Náhradní výživné od 1. 7. 2021

Pokud rodič nehradí na dítě řádně výživné, je možné od 1. 7. 2021 žádat od státu finanční pomoc v podobě tzv. náhradního výživného. Jedná se o sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce České republiky na základě zákona o náhradním výživném (zákon č. 588/2020 Sb.).

Náhradní výživné je poskytováno ve výši rozdílu mezi částkou měsíčního výživného určeného v rozsudku (exekučním titulu) a výživným, které povinný rodič skutečně v daném měsíci uhradil. Maximální výše náhradního výživného je 3 000 Kč měsíčně.

Náhradní výživné se vyplácí měsíčně, a to v měsíci následujícím po měsíci, za které výživné náleží (např. za červenec bude vyplaceno v srpnu, za srpen v září atd.). Náhradní výživné bude poskytováno po dobu maximálně 48 výplat.

Předpokladem pro možnost žádat o náhradní výživné je:

  • nezaopatřené dítě má na území České republiky trvalý pobyt a bydliště,
  • výživné bylo stanoveno rozsudkem (exekučním titulem) a povinný rodič neplatí výživné vůbec nebo platí v nižší částce, než bylo stanoveno,
  • byl zahájen proces vymáhání výživného (probíhá tedy exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí, popřípadě byla odeslána žádost o vymáhání výživného zahraničnímu partnerskému orgánu).

Žádost o náhradní výživné je potřeba podat u kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky podle místa trvalého bydliště nezaopatřeného dítěte. Bližší informace a formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Úřadu práce České republiky.

V případě, že výživné je vymáháno v zahraničí, musí oprávněná osoba nebo její zákonný zástupce Úřadu práce České republiky předložit podle § 7 odst. 4 zákona o náhradním výživném potvrzení (formulář ke stažení zde), že u Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „ÚMPOD“) byla podána žádost o vymáhání výživného, případně že je výživné ze zahraničí nevymahatelné. K vydání potvrzení bude Úřad práce používat tiskopis Potvrzení k žádosti o náhradní výživné pro potřeby Úřadu práce České republiky vydávané ÚMPOD.

Primárně by uvedené potvrzení k nově podané žádosti o náhradní výživné měla dokládat sama oprávněná osoba nebo její zákonný zástupce. V případech, kdy oprávněná osoba nebo její zákonný zástupce požádají Úřad práce České republiky o to, aby si uvedené potvrzení zajistil sám, zašle Úřad práce České republiky do datové schránky ÚMPOD předvyplněné potvrzení se žádostí o jeho vyplnění a zaslání zpět.