Jak zajistit navrácení dítěte ze zahraničí do České republiky?

V případě, že je vaše dítě uneseno druhým rodičem z České republiky do zahraničí, můžete kontaktovat Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

Úřad vystupuje v souladu s unijní úpravou a Haagskou únosovou úmluvou jako dožadující (requesting) ústřední orgán, který odesílá žádost o navrácení dítěte dožádanému ústřednímu orgánu do státu, kam bylo dítě protiprávně přemístěno, či kde bylo zadrženo.

Rodič, kterému bylo dítě uneseno (zadrženo), se může domáhat návratu dítěte prostřednictvím úřadu, nebo se může samostatně obrátit přímo na soud státu, kam bylo dítě uneseno, s návrhem na navrácení.

O navrácení dítěte do státu obvyklého bydliště dítěte vždy rozhoduje stát, kam bylo dítě uneseno. Přestěhuje-li se protiprávně např. rodič s dítětem z České republiky do Německa, bude o navrácení rozhodovat soud německý. U navrácení do České republiky je tedy třeba počítat s tím, že soudní řízení bude vedeno v zahraničí.

Doporučujeme nejprve kontaktovat náš úřad pro konzultaci konkrétního případu a teprve poté zajišťovat doklady nutné pro zahájení návratového řízení.

Činnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí při navrácení dítěte z ciziny do České republiky:
 1. Individuálně nebo ve spolupráci s pracovníkem úřadu žadatel vyplní potřebné formuláře.
 2. Pracovník úřadu napomáhá kompletaci žádosti včetně potřebných překladů.
 3. Žádost o navrácení je bezodkladně zaslána zahraničnímu partnerskému orgánu. Po přijetí žádosti nesmí zahraniční soudy rozhodovat o úpravě péče o dítě.
 4. Od zahraničního partnerského orgánu zpravidla zjistíme, zda se dítě s druhým rodičem na území tohoto státu vyskytuje, u kterého soudu je třeba podat návrh na navrácení dítěte, jaké jsou možnosti bezplatné právní pomoci (právního zastoupení v soudním řízení o navrácení), jaké jsou možnosti mimosoudního řešení situace.
 5. Mnohdy zahraniční partnerský orgán umí učinit administrativní kroky zabraňující dalšímu stěhování rodiče (únosce) s dítětem.
 6. Úřad oba rodiče vede ke smírnému řešení situace.

Kvalita spolupráce a možnost zajištění navrácení dítěte se v různých státech velmi liší.

Úřad v návratovém řízení nemůže poskytovat následující služby

 • osobní zastupování žadatele v soudním řízení o navrácení v zahraničí
 • zjištění právní úpravy návratového řízení v cizím právním řádu
 • pokrytí nákladů spojených s řízením o navrácení

Kdy zpravidla není možné zajistit navrácení dítěte?

 • nevykonával-li žadatel o navrácení právo péče o dítě, nebo se s přestěhováním smířil
 • uplynula-li od přemístění doba delší jednoho roku
 • hrozí-li dítěti navrácením fyzická nebo duševní újma
 • nesouhlasí-li dítě s návratem (pokud dosáhlo přiměřeného věku a stupně vyspělosti)

Jak může soud v zahraničí o navrácení rozhodnout?

Zahraniční soud ukončí řízení o navrácení rozsudkem o navrácení dítěte do místa obvyklého bydliště (nikoli o navrácení rodiče, „únosce“) nebo návrh na navrácení zamítne.

Délka řízení, možnosti podání odvolání proti rozhodnutí o (ne)navrácení a odkladný účinek podaného odvolání se může lišit v každém ze smluvních států.