kde se vyskytuje mezinárodní prvek, bývá úřad zpravidla  jmenován opatrovníkem dítěte v řízení (jeho zástupcem). Důvodem je skutečnost, že dítě je plnohodnotným účastníkem řízení, ale samo se není schopné hájit a ani jej pro možnou kolizi zájmu nemůže zastupovat rodič. Soud proto dítěti jmenuje zástupce, kolizního opatrovníka. 

Co je zejména úkolem opatrovníka? 

  • procesně zastupovat dítě (podávat návrhy, odvolání, vyjadřovat se k úkonům rodičů)
  • prezentovat přání a názory dítěte
  • hájit zájem dítěte v řízení (nemusí být shodný se zájmy rodičů a v některých případech ani s vysloveným přáním dítěte)

Jak pracuje náš úřad jako opatrovník?

Zpravidla se snažíme (samostatně nebo ve spolupráci s místním orgánem sociálně-právní ochrany dětí):

  • spolupracovat s oběma rodiči a zjišťovat jejich stanoviska (osobní setkání, online rozhovory)
  • spolupracovat s dítětem (je-li to vhodné a možné), vhodně informovat dítě o soudním řízení
  • zjišťovat situaci u dítěte doma 
  • vysvětlovat možné dopady rozsudku v jiném státě (např. kam bude dítě pravidelně dojíždět)

Řízení o náhradní rodinné péči vedené v zahraničí

Pokud se dítě nachází v cizině a potenciální pečovatelé v České republice, soudní řízení bývá vedeno v cizině. 

Úřad v takovém případě není účastníkem řízení, ale může spolupracovat s příslušnými orgány v zahraničí, poskytovat poradenství budoucím pečovatelům ohledně možného postupu svěření dítěte do jejich péče, případně dohlížet ve spolupráci s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí na péči a soužití, jestliže již došlo k svěření dítěte do náhradní rodinné péče v České republice.