Úřední deska

Výběrová řízení na místa obsazovaná ve služebním poměru

 • V současné chvíli není vyhlášeno žádné výběrové řízení.

Oznámení o převzetí písemnosti

 • V současné době nejsou k dispozici žádná oznámení.

Další oznámení

 • V současné době nejsou k dispozici žádná oznámení.

Podatelna Úřadu a informace o písemných podání

Adresa pro doručování dokumentů a dalších podání:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno

Úřední hodiny podatelny:

Úřední hodiny sekretariátu a podatelny najdete zde.

Elektronická adresa podatelny:

podatelna@umpod.cz

Identifikátor datové schránky úřadu:

6zraazz

Další možnosti elektronické komunikace s úřadem:

V některých případech může být užitečné kontaktovat přímo jednotlivé zaměstnance úřadu, zejména pro urychlení komunikace. Upozorňujeme však, že:

Dokumenty předané jednotlivým zaměstnancům prostřednictvím jejich úřední e-mailové adresy nebo osobně jsou považovány za doručené úřadu až v okamžiku, kdy je tento zaměstnanec předá k evidenci podatelně. Důležité dokumenty nebo podání proto směřujte přímo na podatelnu.
Pro dokumenty předávané přímo zaměstnancům úřadu mimo podatelnu platí stejné podmínky jako pro dokumenty přijímané podatelnou (velikost souboru, formát, ochrana heslem apod.).

Maximální velikost zpráv zasílaných elektronicky (datovou schránkou, e-mailem) nebo souborů předávaných na technických nosičích dat je 20 MB.

Formáty dokumentů přijímaných podatelnou úřadu:

 • XML (Extensible Markup Language Document) podle schématu XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat mezi elektronickým systémem spisové služby stanoveného národním standardem nebo datový formát XML (Extensible Markup Language Document) podle schématu XML pro vytvoření datového balíčku SIP stanoveného národním standardem, který obsahuje metadata podle schématu XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP stanoveného národním standardem
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • PDF (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005
 • PNG (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948
 • TIF/TIFF (Tagged Image File Format), revize 6 – nekomprimovaný
 • JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), ISO/IEC 10918
 • MPEG-4 (Moving Picture Experts Group Phase 4), ISO/IEC 14496-3
 • MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Phase 2), ISO/IEC 13818
 • MPEG-1 (Moving Picture Experts Group Phase 1), ISO/IEC 11172
 • GIF (Graphics Interchange Format)
 • MP2 (MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II)
 • MP3 (MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III)
 • WAV (Waveform audio format) modulace PCM (Pulse-code modulation)
 • ISDOC (Information System Document)

Podatelna nepřijímá dokumenty chráněné heslem nebo obsahující jakýkoliv systém ochrany proti kopírování.

Podatelna nepřijímá jiné než výše uvedené formáty, nelze přijmout např. komprimované soubory typu zip, rar apod., ani šifrované či spustitelné soubory.

Přenosné technické nosiče dat, na kterých úřad přijímá dokumenty v digitální podobě:

 • CD, DVD, USB flash disk

Doručené technické nosiče dat vracíme jen na vyžádání.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt datového formátu, který podatelna nepřijímá nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Pokud je v digitální podobě dodán dokument, který nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. obsahuje chybný datový formát či formát, ve kterém nejsou dokumenty podatelnou přijímány nebo je umístěn na jiném technickém nosiči dat, než na kterém jsou dokumenty podatelnou přijímány nebo obsahuje škodlivý kód) a lze z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí zaměstnanec úřadu odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění, do odstranění vady podatelna dokument nezpracovává. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě:

Pokud je doručený dokument v analogové nebo digitální podobě neúplný nebo nečitelný a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o zjištěné vadě dokumentu vyrozuměn, do odstranění vady podatelna dokument nezpracovává. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, dokument se dále nezpracovává.