Vnitřní oznamovací systém ÚMPOD

Informace o oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanců ÚMPOD podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

ÚMPOD přijímá a vyřizuje oznámení, které podal státní zaměstnanec nebo zaměstnanec nebo osoba vykonávající na ÚMPOD dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž. Ostatní osoby mohou oznámit protiprávní jednání prostřednictvím externího oznamovacího systému, spravovaného Ministerstvem spravedlnosti, a to zde.

 

Příslušnou osobou za Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je Martina Dušátková, ředitelka odboru administrativního. Oznámení je možno podat:

  1. V listinné podobě na adresu Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Šilingrovo nám. 3/4, Brno, přičemž obálku je třeba označit „neotvírat – oznámení o protiprávním jednání“
  2. V elektronické podobě na e-mail prosetrovatel@umpod.cz
  3. Telefonicky či prostřednictvím sms na čísle 734 217 661
  4. Na základě žádosti oznamovatele osobně na schůzce předem sjednané s příslušnou osobou.

 

Další informace najdete na webu: oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/