Potřebuji zvýšit nebo snížit výživné

Vyživovací povinnost obou rodičů má zajistit, aby životní úroveň dítěte byla i po rozchodu rodičů zachována na stejné úrovni, jako by ji dítě mělo, kdyby se rodiče nerozešli. Je zjevné, že potřeby dítěte i životní úroveň rodičů se budou v průběhu let měnit, a proto se i částka výživného mění.

Obecně je možno říct, že přibližně za tři roky narostou potřeby dítěte takovým způsobem, že soud má možnost výživné změnit. Dle českého práva soud může změnit rozhodnutí o výživném pouze tehdy, pokud došlo ke změně poměrů na straně rodičů nebo dítěte.

Nejčastějšími důvody pro změnu výživného jsou:

  • nástup dítěte do mateřské školy, základní školy, střední školy apod.
  • zvýšené výdaje spojené s volnočasovými aktivitami dítěte
  • změna zdravotního stavu dítěte vyžadující zvýšené výdaje
  • změna v příjmech či majetkové situaci rodičů
  • změna zdravotního stavu rodičů odůvodňující zvýšené výdaje
  • nová vyživovací povinnost rodičů

V souladu s českým právem je možné změnit výživné až tři roky zpětně. Dojde-li ke zpětnému snížení částky vyživovací povinnosti nebo k jejímu zrušení, pak se již zaplacené, a tedy spotřebované výživné, nevrací.

Na změně výše vyživovací povinnosti se rodiče mohou domluvit vždy v situaci, kdy není vedeno řízení o výkonu rozhodnutí. Je-li již výživné soudně nebo přeshraničně vymáháno, je potřebné změnit rozsudek (jiný exekuční titul).

Změna výše výživného v mezinárodních rodinách

O návrhu oprávněného (dítěte, nebo dítěte zastoupeného zákonným zástupcem) na změnu výše výživného může v souladu s nařízením o výživném rozhodovat buď:

  • soud v místě bydliště dítěte, nebo
  • soud v místě bydliště povinného.

Naopak bude-li návrh na změnu výživného podávat povinný, pak se v souladu s nařízením o výživném musí obrátit pouze na soud, kde žije nezletilé dítě. 

Úřad má možnost klientům pomáhat při podání žádosti o změnu výše výživného v zahraničí – vždy však záleží na konkrétním případu a kvalitě spolupráce se zahraničním ústředním orgánem. Pro bližší informace kontaktujte pracovníka Úřadu.

Je-li o výživném rozhodováno soudy v rámci Evropské unie, pak je úkolem soudu, aby zjistil adresu povinného, obeslal jej a zajistil si veškeré důkazy potřebné pro rozhodnuté o změně výživného. Úřad v této fázi může českému soudu pomoci s ověřováním adres povinného v zahraničí, nicméně není oprávněn zjišťovat konkrétní majetkové poměry povinného. V tomto ohledu by soudy měly používat postup dle nařízení o dokazování.