Pravidla pro podávání stížností

podle § 175 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Na co je možné si stěžovat?

 • na nevhodné chování úředníka
 • na nesprávný úřední postup

Jaké jsou další možnosti obdobné podání stížnosti?

 • oznámení je stížnost podaná ve prospěch třetí osoby
 • podnět je stížnost, kterou se sleduje širší společenský prospěch
 • anonymní stížnost, pokud obsahuje stížnost na protiprávní jednání nebo oznámení o hrozící škodě, jinak nebude vyřízena

Co musí být ve stížnosti uvedeno?

 • kdo si stěžuje
 • jaké věci se stížnost týká
 • případně co se navrhuje

Jak je možné podat stížnost?

 • poštou na adresu: Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Šilingrovo nám. 3/ 4. 602 00 Brno
 • e-mailem: podatelna@umpod.cz 
 • datovou schránkou: ID datové schránky: 6zraazz
 • předat stížnost osobně na podatelně: Šilingrovo nám. 3/ 4, Brno 602 00
 • ústně do záznamu, který vyhotoví úředník 

Jak dlouho trvá vyřízení stížnosti?

 • stížnost se vyřizuje bez zbytečných průtahů, nejpozději do 60 dní od jejího doručení
 • stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti
 • stěžovatel musí být s prodloužením lhůty vždy seznámen.

Co dělat, pokud stěžovatel není spokojený s vyřízením stížnosti?

Lze podat žádost o přešetření vyřízení stížnosti u nadřízeného správního orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, ID datové schránky: sc9aavg, podatelna: posta@mpsv.cz 

Žádost o prošetření vyřízení stížnosti lze podat i prostřednictvím úřadu. Žádost o přešetření vyřízení stížnosti bude předána Ministerstvu k vyřízení.

Co dělat, když stěžovatel nedostal na stížnost odpověď?

V případě nečinnosti se stěžovatel může obrátit na nadřízený správní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, ID datové schránky: sc9aavg, podatelna: posta@mpsv.cz.  

Každý má právo na ochranu před nečinností správního orgánu (§ 80 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění). Následně se lze domáhat nároku na náhradu škody (dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění).

Kde ještě je možné podat stížnost?

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno
E-mail: podatelna@ochrance.cz 
ID datové schránky: jz5adky
Telefonická informační linka: 542 542 888
Telefon – ústředna: 542 542 111
Fax: 542 542 112
www.ochrance.cz