Mimosoudní dohody o výkonu péče o děti

Jako partneři se matka a otec mohou rozejít, jako rodiče však nikoli. Rodiče jsou i během rozchodu dále odpovědnými za budoucí život, perspektivu a blaho dítěte.

Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl soudně zbaven. Oběma rodičům ze zákona náleží právo péče o dítě.

Oba rodiče by se měli snažit postupně přeorientovat na novou životní situaci a nevracet se již k situaci před rozchodem. To samo o sobě pomůže snížit možný konflikt. Společné hledání řešení je pro dítě dobrým příkladem a ukáže rodiče jako silné osobnosti, na které se může spolehnout.

Výhody mimosoudního řešení
  • rodiče aktivně rozhodují o svém životě a budoucnosti dítěte, nepřenechají toto rozhodnutí do rukou advokátů a anonymního soudce
  • žádný odborník nezvládne pochopit zkušenosti a pocity rodičů tak, jako rodiče samotní
  • rodiče mohou ušetřit náklady za právní zastoupení
  • zpravidla se jedná o mnohonásobně rychlejší řešení, než je soudní řízení

Mezinárodní rodiny navíc nemusí mít snadný přístup k soudům, soudní řízení v zahraničí bývají drahá a rodiče mohou narazit na podstatně více právních komplikací. I proto úřad aktivně vede rodiče k mimosoudním jednáním a podporuje je v tvorbě dohod.

Mnoha rodinám pomáhá účast na mediaci, kde mají prostor a čas hovořit o tématech, která sami považují za důležitá. Úřad spolupracuje s Mediačním centrem v Brně.

Soudní schválení mimosoudních dohod

Rodičovskou dohodu o úpravě poměrů k dětem je užitečné (a někdy nezbytné) schválit soudem. Dohoda následně získává váhu rozsudku, což může mít v budoucnosti velký vliv. Různé státy mohou přihlížet k mimosoudním rodičovským dohodám odlišně, proto věc předem konzultujte (např. s právníkem úřadu).

Soudní rozsudek je potřebný nejčastěji pro případ rozvodu manželství, nebo pro potřeby vymáhání výživného.

Jak může úřad pomoci při mimosoudních dohodách?

Dle situace je Úřad připraven s rodiči hovořit o jejich situaci a nabídnout jim nestranný pohled na věc.

Pracovníci úřadu mohou rodičům předat důležité informace týkající se:

  • právní úpravy, která může mít vliv na jejich mimosoudní dohody
  • typů úpravy péče
  • formy zapojení obou rodičů do výchovy dítěte
  • souvislostí plynoucích z přeshraničního prvku (např. jak soudně vymoci mimosoudní dohodu, zda je třeba nechat mimosoudní dohodu schválit soudem apod.)

Je vhodnější, pokud úřad jedná společně s oběma rodiči, případně i s jejich právními zástupci. Setkání může proběhnout online (videokonferenční hovor) v českém či anglickém jazyce (případně také německy či rusky). Odborní pracovníci s praxí v oblasti poradenského vedení rozhovoru mohou pomoci změnit kvalitu komunikace rodičů a případně jim pomoci s nalezením dohody.

Je možné jednat informativně i s jedním z rodičů.