Responsive Image

Workshopy, konference a další sdílení dobré praxe

Hlavním cílem těchto aktivit bylo podpořit vytváření sítě odborníků a služeb orientovaných na pomoc dětem a rodinám v přeshraničních věcech a posílit povědomí o právech a participaci dítěte v oblasti sociálně-právní ochrany dětí s mezinárodním prvkem.

Na konci projektu Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vydal učebnici shrnující problematiku rodinného práva v mezinárodních souvislostech:

Aktivity byly realizovány formou konferencí, příhraničních workshopů, workshopů v krajích, v rámci setkání ústředních orgánů nebo jako přednášky na vysokých školách. Do příprav i samotné realizace byla zapojena podstatná část zaměstnanců Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Konference pořádané Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí uspořádal dvakrát do roka konferenci k seznámení odborné veřejnosti s novinkami a dosaženými úspěchy nebo změnami na poli posílení participačních práv dětí. Samotné konference byly významným příspěvkem k posílení praxe participace dětí, protože byly pořádány ve spolupráci s dětmi a společně pro děti i odborníky. Výstupem každé konference je volně šířený sborník příspěvků, který shrnuje aktuální stav poznání v oblasti zavádění a realizace participační praxe.

Výstupy z jednotlivých konferencí můžete stáhnout níže.

Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe: 24. – 25. 10. 2016, Brno

Náplní konference byly příspěvky a workshopy odborníků z různých zemí, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi vtaženými do rodičovského konfliktu, a prostřednictvím různých modelů se snaží, aby se tyto děti nestaly pouze zbraní v rukou rodičů, ale subjektem, který má právo se vyjadřovat ve věcech, které se ho týkají. Příspěvky byly zaměřeny na pohled každé z jednotlivých profesí na praktický rozměr a obsah zapojování dětí. Otázkou nebylo jenom proč, ale i jak děti zapojit. Sdílena tak byla dobrá praxe různých profesí z několika evropských zemí, které přistoupily k reálnému naplňování participačních práv dítěte v praktické, nikoliv pouze teoretické rovině.

Program konference

ke stažení zde (PDF, 189 kB)

Sborník z konference: Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe

ke stažení zde (PDF, 4 MB)

První jednací den
Druhý jednací den

Zjišťování názoru dítěte v soudní praxi: 17. – 18. 5. 2017, Brno

Konference byla zaměřena na příspěvky odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi účastnými rodičovského konfliktu a prostřednictvím různých modelů se snaží, aby se dítě nestalo pouze zbraní v rukou rodičů, ale aby mělo příležitost se do rozhodování o jeho životě alespoň v minimální míře zapojit. Zahraniční praxi představili přednášející Kay Tisdall ze Skotska, Deborah Fry z Autrálie, Nancy Maquire z Velké Británie, soudkyně Iskra Pencheva a Darina Yordanova z Bulharska a rovněž zástupci Holandské organizace Augeo. Soudci, sociální pracovníci a akademici z České republiky měli naopak možnost představit domácí praxi zjišťování názoru dítěte. Konference nabídla prostor pro odbornou diskuzi nad riziky i pozitivy procesu zapojování dětí.

Program konference

ke stažení zde (PDF, 199 kB)

Sborník z konference: Zjišťování názoru dítěte v soudní praxi

ke stažení zde (PDF, 3 MB)

První jednací den
Druhý jednací den

Participační práva dětí v pomáhajících profesích: 24. 10. 2017, Brno

Náplní konference byly příspěvky odborníků z řad pomáhajících profesí, a to v oblastech, výzvy a požadavky teorie pro praxi, úspěšné zapojení dětí v rodinných a případových konferencích, metody a techniky provázení a práce s dítětem, participace dětí a mladistvých páchajících trestnou činnost a Přímá zkušenost dětí (tzv. dětský panel). Konference ukázala, že v praxi v současné době existují v řadách pomáhajících profesí různé postupy směřující k zapojování dětí. Co bude muset ÚMPOD při přenášení dobré praxe zohlednit do budoucna je specifikum agendy s přeshraničním prvkem, kdy ve snaze zapojit děti budeme muset často překonávat fakt, že mezi pracovníkem ÚMPOD a dítětem bude obrovská vzdálenost.

Program konference

ke stažení zde (PDF, 166 kB)

Prezentace přednášejících

Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů: 21. - 22. 5. 2018, Brno

Náplní konference byly příspěvky odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi vtaženými do rodičovského konfliktu a prostřednictvím různých modelů se snaží, aby se tyto děti nestaly pouze zbraní v rukou rodičů, ale aby bylo naplněno jejich právo vyjádřit se ve věcech, které se jich týkají. Příspěvky byly zaměřeny na různé pohledy odborníků, kteří se zapojováním dítěte v praxi mimosoudních rozhodovacích procesů pracují. Pozornost byla věnována také práci s tématem domácího násilí a tomu, do jaké míry může ovlivňovat možnosti a postupy zapojení dětí do rozhodovacích procesů i tyto procesy samotné. Byla představena dobrá praxe v České republice i ze zahraničí. Součástí byla i odborná diskuze nad riziky i pozitivy procesu zapojování, na jednotlivých workshopech pak také praktické návody, jak je možné děti zapojit.

Program konference

ke stažení zde (PDF, 264 kB)

Sborník z konference: Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů

ke stažení zde (PDF, 9 MB)

První jednací den
Druhý jednací den

Vyvažování zájmů a práv při rozhodování o dětech: 5. 11. 2018, Brno

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí od 1. 4. 2016 realizuje projekt s názvem Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. V rámci tohoto projektu proběhla dne 5. listopadu 2018 konference Vyvažování zájmů a práv při rozhodování o dětech. Akce proběhla v prostorách Kanceláře Veřejného ochránce práv.

Náplní konference byly příspěvky odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s hledáním rovnováhy mezi jednotlivými zájmy a právy v rozhodovacích procesech týkajících se dětí. Pozornost byla věnována vyvažování nejlepšího zájmu dítěte a zájmu rodičů, balancování práv všech účastníků opatrovnického řízení nebo zjišťování skutečností relevantních pro určování nejlepšího zájmu dítěte. Příspěvky pojednávaly také o roli orgánu sociálně-právní ochrany dětí při hledání a nalézání nejlepšího zájmu dítěte nebo o odlišnostech vnímání nejlepšího zájmu dítěte z pohledu rodičů a dítěte samého. Zazněly také praktického poznatky získané při zjišťování názoru nezletilého před soudem, v souvislosti s naplňováním standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí nebo při vyvažování konfliktních zájmů účastníků řízení z pozice kolizního opatrovníka. Nechyběl ani pohled klinického psychologa na problematiku znaleckého posuzování. Součástí akce byla panelová diskuze nad jednotlivými tématy. 

Program konference

ke stažení zde (PDF, 188 kB)

Prezentace přednášejících

Videozáznam z konference zveřejníme, jakmile budou dokončeny jeho úpravy.

Den soukromého práva: 8. 2. 2019, Olomouc

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí od 1. 4. 2016 realizuje projekt s názvem Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. V rámci tohoto projektu proběhla dne 8. února 2019 konference s názvem Olomoucký den soukromého práva. Akce byla pořádána ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

V souvislosti s výše uvedeným projektem, jehož hlavním cílem je posílení kompetencí v zapojování a rozvíjení možností dětí podílet se na rozhodnutích, která se jich týkají, pořádal Úřad pro meziárodněprávní ochranu dětí již šestou odbornou konferenci, tentokrát ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem konference byla participační práva dítěte v civilním soudním řízení. 

Program konference

ke stažení zde (PDF, 122 kB)

Sborník z konference: Olomoucký den soukromého práva: Participační práva dítěte v civilním soudním řízení

ke stažení zde (PDF, 2 MB)

Cesta za rodinou. Příběhy mezinárodní adopce: 15. - 16. 5. 2019, Brno

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí od 1. 4. 2016 realizuje projekt s názvem Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. V rámci tohoto projektu proběhla ve dnech 15. - 16. 5. 2019 mezinárodní konference s názvem Cesta za rodinou – Příběhy mezinárodní adopce.
Hlavními tématy konference byly příprava budoucích osvojitelů pro vnitrostátní i mezinárodní osvojení, biologický původ dítěte a jeho identita v procesu osvojení a participace dětí v náhradní rodinné péči.

Konference nabídla kromě hlavních programových příspěvků z oblasti rodinného práva také řadu workshopů, které nabídly příležitost ke sdílení zkušeností a dobré praxe. Součástí programu byly také příběhy osvojených dětí i panelová diskuse mladých dospělých, kteří vyrostli v náhradní rodině.

Program konference

ke stažení zde (PDF, 268 kB)

Prezentace přednášejících

S respektem k dětem: 20. - 21. 11. 2019, Brno

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí od 1. 4. 2016 realizuje projekt s názvem Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. V rámci tohoto projektu proběhla ve dnech 20. - 21. 11. 2019 mezinárodní konference s názvem S respektem k dětem.

Ústředním tématem konference bylo postavení dítěte v rodičovském konfliktu s důrazem na mezioborovou spolupráci.

První den konference byl věnován zejména právním otázkám postavení dítěte.

Druhý den jsme se zabývali psychosociálním kontextem. Oba konferenční dny začínaly aktuálními příspěvky a panelovými diskusemi na hlavním fóru, které v odpolední části rozvinuly a doplnily interaktivní workshopy. Setkali jsme se například se soudci, pracovníky OSPOD, psychology, advokáty, sociálními pracovníky, akademickými pracovníky a kolegy z pomáhajících profesí. Do odpoledních workshopů byly pozvány děti z pražských a brněnských základních škol, aby spolu s dospělými účastníky konference diskutovaly o tom, jak rozumí svým právům a jejich naplňování ve svém životě.

Program konference

ke stažení zde (PDF, 427 kB)

První jednací den
Druhý jednací den

Příhraniční workshopy

Cílem workshopů je především posílit spolupráci a využití kolaborativní praxe se zapojením dětí v nejčastěji vytížených příhraničních regionech na obou stranách hranice, kde dochází k častým mezinárodním svazkům a nejčastěji tak spolupracují s ÚMPOD.

Workshopy byly pořádány za účelem setkání a vzájemné výměny informací, praxe a zkušeností sociálních pracovníků ze sousedících příhraničních regionů českých i zahraničních (rakouských, německých, slovenských a polských).

1. workshop Český Krumlov: česko-rakouská spolupráce

První z příhraničních workshopů proběhl ve dnech 1. - 2. 2. 2017 v Teplicích a jeho náplní byly příspěvky rakouských sociálních pracovníků, s konkrétními zkušenostmi se zpracováním případů s česko-rakouským prvkem. Příspěvky se týkaly obecného fungování rakouského systému sociálně-právní ochrany dětí, stanovování a vymáhání výživného z Rakouska a také konkrétních případů sociální práce v Rakousku. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí představil konkrétní možnosti spolupráce ve vztahu k Rakousku a obecná pravidla mezinárodní spolupráce v přeshraničních případech. Součástí workshopu bylo také sdílení praxe a výměna zkušeností s konkrétními případy účastníků.

Program workshopu

ke stažení zde (PDF, 154 kB)

První jednací den:
Druhý jednací den:

2. workshop Teplice: česko-německá spolupráce

Druhý příhraniční workshop se konal v Teplicích ve dnech 10. - 11. 4. 2017 a byl zaměřen na příspěvky německých sociálních pracovníků, s konkrétními zkušenostmi se zpracováním případů s česko-německým prvkem. Příspěvky se týkaly obecného fungování německého systému sociálně-právní ochrany dětí, stanovování a vymáhání výživného z Německa a také konkrétních případů sociální práce v Německu. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí představil konkrétní možnosti spolupráce ve vztahu k Německu a obecná pravidla mezinárodní spolupráce v přeshraničních případech. Součástí workshopu bylo také sdílení praxe a výměna zkušeností s konkrétními případy účastníků.

Program workshopu

ke stažení zde (PDF, 157 kB)

První jednací den:
Druhý jednací den

3. workshop Brno: česko-slovenská spolupráce

Ve dnech 25. - 26. 9. 2017 probíhal v Brně třetí příhraniční workshop. Náplní tohoto  workshopu byly příspěvky slovenských sociálních pracovníků, s konkrétními zkušenostmi se zpracováním případů s česko-slovenským prvkem. Kromě jiného se účastnili zástupci z Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Centrumu pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Příspěvky se týkaly obecného fungování slovenského systému sociálně-právní ochrany dětí, stanovování a vymáhání výživného ze Slovenska a také konkrétních případů sociální práce na Slovensku. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí představil konkrétní možnosti spolupráce ve vztahu ke Slovensku a obecná pravidla mezinárodní spolupráce v přeshraničních případech. Součástí workshopu bylo také sdílení praxe a výměna zkušeností s konkrétními případy účastníků.

Program workshopu

ke stažení zde (PDF, 158 kB)

První jednací den
Druhý jednací den

Posílení spolupráce v krajích

Workshopy byly realizovány pro jednotlivé kraje, resp. v některých případech pro dva kraje současně. Účastnili se jich zástupci subjektů zapojených do řešení situace ohroženého dítěte v daném regionu (pracovníci OSPOD, poradenských zařízení, soudci, advokáti), kterým pracovníci ÚMPOD poskytli rámcové informace o činnosti ÚMPOD a následně formou diskuzí, otázek a odpovědí a nejčastěji na modelových případech získávali od účastníků workshopů informace o jejich postupech, způsobem práce v různých situacích, zkušenostech, dobré praxi, ale i potřebách a inovativních nápadech, a to jak v právním, tak v psychologickém kontextu řešených případů. Díky kolaborativním workshopům probíhalo sdílení zkušeností a dobré praxe, ale také navazování kontaktů pro další spolupráci.

Celkem proběhlo 9 workshopů a to v Olomouci (28. 2. a 1. 3. 2018, program (PDF, 315 kB)), Pardubicích (13. 6. 2018, program (PDF, 152 kB)), v Ústí nad Labem (6. 9. 2018, program (PDF, 155 kB)), v Jihlavě (29. 11. 2018), v Praze (13. 12. 2018), Brně (24. 1. 2019 a 4. 6. 2019, program (PDF, 161 kB)), Ostravě (11. 4. 2019) a v Karlových Varech (12. 6. 2019).

Na workshopech byla prezentována tato problematika:

Přednášky na vysokých školách

Přenos know-how i do formálních vzdělávacích institucí má největší potenciál vytvářet „normálnost“ participační praxe. Pokud bude zapojení dítěte, jeho principy a postupy stále častěji součástí vzdělávání profesionálů od začátku, podaří se urychlit přijetí participační praxe jako něčeho naprosto běžného a samozřejmého.

Obsahem přednášek a seminářů, určených zejména pro katedry psychologie, právnické fakulty a obory související se sociální prací, bylo praktické představení metod a technik sociální práce s dítětem a jejich vyzkoušení v nácviku.