Responsive Image

Aktivity projektu

Strategický workshop

Prvním ze školení, které jsme realizovali v rámci projektu Efektivní řízení lidských zdrojů na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí byl právě strategický workshop. Pomocí modelace Úřadu (prostřednictvím opravdu netradičních materiálů), vytvořením komunikačních toků a nastíněním organizace práce jsme záhy zjistili, že pro nás tento projekt bude skutečně přínosný. Povedlo se nám stanovit priority a cíle, které chceme v rámci projektu dosáhnout, a kterým se budeme věnovat.

Vedení porad

Jako nejpřínosnější školení dosud bylo hodnoceno školení na téma vedení porad. Jeho výsledkem byla celková změna systému vedení porad na Úřadu, která přinesla pozitivní ohlasy ze stran většiny zaměstnanců. Po tomhle školení vznikl tzv. předporadní sbor, dokument pro vzájemnou kontrolu plnění jednotlivých úkolů a nastavení pravidelných porad pro řešení jednak chodu a organizace práce Úřadu, no především k řešení jednolivých složitých právních případů.

Time management

Jednotlivé činnosti, které v průběhu dne vykonávame, můžeme rozdělit do čtyř oblastí a na základě toho k jednotlivým úkolů přistupovat. Těmito oblastmi jsou činnosti náleháve důležité, nenaléhavé důležité, naléhavé nedůležité, nenaléhavé nedůležité. Prostřednictvím jednotlivých cvičení jsme měli možnost si vyzkoušet, že klasifikace jednotlivých úkolů podle této matice nám může opravdu čas nejen ušetřit, ale především nám napomůže k lepší organizaci práce.

Komunikace aneb firemní kultura

V rámci jednoho z posledních školení tohoto roku jsme se zaměřili na komunikaci jednak v rámci Úřadu, no především na to jak klientům sdělovat informace tak, aby jim rozuměli, aby byly pro ně jasné a bez zbytečných otazníků. Nácvikem různých situací, do kterých se v rámci komunikace s klientem dostáváme, si zaměstnanci Úřadu měli možnost vyzkoušet správnou argumentaci i asertivní jednání.

Setkání se zahraničními experty

Mezi plánovanými aktivitami projektu byla od samého počátku výměna know-how s experty ze zahraničí. Cílem této aktivity byl přenos dobré praxe a inspirace pro management. V první etapě realizace projektu v roce 2011 nás navštívila delegace ze Švédského centra BFA-A (Children above all – Adoptions). V roce 2012 jsme se mohli zdokonalovat pod vedením doktorky Andrei Schulz, vedoucí ústředního orgánu v Německu – Bundesamt für Justiz (BFJ). Cílem tohoto školení bylo představení práce BFJ s úmyslem zlepšení vzájemné spolupráce, ale zejména sdílení zkušeností s řízením lidských zdrojů a implementace vzdělávacích procesů na BFJ.

Teamová spolupráce

Zážitková metoda celého programu nám pomohla poznat sebe sama a své kolegy v nových situacích a vidět je z jiných uhlů pohledu, než jsme běžně zvyklí z každodenní pracovní reality. Po každém programovém bloku jsme měli možnost se zamyslet nad principy týmové spolupráce, které jsme zažili, nebo ke kterým jsme se odhodlali v aktivitách, a tyto poznatky jsme pak převáděli na samotnou praxi Úřadu. Důležitá byla také relaxační stránka programu, která nám dovolila se k sobě více přiblížit a poznat se navzájem i z jiných stránek.

Mediace

Během první části kurzu mediace jsme se dostali k opakování technik, které už byly dříve probrány – práce s konfliktem, aktivní naslouchání, principy vyjednávání. Bylo znát, že ještě stále nejsou tyto techniky pro mnohé z nás samozřejmostí. Jako pozitivní jsme vnímali to, že se všichni seznámili s principy mediace a vyzkoušeli si ji na vlastní kůži jak v roli mediátora, tak v roli sporných stran. Dalším velkým přínosem byla diskuse nad pravidly mediace na Úřadu, kdy došlo k vyjasnění některých sporných bodů a nastavení pravidel pro tuto činnost.

Rozvod očima dítěte

Hlavním cílem kurzu bylo seznámit účastníky s problematikou konfliktních opatrovnických sporů o děti a jejich řešením v praxi. Důraz byl kladen na situaci dítěte, které je konfliktním sporem rodičů nejcitelněji zasaženo. Účastníkům byl rozvod a spor o svěření dítěte do péče přiblížen z perspektivy dítěte, jeho prožitků a pocitů spojených s konfliktem mezi rodiči. Na prvním místě zájem dítěte? Ano! Dnes už víme, jak se vcítit do složitých životních situací našich klientů a jak jim správně podat pomocnou ruku.

Stress management

Stres je v současnosti často zmiňované téma a skrývá se za ním leccos. My jsme se zaměřili na sebepoznání a utváření návyků, které pomáhají dopady stresu snížit. S čistým svědomím nemůže asi nikdo z nás říct, že není denně pod tlakem a v různých stressových situacích. My jsme již na boj se stressem připraveni.