Jak zajistím navrácení dítěte z České republiky do země, kde doposud žilo?

V případě, že je dítě uneseno do České republiky, postupuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v souladu s unijní úpravou a Haagskou únosovou úmluvou jako dožádaný (requested) ústřední orgán, který přijímá žádost o návrat dítěte do země jeho obvyklého bydliště.

Rodič, kterému bylo dítě uneseno do České republiky, se může
  • domáhat navrácení dítěte prostřednictvím ústředního orgánu země svého pobytu
  • obrátit na ústřední orgán státu, kam mělo být dítě přemístěno, tedy na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
  • svým návrhem obrátit přímo na Městský soud v Brně (návrh soudu však musí splňovat podmínky českého právního řádu)

Jediným soudem příslušným pro rozhodování ve věcech navrácení z České republiky do státu obvyklého bydliště dítěte je Městský soud v Brně, jako soud prvního stupně. Odvolacím soudem je Krajský soud v Brně. 

Činnost Úřadu při navrácení dítěte z České republiky do státu, kde dítě doposud žilo:
  1. Úřad obdrží žádost o navrácení od zahraničního ústředního orgánu a kontroluje její náležitosti. V případě, že je žádost kompletní, úřad informuje okresní soud v obvodu aktuálního bydliště dítěte o překážce rozhodovat ve věci péče o dítěte do doby, než bude vyřešena otázka navrácení dítěte do zahraničí.
  2. Úřad kontaktuje rodiče v České republice, informuje jej o podané žádosti o navrácení, právní stránce věci a o možnosti druhého rodiče podat návrh na zahájení řízení o navrácení u Městského soudu v Brně. Rodiči je dána možnost se k přestěhování vyjádřit a navrhnout další postup.
  3. Úřad pravidelně komunikuje s oběma rodiči i se zahraničním ústředním orgánem, který informuje o průběhu jednání s rodiči i o průběhu případného soudního řízení.
  4. Oba rodiče jsou vedeni ke smírnému řešení situace a jsou v něm podporováni.
  5. Úřad je informován ze strany soudu o podaném návrhu na navrácení a pracovníci úřadu se případných soudních jednání osobně účastní tak, aby byli informováni o stavu řízení. Úřad může být také jmenován opatrovníkem dítěte v řízení o navrácení. V takovém případě je účatníkem řízení a podává soudu návrhy a stanovisko k věci.

Úřad spolupracuje s dalšími orgány státu, tedy např. se zastupitelskými úřady České republiky v cizině, s Policií České republiky při zjišťování skutečného pobytu dítěte, se zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a dalšími.

Soudní řízení o navrácení v České republice

Příslušným soudem pro vedení řízení je Městský soud v Brně.

První jednání by měl soud nařídit do 3 týdnů od doručení návrhu; rozsudek by měl být vydán do 6 týdnů od zahájení řízení.

Soud rozhodne, zda se návrh na navracení zamítá, nebo se nařizuje návrat dítěte do zahraničí. Navrácení může být podmíněno splněním záruk. Rozhodnutím o navrácení není rozhodnuto o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů.

Rozsudek, kterým se navrací dítě do místa obvyklého bydliště, je předběžně vykonatelný. To znamená, že rodič, který s dítětem přijel do České republiky, se musí neprodleně po vynesení rozsudku (popř. ve lhůtě stanovené rozsudkem) vrátit s dítětem do místa obvyklého bydliště nebo dítě předat opuštěnému rodiči. 

Během řízení soud může stanovit dohled nad pohybem dítěte včetně zákazu opustit území České republiky bez souhlasu soudu, může také stanovit režim styku s opuštěným rodičem.

V případě, že rodič, který unesl dítě, se nedostaví k jednání soudu nebo se alespoň písemně nevyjádří, bude soud vycházet z toho, že rodič nemá proti navrácení námitek.

Opravné prostředky proti rozhodnutí o navrácení 

Rodič, který s rozsudkem nesouhlasí (s rozhodnutím o navrácení nebo s rozhodnutím o zamítnutí návrhu), může podat do 15 dní od doručení rozsudku odvolání ke Krajskému soudu v Brně, zároveň může požádat o odložení vykonatelnosti rozsudku. 

Krajský soud přezkoumá rozhodnutí soudu prvního stupně a toto rozhodnutí může změnit, potvrdit nebo může rozhodnutí zrušit a věc vrátit zpět Městskému soudu v Brně.

Výkon rozhodnutí o navrácení dítěte v České republice

Pokud dítě není navráceno v souladu s rozsudkem, může být v rámci nařízeného výkonu rozhodnutí odevzdáno rodiči, který se domáhá návratu, a to za součinnosti soudního vykonavatele, sociálních pracovníků a Policie České republiky. 

Vzhledem k tomu, že se může jednat o velmi traumatizující zásah do života dítěte, snaží se nejprve všechny zúčastněné orgány o smírné řešení situace. Soud může nařídit setkání s mediátorem nebo odborníkem na pedopsychologii, může také přistoupit k opakovanému ukládání pokut.