Přiosvojení dítěte v České republice

Přiosvojení dítěte klienti zvažují v situacích, kdy o dítě pečuje pouze jeden z rodičů, druhý rodič se o dítě buď přestal zajímat, nebo zemřel. Pečující rodič může uzavřít manželství a s novým partnerem a s dítětem může žít ve společné domácnosti.

Aby nový partner (manžel/ka), pečující rodič a dítě tvořili kompletní rodinu také po právní stránce, mohou se rozhodnout, že nový partner (manžel/ka) příjme dítě za vlastní, tedy dítě osvojí (adoptuje).

Chce-li manžel/ka rodiče osvojit jeho dítě, musí splnit zákonem dané podmínky.

Právní volnost, resp. osvojitelnost dítěte

Základní podmínkou je souhlas druhého rodiče (je-li uveden v rodném listě dítěte) s osvojením, který udělí do protokolu před soudem. Může nastat situace, kdy rodič nejeví o dítě žádný zájem, nemusí být ani známo místo jeho pobytu. V těchto případech není nutné, aby souhlas uděloval rodič, musí být však splněny další podmínky. Problematika právní volnosti, resp. osvojitelnosti dítěte je poměrně složitá, proto se pro komplexní informace obraťte na příslušného pracovníka úřadu.  

Péče před osvojením

Další zákonnou podmínkou je péče před osvojením. Dříve, než bude rozhodnuto o samotném osvojení, je nutné, aby dítě bylo v péči budoucího osvojitele (manžela nebo manželky rodiče dítěte) na jeho náklad a aby bylo osvědčeno, že následné osvojení je v zájmu dítěte. 

Péče před osvojením trvá po dobu alespoň 6 měsíců a musí o ní být rozhodnuto soudem. Není přitom podstatné, zda dítě fakticky žilo v rodině budoucího osvojitele na jeho náklad již dříve, pokud o tom nebylo rozhodnuto soudem. Jakkoli se může péče před osvojením v těchto případech zdát nadbytečná, zákon v tomto hovoří jasně a úřad, pokud v řízení zastupuje dítě, splnění této podmínky vyžaduje. 

Souhlas dítěte s osvojením

S osvojením musí souhlasit i dítě, o jehož osvojení se jedná. Děti starší 12 let udělují souhlas osobně do protokolu před soudem. Za děti mladší 12 let uděluje souhlas opatrovník, kterého k tomu účelu jmenuje soud. I mladší děti je však třeba s celou situací seznámit a vhodně zjistit jejich názor.

Další podmínky tzv. přiosvojení

Dalšími podmínkami osvojení může být např. bezúhonnost budoucího osvojitele, provedení sociálního šetření v místě bydliště rodiny a další.