Boj proti korupci

Rozpočet Úřadu

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů Úřadu za uplynulý rok naleznete zde.

Nepotřebný majetek Úřadu

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v současné době nabízí nepotřebny majetek k bezúplatnému převodu - IP telefony, více zde (PDF, 246 kB)

Interní protikorupční program Ministerstva práce a sociálních věcí

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se řídí interním protikorupčním programem MPSV, jeho znění naleznete zde.

Informace ke zveřejňování poradců a poradních orgánů podle Strategie vlády v boji s korupcí

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí tímto poskytuje ve smyslu úkolu 2.2.4 Strategie vlády v boji s korupcí, schválené usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013, informaci, že má poradní orgán – Poradní sbor Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí pro náhradní rodinnou péči.

Odměna je uvedena jako odměna za jedno zasedání poradního sboru, poradní sbor zasedá průměrně devětkrát ročně. Výše odměny je určena způsobem odpovídajícím svou výší analogickému použití § 38 odst. 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Členové, kteří nepobírají odměnu, své členství v poradním sboru realizují v rámci plnění svých pracovních povinností z jiného právního poměru.

Podrobnosti o činnosti, úkolech a složení poradního sboru jsou uvedeny v jeho statutu a jednacím řádu.

Seznam uzavřených smluv

V této sekci naleznete seznam smluv, které Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí uzavřel od 1. ledna 2015. Seznam je k dispozici zde (XLSX, 13 kB).

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti a platnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvy jsou tedy od stanoveného data uveřejňovány prostřednictvím registru smluv, který naleznete zde.