Responsive Image

Sborníky

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vydal několik odborných Sborníků z konferencí. Elektronické verze Sborníků jsou k dispozici ke stažení zde.

Sekce 1

Rozvoj v oblasti zprostředkování osvojení ze zahraničí

Účast na zasedání Zvláštní komise v Haagu

Ve dnech 8. – 12. června 2015 se dvě zaměstnankyně UMPOD zúčastnily zasedání Zvláštní komise Haagské konference mezinárodního práva soukromého k aplikaci Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení 1993. Zasedání se zúčastnilo 255 delegátů ze 74 zemí a 19 nevládních a mezinárodních organizací. Zvláštní komise shrnula 20 let od platnosti Haagské Úmluvy a zhodnotila její pozitivní přínos k lepší ochraně dětí v procesu mezinárodního osvojení. Kromě účasti na plenárním zasedání zvláštní komise se české zástupkyně věnovaly i bilaterálním jednáním se zástupci ústředních orgánů a pověřených organizací z jiných států. Aktivita navazovala na ostatní aktivity Sekce 1, zejména na stáž zaměstnanců Úřadu ve Švédsku a v Dánsku, na mezinárodní kontaktní setkání i na Pracovní setkání evropských ústředních orgánů v roce 2013 (Irsko, Dublin). V rámci zasedání zvláštní komise byly probírány praktické otázky při aplikaci uvedené Haagské Úmluvy a byly předávány zkušenosti s jejím použitím.  Zástupkyně Úřadu díky účasti na zasedání mohly získat nové zkušenosti k přenosu dobré praxe ze zahraničí a navázaly spolupráci s dalšími zeměmi. Velmi úspěšná byla bilaterální jednání se zástupci jednotlivých států, zejména pak z těch zemí, které se v únoru 2014 účastnily kontaktního setkání v České republice. Dále byla potvrzena a upevněna již navázaná spolupráce a byla tak posílena udržitelnost aktivit projektu.

Stáž na Islandu

Ve dnech 2. – 6. března 2015 se dvě zaměstnankyně zabývající se mezinárodním osvojením zúčastnily stáže u islandského ústředního orgánu. Smyslem stáže bylo seznámit se s fungováním a způsobem práce ústředního orgánu a získat know-how v oblasti mezinárodních adopcí. Účastnice stáže také navštívily školku, do které dochází děti adoptované ze zahraniční, setkaly se s několika páry žádajícími o adopci z České republiky a měly možnost navštívit rodinu, která již dítě z České republiky úspěšně adoptovala. Know-how bylo přeneseno úspěšně a zaměstnankyně účastnící se stáže budou nyní schopny šířit nabyté znalosti dál. Především osobní setkání s žadateli o adopci z České republiky považují účastnice stáže za nedocenitelné.

Pracovní setkání s kraji – 9. září 2014

Dne 9. září 2014 se v Brně uskutečnilo pracovní setkání zástupců krajských úřadu, které pořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v rámci aktivit projektu OP LZZ „Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“, a to sekce č. 1.

Účelem setkání s názvem „Zkušenosti se zprostředkováním osvojením dětí z ciziny a spolupráce se zahraničními partnery“ bylo přenesení dobré praxe od švédského partnera, který má v této oblasti dlouhodobé úspěchy, informovat účastníky o procesu zprostředkování osvojení dětí z ciziny do České republiky, o navázání a probíhající spolupráci s vybranými zeměmi Afriky a Asie.

Účastníci setkání měli také možnost osobního setkání se žadatelkou z České republiky, která společně s manželem úspěšně osvojila dítě z Filipín. Dále byly účastníkům předány informace o připravovaném interaktivním web portálu a letáku, který seznamuje s procesem zprostředkování osvojení dětí z ciziny do České republiky. Závěrem proběhla zpráva o účasti sekce č. 1 na konferenci evropského sdružení Euroadopt a diskuse.

Účast sekce č. 1 na konferenci ve Stockholmu pořádané sdružením Euradopt

Ve dnech 23. až 24. dubna 2014 se zaměstnanci adopčního oddělení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zúčastnili mezinárodní konference na téma „Správné důvody pro osvojení“, kterou pořádalo sdružení evropských adopčních organizací Euradopt.

Program konference byl rozdělen do tří tematických okruhů. První okruh se týkal významu Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení z 29. května 1993, a to zajištění nejlepšího zájmu dítěte, dobrá praxe v mezinárodním osvojení, výzvy a potřeby zlepšení v oblasti mezinárodního osvojení. Druhý okruh se věnoval postadopčnímu servisu jako nedílné součásti osvojení, dále podporám osvojených dětí a podporám rodin. Poslední okruh se zabýval srovnáním vnitrostátního osvojení a dlouhodobé pěstounské péče.

Konference se zúčastnilo více než 200 delegátů zastupujících  24 zemí světa. Euroadopt přispěl uspořádáním mezinárodní konference k rozšíření znalostí a výměně zkušeností odborníků z oblasti náhradní rodinné péče.

Mezinárodní kontaktní setkání zástupců České republiky a zemí původu „Možnosti zprostředkování osvojení dětí z ciziny do České republiky“

Ve dnech 12. až 13. února 2014 uspořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“) v rámci projektu Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce, mezinárodní kontaktní setkání odborníků z oblasti mezinárodního osvojení z České republiky a několika zemí Afriky, Asie a Evropy.

Jednalo se o zástupce ústředních orgánů ze zemí, kde je účinná Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení z 29. května 1993, a to z Burkiny Faso, Burundi, Filipín, Litvy a Polska.

Účelem setkání bylo navázání spolupráce v oblasti zprostředkování osvojení dětí z ciziny do České republiky a výměna zkušeností týkajících se procesu osvojení.
Úřad získal cenné informace o systémech národního i mezinárodního osvojení dětí a ve dvou případech navázal možnou spolupráci. Čeští žadatelé, kteří jsou zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli dítěte z ciziny, jsou schopni splnit podmínky, které tyto země požadují pro osvojení dítěte – jejich státního občana.

Stáž u mezinárodního partnera projektu ve Švédsku

Ve dnech 18. - 25. května 2013 se zaměstnanci oddělené mezinárodního osvojení a psycholožka Úřadu zúčastnili studijního pobytu ve Švédsku za účelem získání dobré praxe od zkušeného zahraničního partnera v oblasti mezinárodního osvojení.

V rámci programu, který zaštiťovala partnerská adopční organizace Barnen Framför Allt – Adoptioner (BFA), se zaměstnanci Úřadu seznámili s činností ústředního adopčního orgánu, neziskové adopční organizace, s činností sociálních pracovníků a soudů. Také se setkali s rodinami, které adoptovaly děti z ČR i z jiných zemí.

Neformální setkání ústředních adopčních orgánů

Ve dnech 18. - 19. dubna 2013 proběhlo v Dublinu 18. neformální setkání ústředních adopčních orgánů, kterého se zúčastnilo 23 zástupců členských států Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení.

Příspěvky přednášejících se týkaly např. problematiky mezinárodního osvojení a dětí se speciálními potřebami, mezinárodního osvojení páry stejného pohlaví, dále se týkaly zkušeností s náhradní rodinnou péčí v Severním Irsku a byla prezentována činnosti stálého haagského výboru za rok 2012 s vyhlídkami do budoucnosti.

Sekce 2

Rozvoj v oblasti mezinárodní mediace

Trénink pro práci s dětmi v Haagu

Ve dnech 26. – 29. května 2015 se uskutečnil supervizní trénink zahrnující konzultaci s nizozemskými mediátory, supervizory a psychology, kteří se specializují na vnitrostátní i mezinárodní rodičovské konflikty. Trénink se konal v Haagu a zúčastnili se ho tři zaměstnanci Úřadu. V Haagu se účastníci tréninku setkali s několika významnými aktéry v oblasti mezinárodněprávní ochrany dětí, mimo jiné se zástupci ústředního orgánu. Za velmi přínosnou lze označit supervizi tří složitých kauz, které jsou řešeny na Úřadu a které byly supervizorům předem zaslány. Pro supervizi byla využita speciální metoda, která mapuje problém z velmi rozdílných stran. Ve všech třech případech přinesla supervize průlom v řešení daných kauz a nastínila nové kroky, které je třeba učinit.

Mezinárodní konference, Brusel "Avoiding enforcement struggles"

Ve dnech 26. a 27. 2. 2015 se účastnila jedna zaměstnankyně Úřadu konference zaměřené na možnosti mediace v případech přeshraničních rodičovských únosů v momentě, kdy je soudem definitivně rozhodnuto o navrácení dítěte. Účastnili se jí mediátoři, advokáti, zaměstnanci ústředních orgánů z několika států a představitelé Evropské unie.

Pozornost byla věnována zejména následujícím tématům: faktory ovlivňující průběh kauz po rozhodnutích o návratu, role ústředních orgánů v této pozdní fázi návratového řízení, praxe výkonu rozhodnutí o návratu v rámci Spojeného království, doporučená metodika mediací v těchto kauzách, zkušenosti psychologa pracujícího s unesenými dětmi, propagace mediace v těchto případech, specifika průlomových rozhodnutí v případech přeshraničních rodičovských únosů.

V diskusích, které následovaly po jednotlivých příspěvcích, se nejčastěji objevovaly otázky, jak zacházet se situací, kdy dítě návrat striktně odmítá a brání se výkonu soudního rozhodnutí a zda může mediátor jako předmět jednání přijmout návrh stran, že k návratu nedojde i poté, co o něm rozhodl soud. Získané poznatky se stanou součástí vzdělávání a propagace mediací pro spolupracující státní i nestátní organizace zabývající se SPOD.

Konference "Mediace přeshraničních rodičovských sporů"

Ve dnech 13. a 14. 10. 2014 pořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí mezinárodní konferenci s názvem "Mediace přeshraničních rodičovských sporů". Konference byla koncipována jako přednášky, workshopy a supervizní workshopy, které realizovali osvědčení zahraniční lektoři (ze Slovenska, Německa a Nizozemska) s rozsáhlými praktickými zkušenostmi mediátorů a zaměstnanci Úřadu. Cílem této konference bylo sdílet zkušenosti nabyté v rámci OP LZZ Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce na ÚMPOD z oblasti mediace přeshraničních rodičovských sporů zejména s dalšími odborníky, kteří se ve své profesi mohou s danou tématikou setkávat. Konference se zúčastnilo téměř sto posluchačů, na straně přednášejících byli kromě zaměstnanců Úřadu čtyři zahraniční hosté. Sborník příspěvků z konference je ke stažení zde.

Mediační konference Maynooth

Ve dnech 4. - 5. září 2014 se pět mediátorů Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zúčastnilo mezinárodní mediační konference v Irském Maynooth. Konference byla zaměřena na téma konflikt a mediace jako možnost jeho řešení. Vystoupili na ní odborníci z různých zemí (Irska, Velké Británie, Austrálie, USA) pracující v různých kontextech (mediace rodinné, komunitní, obchodní, interkulturní a mediace a vyjednávání válečných konfliktů). Pro mediátory Úřadu byla konference obohacením hlavně v oblasti rodinných mediací, zjišťování názoru dítěte a přinesení tohoto názoru na pole mediace. Stála se tak inspirací k možnému budoucímu směřování mediační praxe na Úřadě.

„Mediace přeshraničních rodičovských sporů na ÚMPOD“ pro kraje, realizovaného dne 10. 6. 2014

V úvodu ředitel Úřadu zrekapituloval historii mediací na Úřadě a vyzvedl fakt, že mediace v aktuální podobě je jedním z prostředků, kterými se Úřad snaží hájit nejlepší zájem dítěte. Zástupkyně ředitele prezentovala agendu Úřadu, složení pracovního týmu a způsoby práce. Zdůraznila, že mediace je službou naplňující vize Úřadu, již může realizovat díky projektu OP LZZ.

Psycholog Úřadu se ve svém příspěvku věnoval základnímu mediačnímu výcviku, který absolvovali zaměstnanci úřadu. Seznámil posluchače se způsobem a rozsahem, v jakém probíhal. Byla zmíněna také skladba týmu mediátorů a její význam při práci s klienty v mediaci.

Právníci Úřadu se ve svých příspěvcích věnovali nadstavbovému výcviku, který na podzim roku 2013 v Berlíně absolvovalo devět mediátorů z Úřadu, a který vedli zkušení mediátoři z Německa, Rakouska, Nizozemí, Belgie a Velké Británie. Jeho tématy byly: problematika mezinárodních rodin, mezikulturní aspekty komunikace, role nezletilého dítěte v průběhu mediace, rodina v procesu separace a rozvodu a složité situace v mediaci. V závěru prezentace byl představen patnácti fázový model mediace asociace MiKK a také praktické tipy pro mediátory.

Právnička Úřadu ve svém příspěvku představila Mnichovský model spolupráce, se kterým se seznámila při stáži v Německu na přelomu července a srpna 2013, který propojuje zúčastněné subjekty v řízení o péči o děti, na němž participují soudy s orgány sociálně-právní ochrany dětí, advokáty, poradenskými centry, mediátory, opatrovníky, soudními znalci atd.

Po společné diskusi účastníků a shrnutí odpovědí na jejich dotazy informovala přítomné o současné praxi Úřadu vedoucí psychologického oddělení. Upozornila na limity a přednosti nabídky Úřadu, shrnula nejčastější zkušenosti.

V závěru byly mezi účastníky distribuovány letáky s komentářem a prosbou o předání informací dalším kolegům ze státní správy a nestátních organizací. Bylo rovněž zveřejněno datum konání konference o mediaci přeshraničních rodičovských sporů.

Nadstavbový mediační výcvik v Berlíně

Ve dnech 7. - 10. října 2013 proběhl nadstavbový mediační výcvik v Berlíně, kterého se účastnilo 9 proškolených mediátorů z Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Výcvik byl zaměřen na specifika mediace rodinných situací s přeshraničním prvkem, tedy např. rodičovských únosů či otázek styku dítěte s rodičem.

Výcvik vedli zkušení mediátoři z Německa, Rakouska, Nizozemí, Belgie a Velké Británie. Během 4 dní školení se zaměstnanci Úřadu blíže seznámili s problematikou mezinárodních rodin, mezikulturních aspektů komunikace nebo s rolí nezletilého dítěte v průběhu mediace. Velký prostor byl věnován také procesu separace partnerů, hovořilo se o dynamice rozvodu a o roli jednotlivých členů rodiny v tomto procesu.

Lektoři nabídli své profesní zkušenosti a představili modely mediace, které se uplatňují v jejich domovských státech. Velký důraz byl kladen na přípravnou část mediace a specifika mediace tzv. haagských případů, zejména rodičovských únosů dětí.

Při praktických nácvicích si zaměstnanci Úřadu vyzkoušeli mediaci modelové situace, kdy sepisovali dohodu o mediaci, zjišťovali potřeby a zájmy stran, ošetřovali jejich emoce, rozvíjeli možnosti řešení situace a snažili se vést proces k dohodě stran mediace.

Lektoři pro zaměstnance Úřadu připravili také návštěvu centrály MiKK (berlínské mediační centrum) nebo neformální setkání se soudkyní specializující se na haagské kauzy s německou styčnou soudkyní Evropské justiční sítě.

Stáž v Německu – Mnichovský model

Ve dnech 30. 7. - 2. 8. 2013 proběhla stáž v Berlíně a Mnichově, kterou organizoval smluvní partner Bundesamt für Justiz (Spolkové ministerstvo spravedlnosti). Cílem stáže bylo načerpat informace o Mnichovském modelu spolupráce. Získané poznatky a kontakty budou využity při zpracování rozsáhlé německé agendy na našem Úřadě.

Mnichovský model je způsob propojení spolupráce zúčastněných subjektů v řízení o péči o děti. V tomto řízení spolupracují soudy s orgány sociálně-právní ochrany dětí, advokáty, poradenskými centry, mediátory, opatrovníky, soudními znalci atd. Model vznikl na Městském soudě v Mnichově v roce 2007.

Během první části stáže v Berlíně navštívili čtyři zaměstnanci Úřadu centrálu MiKK (organizace sdružující mediátory z celého Německa), absolvovali seminář pro odborníky sdružující model spolupráce v rodičovských sporech, setkali se se soudci, kteří rozhodují v řízeních o mezinárodních únosech a se styčným soudcem pro Německo.

Během druhé části stáže v Mnichově se pracovníci účastnili konzultace se sdružením opatrovníků v Německu, které úzce spolupracuje se soudy a dalšími odborníky na rodinné právo, setkali se se zakladateli Mnichovského modelu a s advokáty a mediátory podílejícími se na řešení mezinárodních únosů.

O výhodách mnichovského modelu budou informování ostatní zaměstnanci úřadu na odborné poradě a především cílové skupiny dalších dvou aktivit – setkání krajů a konference.

Kazuistické semináře

První ze čtyř plánovaných seminářů, které tematicky navazovaly na základní mediační kurz, se realizoval dne 6. května 2013 a zúčastnili se jej všichni zaměstnanci Úřadu. Připravenou kazuistiku rodinného sporu dostali s předstihem dva z nich, aby na místě sehráli strany sporu.

Všichni přítomní mediátoři měli pak možnost vystřídat se při mediaci páru, navzájem na sebe navazovali, dostali od kolegů zpětnou vazbu ke svému vstupu a nápady na pokračování. Ostatní zaměstnanci se připojili se svým pozorováním a měli tak možnost seznámit se v praxi s tím, jak taková mediace na našem Úřadě probíhá.

Po semináři ještě proběhlo vyhodnocení celého odpoledne s doporučeními pro další navazující setkání. Všichni proškolení mediátoři tak měli možnost procvičit si své dovednosti, další zaměstnanci Úřadu viděli praktickou ukázku, jak se při mediaci přeshraničních rodičovských sporů postupuje.

Druhý (ze čtyř plánovaných) mediačních seminářů se uskutečnil 27. června 2013. Bezprostředně navazoval na první seminář, neboť se pokračovalo v mediaci totožného rodinného sporu.

Cílem bylo přiblížit zaměstnancům Úřadu fáze mediace zaměřené na společné nalézání řešení problému, sepsání dohody a ukončení mediace. Na rozdíl od prvního semináře pracovali mediátoři ve dvojicích, prezentovali tedy „komediaci“ jako specifický způsob mediace. Mediátoři tak měli možnost dostat zpětnou vazbu nejen od ostatních kolegů, ale také od kolegy přítomného v témže procesu. Ostatní zaměstnanci se pak mohli seznámit s tímto – na Úřadě často aplikovaným – způsobem mediace. Po zpětné vazbě a reflexi modelové situace proběhla diskuze nad mediační dohodou, jejími specifiky a možnými důvody rozdílného vnímání její formy i obsahu různými aktéry v přeshraničním rodinném sporu.

Dne 15. 7. 2013 proběhl třetí kazuistický mediační seminář pro pracovníky Úřadu. Tentokrát byl účastníkům představen teoretický základ mediace a některé její techniky. Následně si účastníci nabyté poznatky zkoušeli při praktických cvičeních. Cílem třetího kazuistického semináře bylo umožnit zaměstnancům Úřadu teoretický a praktický náhled do problematiky mediace, který jim pomůže při práci s klientem.

Konkrétně byla vysvětlena teorie konfliktu, odlišení sporu a problému, způsoby řešení konfliktu. Účastníci si zkoušeli rozlišit pozice a zájmy stran konfliktu a nacvičovali techniky používané ve facilitativní mediaci, hlavně parafrázování, přerámování a zrcadlení.

Konference Trier, Encouraging Cross-border Mediation

Jednou z aktivit v projektu je účast zaměstnanců na konferencích s tematikou mezinárodní mediace a mnichovského modelu. Taková se uskutečnila ve dnech 25. – 26. dubna 2013 v německém Trevíru, kde ji organizovala Europaische Rechtsakademie pod názvem Encouraging Cross-border Mediation (Podpora přeshraniční mediace).

Témata byla věnovaná právním úpravám mediace přeshraničních sporů, přednášeli na ní účastníci z osmi zemí EU, profesoři univerzit z Turína, Oxfordu, Valencie a Osnabrucku, praktikující právníci a mediátoři. Materiály, které účastníci obdrželi, zahrnovali právní úpravu mediace všech zemí EU a materiály Evropské komise a Evropského parlamentu k mediaci.

K nejzajímavějším patřily příspěvky o vykonatelnosti a uznatelnosti mediačních dohod v mezinárodních kauzách a také prezentace věnované důležitosti zohlednění interkulturních aspektů těchto sporů. Tato témata a jejich znalost se přímo dotýkají každodenní mediační praxe našeho Úřadu.

Konference „Child friendly Justice“ v Belfastu

Ve dnech 7. - 8. března 2013 se tři zaměstnanci Úřadu zúčastnili konference pořádané Akademii evropského práva s názvem Child friendly Justice: Guaranteeing children’s rights within the EU legal Framework (Justice vstřícná k dítěti: Zaručení práv dítěte v rámci justice EU), která se konala v Belfastu.

V rámci konference proběhly přednášky se zaměřením na teoretické aspekty práce s dětmi v rámci soudních a správních řízeních. Důraz byl kladen zejména na práva nezletilých v trestních i civilních řízeních, specifika a techniky komunikace s dětmi při výsleších a soudních jednáních a nutnost spolupráce všech orgánů a osob zapojených do řízení týkajících se dětí.

Teoretické znalosti získané v rámci přednášek byly následně procvičovány a diskutovány na workshopech, kterých se účastnili jak přednášející odborníci, tak i posluchači. 

Základní mediační kurz

V období leden až březen 2013 absolvovalo 7 zaměstnanců Úřadu základní mediační výcvik organizovaný společností EDUCO CENTRUM, s. r. o.

Školili se v komunikačních technikách, teorii konfliktu, způsobech mediace, prakticky nacvičovali modelové situace a složili závěrečnou zkoušku. Absolvování kurzu je podmínkou účasti na nadstavbovém mediačním kurzu, který proběhne v SRN v říjnu 2013.

Počet odborníků na mediaci se tedy na Úřadě navýšil na 10 zaměstnanců. Díky zvýšení počtu mediátorů může Úřad flexibilně vyjít vstříc časovým možnostem klientů. Aktuálně má Úřad klientům možnost zdarma nabízet mediaci v českém, slovenském, anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce. V případech, kdy je mezi stranami značná vzdálenost, provádí Úřad také mediaci prostřednictvím Skype.

Sekce 3

Nastavení spolupráce ústředních orgánů

Konference Trier, Annual Conference on European Family Law 2014

Ve dnech 25. a 26. září 2014 se tři zaměstnanci Úřadu zúčastnili výroční konference evropského rodinného práva v Trevíru. Akci pořádala akademie evropského práva ERA (Europäische Rechtsakademie).

V rámci konference byla představena zásadní soudní rozhodnutí, která mají dopad na aplikaci nařízení Brusel IIbis, a příklady dobré praxe při řešení přeshraničních rodičovských konfliktů. Účastníci získali informace o výstupech dotazníků k revizi nařízení Brusel IIbis sesbíraných od odborné i neodborné veřejnosti.

Část programu týkající se přeshraničního vymáhání výživného byla zaměřena zejména na změny, které přináší Haagská úmluva o mezinárodním vymáhání výživného dítěte a jiných forem výživného, použitelná od 1. 8. 2014.

Konference „Ochrana dětí bez hranic“

Dne 29. dubna 2014 uspořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“) v rámci projektu Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce konferenci s názvem „Ochrana dětí bez hranic“. Konference byla určena zejména pro zaměstnance orgánů sociálně-právní ochrany dětí a neziskových organizací.

V první části konference zaměstnanci Úřadu prezentovali zkušenosti ze spolupráce s vybranými zeměmi, jejichž ústřední orgány osobně navštívili během stáží konaných v průběhu roku 2013. Představena byla agenda Rakouska, Německa, Slovenska, Španělska, Velká Británie, Itálie, Polska a Francie.

Se svými příspěvky vystoupili i pozvaní odborníci zabývající se problematikou mezinárodních rodičovských únosů dětí. O své zkušenosti se podělili JUDr. Zuzana Grimmová, soudkyně Městského soudu v Brně a Mgr. Libor Beránek, vedoucí orgánu sociálně-právní ochrany dětí při Úřadu městské části Brno-střed.

V odpolední části programu se uskutečnily workshopy, které interaktivní formou přiblížily účastníkům praktické řešení situací, se kterými se Úřad při své činnosti setkává. Při rozboru reálných případů měli účastnící možnost vzájemně sdílet dobrou praxi.

Sborník příspěvků z konference je ke stažení zde. 

Stáž na Slovensku, 10. – 13. září 2013

Ve dnech 10. – 13. září 2013 se dva zaměstnanci Úřadu zúčastnili stáže na slovenských spolupracujících orgánech.

Proběhla setkání se zástupci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

V rámci setkání byly projednávány obecné otázky právní úpravy v oblasti vymáhání výživného, rodičovských únosů dětí a prošetřování poměrů. Díky stáži došlo k předání informací o rozdílech právní úpravy, byl navázán užší kontakt se spolupracujícími orgány a rovněž byly řešeny konkrétní problematické případy.

Ruská delegace, 18. – 20. června 2013

V rámci navazování spolupráce s ústředními orgány v zahraničí oslovila Úřad ruská delegace složená z nejvyšších státních představitelů ruské vlády. Rusko přistoupilo po dlouhé době k Haagské únosové úmluvě, proto oslovilo partnery v Evropě s cílem přenosu know-how a navázání spolupráce. Úřad vede několik složitých sporů právě s Ruskem, proto bylo pro zaměstnance Úřadu, kteří s touto agendou pracují, velice důležité se setkat a nastavit systém vzájemné spolupráce. Za tím účelem bylo naplánováno jednání, které proběhlo z části v Brně pod vedením Úřadu a z části v Praze.

Stáž na Ukrajině

Ve dnech 3. – 7. června 2013 se zaměstnanec Úřadu zúčastnil stáže na partnerském orgánu v Kyjevě.

Proběhlo setkání se zástupci Oddělení mezinárodního práva soukromého Ministerstva spravedlnosti v Kyjevě, které je ústředním orgánem jak pro únosy, tak pro vymáhání výživného. Předány informace o postupu Úřadu v obou oblastech, řešena možnost výkonu rozhodnutí ve věcech únosů dětí.

Díky stáži se podařilo zjistit specifika ukrajinské právní úpravy, byl navázán užší kontakt s ústředním orgánem, byly řešeny konkrétní problematické případy.

Stáž v Dánsku

Ve dnech 28. – 31. května 2013 se zaměstnanec oddělení mezinárodního osvojení zúčastnil stáže na partnerském orgánu v Dánsku.

V rámci stáže zástupce Úřadu navštívil orgány, se kterými Úřad spolupracuje při osvojení dětí do zahraničí. Konkrétně se jednalo o Social-og Integrationsministeriet, The State Administration for Greater Copenhagen a AC International Child Support.

Přínos stáže lze spatřovat zejména v navázání osobního kontaktu se spolupracujícími osobami, předání informací o zvláštnostech právní úpravy osvojení a jejích připravovaných změnách, vyřešení problému se zasíláním potřebných dokumentů a diskusí o konkrétních problematických případech. Stáž přispěla ke zrychlení a zefektivnění vzájemné spolupráce.

Stáž ve Španělsku

Ve dnech 27. – 30. května 2013 se zaměstnanec Úřadu zpracovávající španělskou agendu zúčastnil stáže na spolupracujících orgánech v Madridu.

V rámci setkání na příslušných odborech Ministerstva spravedlnosti byla řešena problematika rodičovských únosů dětí a vymáhání výživného. Zástupci obou orgánu projednali příčiny neefektivní spolupráce, přístup španělského orgánu byl nevstřícný. Přístup orgánu vymáhajícího výživné byl pozitivní, vzhledem jeho k nedostatečnému personálnímu obsazení však do budoucna nelze očekávat zlepšení spolupráce.

Stáž přispěla k identifikaci problematických bodů spolupráce, ze strany Úřadu nabídnuta možnost jejich řešení. Zda dojde ke zlepšení spolupráce, ukáže budoucí praxe.

Stáž v Chorvatsku

Ve dnech 13. – 17. května 2013 se zaměstnanec Úřadu zúčastnil stáže na partnerském orgánu v Záhřebu.

Proběhlo setkání se zástupci Ministarstvo socijalne politike i mladih (ministerstvo sociálních věcí), chorvatským ústředním orgánem ve věcech výživného i únosů. Diskutovány byly otázky týkající se stávající praxe i příprav na vstup Chorvatska do Evropské unie. Proběhla rovněž návštěva Velvyslanectví České republiky v Záhřebu a nevládní neziskové organizace „Poliklinika pro ochranu dětí města Zagrebu“, která se zabývá pomocí dětem s traumaty.

Stáž byla přínosná výměnou informací o postupu ústředních orgánů, byla nabídnuta pomoc při řešení problému spojených s používáním předpisů Evropské unie po přistoupení Chorvatska.

Stáž v Polsku

Ve dnech 23. – 26. dubna 2013 se zaměstnanec Úřadu zpracovávající polskou agendu zúčastnil stáže na partnerském orgánu ve Varšavě.

V rámci setkání se zástupci Ministerstwa Sprawiedliwosci (ministerstvo spravedlnosti), které je ústředním orgánem pro spolupráci ve věcech vymáhání výživného, rodičovských únosů a přeshraničních sociálních šetření, bylo jednáno o zvláštnostech a odlišnostech postupů ústředních orgánů, jejich kompetencích a odlišnostech vnitrostátní právní úpravy.

Stáž přinesla zejména zlepšení vzájemné spolupráce ústředních orgánů díky vyjasnění možností a kompetencí ústředních orgánů. V oblasti výživného byly předány informace o dokumentech, které orgány vyžadují. Polská strana informaci postoupila kompetentním soudům.

Stáž ve Francii

Ve dnech 15. – 19. dubna 2013 se zaměstnanec Úřadu zpracovávající francouzskou agendu zúčastnil stáže na partnerských orgánech v Paříži.

Proběhlo setkání se zástupci příslušných odborů Ministère de la Justice (ministerstvo spravedlnosti) jako ústředního orgánu pro spolupráci ve věcech mezinárodních únosů a přeshraničních sociálních šetření. Orgán má samostané oddělení pro mediace. Zástupce Úřadu se dále setkal s kolegy z Ministère des affaires étrangères (ministerstvo zahraničí). Byly předány vzájemné zkušenosti při vymáhání výživného, byla prodiskutována specifika právní úpravy a spolupráce s problematickými státy.

Stáž má přínos zejména ve zlepšení vzájemné komunikace, předání informací o dokumentech potřebných pro vymáhání výživného a dohodě o další spolupráci v oblasti přeshraničních mediací.

Stáž v Itálii

Ve dnech 15. – 19. dubna 2013 se zaměstnanec Úřadu zpracovávající italskou agendu zúčastnil stáže na partnerských orgánech v Římě.

V rámci stáže proběhlo setkání se zástupci Ministero della Giustizia (ministerstvo spravedlnosti), které je ústředním orgánem pro vymáhání výživného a rodičovské únosy. Byla řešena specifika a postupy ústředích orgánů při vymáhání výživného i v rámci rodičovských únosů. Setkání vedlo zejména k posunu ve vzájemné komunikaci. Řešeny byly rovněž konkrétní problematické případy.

Proběhla rovněž schůzka se zástupci konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Římě.

Stáž v Rakousku

Ve dnech 8. - 11. dubna 2013 se zaměstnanec Úřadu zpracovávající rakouskou agendu zúčastnil stáže na partnerských orgánech ve Vídni.

Proběhlo setkání se zástupci Bundesministerium für Justiz, partnerského orgánu zabývajícího se případy rodičovských únosů dětí, vymáhání výživného a prošetřování poměrů v rodinách. Byl řešen postup a kompetence orgánů při řešení uvedených případů, rozdíly v právní úpravě a těžkosti, se kterými se obě strany setkávají.

Stáž ve Velké Británii

Ve dnech 19. - 22. února 2013 se zaměstnanec Úřadu zpracovávající agendu Velké Británie zúčastnil stáže na partnerských orgánech v Londýně.

V rámci návštěvy The International Child Abduction and Contact Unit (ICACU) jako ústředního orgánu řešícího rodičovské únosy a prošetřování poměrů v rodinách byl řešen systém sociálně-právní ochrany dětí ve Velké Británii, postup místních soudů a dalších orgánů a otázky odebírání dětí z rodin českých občanů v Anglii.

Na setkání se zaměstnanci The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO) jako ústředního orgánu pro vymáhání výživného diskutováno o postupu ústředních orgánů a problémech při vymáhání výživného.
Problematika odebírání dětí byla řešena rovněž při návštěvě Velvyslanectví České Republiky v Londýně.

Sekce 4

Aplikace principů Cochemské praxe na řešení mezinárodních rodičovských konfliktů v České republice

Publikování článků na téma Cochemská praxe

Mentorky pracovní skupiny Sekce 4 JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Mgr. Tereza Killarová a Mgr. Soňa Dostálová publikují v odborném měsíčníku Právo a rodina sérii článků o Cochemské praxi. Zveřejněné články jsou ke stažení zde.

Závěrečná konference – Řešení rodičovských konfliktů cestou interdisciplinární spolupráce

Dne 13. 11. 2015 proběhla závěrečná konference Sekce 4. Zde naleznete k dispozici prezentace z této konference.

Interaktivní setkání Ochrana dětí napříč profesemi – šance na nový začátek

Ve dnech 12. a 13. června 2014 se uskutečnilo interaktivní setkání s názvem „Ochrana dětí napříč profesemi – šance na nový začátek“, které uspořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“) v rámci projektu Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce. Na setkání byli pozváni především pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, neziskových organizací, ale také advokáti, soudci a další odborníci z praxe podílející se na řešení rodičovských konfliktů.

První den setkání byl věnován příspěvkům odborníků z praxe, kteří tvoří pracovní tým sekce 4. Účastníkům byla představena Cochemská praxe a byli seznámeni s problematikou řešení mezinárodních rodičovských konfliktů z hlediska aktuální právní úpravy, praxe Úřadu, mezinárodního práva soukromého, se zkušenostmi soudce, advokáta, sociálního pracovníka, psychologa, mediátora a sociologa. Vzácným hostem, který vystoupil se svým příspěvkem, byla prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Druhý den setkání se konaly diskusní skupiny tematicky zaměřené na jednotlivé oblasti související s řešením mezinárodních rodičovských konfliktů. Zde měli účastníci možnost se vyjádřit k současné praxi a sdělit své názory, problémy, se kterými jsou často konfrontováni, a vyjádřit se k nutnosti změn, které by mohly vést ke zlepšení procesu.