Responsive Image

Zavedení systému řízení kvality na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Název: Zavedení systému řízení kvality na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zdroj podpory: Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: říjen 2019 až červen 2023

Celkové náklady projektu: 12 305 356,80 Kč

Registrační číslo:  CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0014599

Popis projektu:
Předmětem projektu je zavádění systému řízení kvality do organizace a systému fungování a řízení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, a to prostřednictvím zavedení požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech schváleného usnesením vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214.

Cíle a cílové skupiny

Cíl:

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu řízení a fungování ÚMPOD.

Tento hlavní cíl je dále rozdělen do čtyř dílčích cílů:

 1. Zvýšení kvality strategického rozvoje služebního úřadu
 2. Zvýšení kvality řízení služebního úřadu
 3. Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů služebního úřadu
 4. Zvýšení kvality řízení partnerství a výkonnosti služebního úřadu

Očekávané přínosy projektu:

 • Díky zavedení vytyčených cílů do praxe vznikne flexibilnější prostředí v rámci úřadu a budou aplikovány pokročilé nástroje pro naplňování a sledování strategií a úkolů ÚMPOD.
 • V ÚMPOD se zlepší a zefektivní komunikace vně i uvnitř úřadu napříč jednotlivými odděleními.
 • Budou efektivněji řízeny lidské zdroje.
 • Vzniknou nové standardy pro práci s dokumentací.
 • ÚMPOD díky projektu přesněji definuje jednotlivé odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců.
 • Bude také umožněna účinnější koordinace jednotlivých aktivit úřadu a jejich správné zavedení. 

Cílové skupiny:

 • Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci.