Responsive Image

Základní informace o projektu

Název: Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zdroj podpory: Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: duben 2016 až březen 2020

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003544

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na posílení participačních práv dětí v agendě Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí (ÚMPOD). Předmětem projektu je systémová změna v řešení případů na ÚMPOD a posílení kompetencí pracovníků v přímé péči při zapojování názoru dítěte. Dále plánování, tvorba a úprava postupů tak, aby zapojení názoru dítěte bylo integrální součástí všech rozhodnutí, která se v jeho zájmu na ÚMPOD realizují a posílení interdisciplinárního přístupu a spolupráce při šíření dobré praxe.

Cíle a cílové skupiny

Cíl:

Zkvalitnění zpřístupnění nabízených služeb prostřednictvím posílení práv a participace dítěte v jednotlivých agendách ÚMPOD.
Očekávané přínosy projektu:

 • Vyjasnění konceptu dítěte, resp. dítěte v mezinárodní rodině v agendě ÚMPOD, jakým způsobem se zapojuje nebo by se alespoň mělo zapojovat, do činností, které jsou náplní práce jednotlivých oddělení.
 • Komplexní úprava a standardizace postupů ÚMPOD v zajištění práva dítěte být slyšeno.
 • Vytvoření a implementace strategických a metodických nástrojů zapojování dětí, které budou dlouhodobě udržitelné i po skončení projektu.
 • Vytvoření mechanismů, které umožní účast dětí na rozhodovacích procesech – metodický i praktický posun od ochrany dítěte skrze jeho vyloučení z rozhodování o jeho životě k posílení zapojení dítěte jako nositele veškerých práv a názorů na svou budoucnost
 • Podpora a zapojení dětí a mladých lidí do přijímání a hodnocení přijímaných systémových opatření a jejich účast na tvorbě takových opatření
 • Změna vize i filosofie ÚMPOD vycházející primárně z chápání dítěte jako klíčového subjektu všech činnosti a rozhodnutí ÚMPOD
 • Rozvoj kompetencí pracovnic a pracovníků ÚMPOD v oblasti informování dítěte, slyšení dítěte a zjišťování názoru dítěte, zapojování a rozvíjení možností dětí participovat na rozhodnutích, která se jich týkají.
 • Vznik a rozvoj sítě spolupracujících institucí a organizací, které budou podporovat a šířit dobrou praxi participace dětí na rozhodování o záležitostech, které se jich týkají.

Cílové skupiny:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Vysoké školy
 • Sociální pracovníci
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Projekt je tvořen klíčovými aktivitami. Jednotlivé aktivity projektu na sebe v různém časovém horizontu navazují a vzájemně se doplňují. Aktivity jsou různé úrovně, týkají se různých tematických okruhů, je potřeba k hodnocení jednotlivých aktivit přistupovat komplexně, nevidět v nich bezprostřední návaznost, ale vzájemnou provázanost.

Evaluační zprávy

V průběhu celého projektu byly pravidelně vypracovávány průběžné evaluační zprávy za období odpovídající jednotlivým monitorovacím obdobím. Tyto zprávy poskytovaly projektovému týmu zpětnou vazbu a napomáhaly usměrňovat další kroky při plánování dílčích aktivit projektu.