Soudní řízení o úpravu péče o děti v České republice

Když se rodiče nedokáží sami dohodnout, nebo to není možné jinak, je nutné předat rozhodování o úpravě rodičovské odpovědnosti (otázka péče, výživného, styku, významných záležitostí v životě dítěte, správy majetku,...) soudům. Taková řízení pak mohou být velmi náročná a emotivní pro rodiče i děti.

Účastníky soudního řízení jsou:

  • oba rodiče (mohou být právně zastoupeni)
  • nezletilé dítě, které je zastoupeno tzv. kolizním opatrovníkem (někdy děti zastupuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)
  • další dotčené osoby (výjimečně: pěstouni, prarodiče,...)

Pro rodiče může být soudní řízení nepříjemné v tom, že se o jejich rodinný život a soukromí bude zajímat velké množství cizích osob (soudce, opatrovník, příp. sociální pracovník, rodinný poradce, mediátor, soudní znalec,…).

Soudní řízení lze zahájit v místě bydliště dítěte a je osvobozeno od soudních poplatků. Zastoupení advokátem není nutné. Se sepsáním návrhu vám kromě advokáta může bezplatně pomoci orgán sociálně-právní ochrany dětí (příslušný obecní či městský úřad), opatrovnická oddělení soudů či právní poradny.

Průběh soudního řízení

V zájmu dětí by rodiče a jejich právní zástupci neměli využívat konfliktní strategie. Je třeba zabránit situaci, kdy jeden z rodičů odchází od soudu jako poražený. Je-li poražený jeden z rodičů, pak vždy prohrává i dítě.

Zahájit soudní řízení musí nejčastěji jeden z rodičů (nebo oba) návrhem k příslušnému soudu (zde pozor na problematiku mezinárodní příslušnosti soudů v mezinárodních rodinách).

V návrhu je třeba vymezit, o čem má soud za rodiče rozhodnout – o péči, styku (kontaktu s rodičem, u kterého nemá dítě stálý pobyt), o výživném, nebo bydlišti dítěte, či o jiné významné záležitosti týkající se dítěte.

Soud přihlíží k vyjádření obou rodičů, vyjádření opatrovníka dítěte a může si vyžádat zprávy odborníků či ze školských zařízení. Soudce vždy zohledňuje nejlepší zájem dítěte a měl by zjistit také jeho přání (sám dítě potká nebo požádá sociálního pracovníka).

Soud rozhoduje rozsudkem, který je po nabytí právní moci závazný. 

Je-li situace v rodině kritická a je třeba bez dalších odkladů zajistit práva dítěte, je možné, aby soud rozhodl předběžným opatřením. Předběžná opatření platí nejčastěji do doby, než soud finálně rozhodne, jsou předběžně vykonatelná a soud o nich rozhoduje do týdne. 

Mezinárodní rodiny a soudní řízení

Soudní řízení s přeshraničním prvkem bývají oproti ryze českým řízením složitější, a to hned z několika důvodů:

  • nutnost doručování soudních písemností do ciziny
  • složitá komunikace s rodiči v cizím jazyce včetně překladů soudních písemností
  • jiné kulturní vzorce a jiná očekávání od soudního řízení
  • použití jiného než českého práva, podle kterého bude v řízení rozhodnuto

Kromě faktických komplikací mohou nastat také právní (mezinárodní příslušnosti, právní účinky rozsudků v zahraničí nebo ze zahraničí,...). Více informací o této problematice najdete zde, případně rovnou kontaktujte odborného pracovníka našeho úřadu.