Responsive Image

Interní provozně metodická činnost

Cílem těchto aktivit byla standardizace postupů ve všech odděleních Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Aktivity se zaměřovaly zejména na vytvoření postupů pro vyhodnocování situace dítěte a rodiny v rámci činnosti ÚMPOD, postupů pro spolupráci ÚMPOD s ostatními orgány sociálně-právní ochrany dětí a pomáhajícími profesemi s důrazem na podporu kvalitního síťování služeb při mezinárodněprávní ochraně dětí, vytvoření provozně-metodického manuálu pro participaci dítěte v jednotlivých agendách a činnostech ÚMPOD, posílení kolaborativní praxe při naplňování nejlepšího zájmu dítěte.

V rámci této aktivity proběhlo i 11 sdílecích workshopů, kdy potřeba těchto workshopů vyvstala až v průběhu realizace projektu. Tyto workshopy probíhaly jednou za dva až devět měsíců a jejich smyslem bylo shrnout a připomenout aktivity a akce, které v uplynulém časovém období v rámci projektu proběhly. Docházelo k předání informací, které jsou užitečné pro zbytek týmu, i připomenutí zásadních nebo významných závěrů, které vyplynuly ze společných akcí.

Školení práce s ohroženým dítětem

Bořetice, 3. - 5. 10. 2016

Ve dnech 3. – 5. 10. 2016 proběhlo v Bořeticích Školení práce s ohroženým dítětem a mezinárodními rodinami s důrazem na zapojení dítěte. V  třídenním semináři se všichni právníci a psychologové ÚMPOD seznámili s technikami, možnostmi a riziky vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny za spolupráce dítěte. Účelem bylo vytvořit stejnou základnu pro uvažování mezi všemi členy týmu. Získané poznatky a společná základna budou sloužit jako výchozí bod odhalování a formulování nových postupů při zpracovávání standardů sociálně-právní ochrany dětí.

Workshopy k tvorbě standardů

Cílem těchto workshopů bude ukotvit konkrétní postupy zachycené v metodice participace dítěte do obecnějšího rámce standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí takovým způsobem, který učiní z participace dítěte centrální bod praxe. Konkrétním výstupem budou písemně zpracované „participační standardy sociálně-právní ochrany dětí“, které budou vycházet z nové praxe a strategie definované ve workshopech.

Proběhlo 7 workshopů, které navazovaly na třetí strategický LSP workshop, na kterém byly definovány problematické okruhy, kterým je potřeba se v rámci standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí na ÚMPOD podrobněji věnovat. V průběhu workshopů byla tato témata podrobněji diskutována a byly formulovány standardy kvality.

Metodická setkání

V jednotlivých setkáních během projektu bude postupně zpracováván provozně metodický manuál, tzv. „metodika zapojení dítěte“ do jednotlivých oblastí a činností ÚMPOD (jako třeba výkon opatrovnictví, mediace, účast na případových konferencích, realizace a podpora asistovaných styků, náhradní rodinné péče atd.). Metodická setkání budou reflektovat jak zkušenosti jednotlivých referentů, tak i výstupy z předchozí aktivity Strategické a koncepční plánování. Výstupem této aktivity bude zpracovaná metodika participace dítěte, využitelná i dalšími subjekty sociálně-právní ochrany dětí, která budou dlouhodobě sloužit jako východisko pro praxi i po skončení projektu.

Proběhlo 21 metodických setkání, v průběhu kterých byly diskutovány postupy při řešení jednotlivých agend ÚMPOD a připravovány doporučené postupy (provozně metodický manuál) s akcentem na participační práva dětí.