Responsive Image

Zvyšování odborných kompetencí zaměstnanců Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Hlavním cílem těchto aktivit bylo nastavení systému vzdělávání zaměstnanců Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem úspěšného naplňování jednotlivých aktivit a cílů projektu a tím posílení dovedností zaměstnanců pro dosažení efektivní participace dítěte v agendách úřadu.

Conflict Self Management Training

V březnu 2017 se všichni zaměstnanci úřadu zúčastnili školení Conflict Self Management Training, které bylo zaměřeno na posílení sebereflektivní složky práce s lidmi. Jedná se o to, že každý profesionál v pomáhajících profesí musí být nejprve obeznámen s vlastními reakcemi na konfliktní situace a musí umět zvládnout především sám sebe, než začne pracovat v náročných situacích s druhými.

Práce v kolektivu a interdisciplinární spolupráce, které jsou nutné pro efektivní pomoc rodinám a dětem (včetně jejich zapojení) navíc přináší množství situací, které budou potenciálně konfliktní.

Cíle akce byly především:
 • porozumět užitečnosti a potřebě morálních vodítek chování v konfliktu  
 • porozumět transformativnímu pohledu na konflikt a tomu, jak pro nás v konfliktu může vytvářet užitečný rámec     
 • vytvořit si s využitím transformativního rámce praktické strategie reagování na konflikt

Školení umožnilo pracovníkům ÚMPOD vytvořit a vyjasnit si osobní standardy pro vyhodnocování konfliktních situací a volbu vlastních reakcí v takových situacích. Pracovníci měli možnost vytvořit, posílit a otestovat si efektivní strategie zvládání konfliktních situací. Výrazně byla posílena schopnost sebereflexe a deobjektivizace včetně nácviku konkrétních nástrojů, které lze za tímto účelem využít.

Empowering Dispute Resolution

Výcvik Empowering Dispute Resolution byl zaměřený jednak na posílení zmocnění účastníků konfliktního rozhovoru tak, aby byli schopnější, ochotnější a jistější přispět k procházení možných variant a navrhování řešení situace. Na druhou stranu byl zaměřen i na posilování schopnosti podporovat vzájemné uznání mezi stranami sporu, tedy na schopnost vnímat a uznat druhého (např. dítě) jako plnohodnotnou lidskou bytost, jejíž názor je třeba brát v úvahu a zapojit ho do dalšího rozhodování.

Výcvik probíhal v několika samostatných blocích, jednalo se o otevřený výcvik pod záštitou ISCT (Institute for the Study of Conflict Transformation), kde účastníci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí tvořili pouze část celé výcvikové skupiny, která byla dále složena z mediátorů, sociálních pracovníků, psychologů a advokátů.

Hlavní obsahové body nebo myšlenky:

 • porozumění relačnímu vnímání teorie konfliktu a konceptům zmocnění (empowerment) a uznání (recognition)
 • porozumění vztahu mezi motivací profesionála a jím užívaných nástrojů-intervencí
 • dovednosti zaměřené na každou interakci mezi klienty krok za krokem.
 • schopnost usnadňovat a podporovat strany pomocí nedirektivních intervencí, které respektují schopnosti a dobrou víru klientů
 • schopnost citlivě podpořit zmocnění stran, spíše než využívat direktivní či evaluativní intervence.
 • porozumění velkému množství oblastí, ve kterých se konflikty objevují (rodinné spory, rozvodové situace), a kde je Empowering dispute resolution hojně využíváno

Advanced Conflict Management

Jedná se o výcvik zaměřený speciálně na schopnost posilovat hlas všech zúčastněných stran zejména v rozvodových a tzv. únosových sporech, kde mezinárodní úmluvy a národní legislativa dalších států přímo vyžaduje zapojení dítěte do rozhodování, aby mohl být výsledek uznán i právním systémem jiných států světa. Účelem tohoto výcviku je prohloubení dovedností při zvládání konfliktů v rodině s možností zapojení dítěte. Jde o specializační výcvik s důrazem na témata rodičovské zodpovědnosti, výživného, kontaktů dětí s rodiči. Důraz musí být kladen na zapojování a zmocňování dítěte, stejně jako na nedirektivní praxi, aby se postupy na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí netříštily. 

Výcvik proběhl v Brně ve dnech 9. 4. - 11. 4. 2018.

Transformative Dialog

Nebylo realizováno.

Beyond Words Workshop

26. – 28. 5. 2016 proběhla v Amsterdamu konference organizovaná holandskou asociací kolaborativních profesionálů za spolupráce mezinárodní asociace pro kolaborativní praxi a všeprostupující téma byla komunikace (Beyond Words Workshops).

Konference poskytla detailní vhled na kolaborativní přístup a aktuální problémy, se kterými se potýkají jednotlivý profesionálové v praxi. Workshopy byly zaměřeny na přístup advokáta a jeho roli a dovednosti, což poskytlo poměrně zajímavé srovnání přístupu ÚMPOD, jako třetí strany, která musí suplovat roli „advokáta dítěte“. V rámci kolaborativního přístupu je v případech rodičovských konfliktů využívána přítomnost child specialist, obvykle psycholog. Není však nikde definována povinnost jeho zapojení.

Účast na konferenci byla podnětná pro každodenní praxi při zpracování agendy a řešení složitých případů. Mnohé techniky jsou již využívány zejména v klientské práci. Část kolaborativní filozofie je společná s facilitativním přístupem k mediaci.

Metoda jako taková je jistě vhodnější pro řešení rodičovských konfliktů než běžný litigační přístup. Je velmi závislá na lidském faktoru právních zástupců obou stran. V České republice není doposud praxe usazena. Účasti specialistů v rámci kolaborativního procesu naráží na finanční prostředky, stejně jako celý proces, který může být na první pohled pro účastníky nákladnější.

Telefonická intervence

Výcvik proběhl ve dnech 8. – 9. 1. a 6. – 7. 2. 2019, 29. – 30. 1. a 21. – 22. 2. 2019 v Brně.

Cílem výcviku byl rozvoj kompetencí odborného i administrativního týmu cílové skupiny zaměstnanci ÚMPOD v komunikaci s klienty při telefonickém, písemném i osobním kontaktu.

Práce s dítětem v krizi

Nebylo realizováno - spojeno s výcvikem telefonické intervence.

Kids Skills

Nebylo realizováno.

Poradenství orientované na řešení

Výcvik proběhl ve dnech 20. – 21. 6. 2019, 19. – 20. 9. 2019 v Brně.

Výcvik byl zaměřen na etablovaný přístup v poradenství a sociální práci, který bývá označován jako solution focused (zaměřený na řešení). Podstatou tohoto přístupu je orientace na silné stránky a zdroje klienta, převedení pozornosti od problému na žádoucí cílový stav, posilování kompetencí k řešení a vytvoření dobré atmosféry ve vztahu pomáhající osoba-klient. Obsahem výcviku bylo také představení konceptu nezdolnosti, tj. podmínek pro osobnostní růst a odolnost člověka v pomáhajících profesích.

Testovací metody

Psychologové ÚMPOD se dne 7. 2. 2017 v Praze seznámili s možnostmi diagnostické metody Vývojové škály Bayleyové (BSID), tato metoda umožní samostatně dítě diagnostikovat vzhledem k jeho potřebám a nejlepšímu zájmu. Zásadní přispění k vytvoření náhledu na možnosti a limity zapojení nejmenších dětí do rozhodovacích procesů a k diskuzi ohledně posuzování mentálních kapacit. Jako aktuálně jediná standardizovaná metoda je BSID zároveň silným argumentačním faktem pro paušální neodmítání tzv. stadiálních pojetí vývoje. 

Vzdělávání umožní lépe porozumět pojmům v diagnostických zprávách při posuzování, pochopit vývojovou úroveň dítěte. Umožní také samotné diagnostikování v případě potřeby.

Stáž Child Inclusive Practice

26. – 28. 3. 2019, Exeter, Velká Británie

Cílem stáže bylo detailně se seznámit s programem Child Inclusive Practice, jak je realizován v prostředí a podmínkách Velké Británie, zjistit legislativní rámec a praxi v mediacích v Anglii a Walesu, způsob zapojení dětí do rozhodovacích procesů, limity jejich zapojení a obecné poznatky z praxe.

Child Inclusive Mediation and Counseling training

Školení Child Inclusive Mediation and Counseling training je koncipováno jako úvod do problematiky mediací a poradenství zahrnujících dítě.

Školení CIMC bylo rozděleno do tématických bloků:

 • úvodní přehled – pokrýval témata co je CIMC, současné poznatky z výzkumů týkajících se rozvodů, problematiku posílení reflektující složky rodičů, úvod do otázky Jak zapojovat děti?, kvalifikace odborníků preacujících v modelu CIMC, výzkumy ohledně zapojování dětí do rozhodování, různé aplikační oblasti modelu CIMC
 • teoretické základy – definování „hlasu dítěte“, teoretické zdroje přístupu (rozpoad rodiny a vliv na vývoj dítěte, teorie vazby, atd.), reflektivní funkce rodičů při rozpadu jako podpora dítěte, terapeutický prvek zapojení dětí, příkladová studie
 • komponenty intervencí – stavbní prvky intervencí v CIMC, kroky a fáze CIMC, efektivní spolupráce dětského specialisty a mediátora
 • posouzení vhodnosti využití CIMC – jak identifikovat, pro které děti je CIMC vhodný, screening bezpečí, screening schopností, techniky pro screening rodičovské schopnosti reflektovat stav dítěte, posouzení připravenosti pro CIMC
 • konzultování s dítětem – vodítka pro konzultování s dítětem, škály pro posuzování dítěte, vodítka pro hodnocení „příběhu rozpadu“, případové studie
 • zpětná vazba rodičům – účel a cíle zpětné vazby, korky a styl zpětné vazby, přítomnost a role dětského specialisty / mediátora / poradce, úvod a otázky při zahájení, oddělené konzultace, analýza postupu
 • zapojení zpětné vazby do mediace – zajištění „přítomnosti“ dítěte, konzultace s dalšími stranami, základy efektivního rodičovského plánu, komunikační plány, designování CIMC do vlastních 

Toto školené přineslo významné impulzy k praxi mediací na ÚMPOD, kdy se pod vlivem probíhajícího výcviku začala postupně upravovat a zpřesňovat procedura zapojování dětí. Výcvik pomohl vyjasnit roli a úkoly dětského specialisty a mediátora, na druhou stranu přinesl i otázky týkající se personálních a časových možností zejména psychologického oddělení. 

Konference, kterých se zástupci úřadu účastnili

Odborné konference jsou jedním z klíčových zdrojů informací o současných poznatcích a možnostech participační praxe.

Přenos těchto informací do činnosti úřadu bude využit k zajištění souladu zaváděné participační praxe s aktuálním stavem poznání v oblasti, což povede k dalšímu odbornému růstu zaměstnanců v oblasti zapojení dětí do rozhodování. Dalším účelem konferencí je i přenos dobré praxe z úřadu k dalším subjektům prostřednictvím aktivní účasti na konferencích. 

 • Protecting the Child, 25. – 27. 5. 2016, Berlín, Německo
 • The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice, 15. – 16. 9. 2016, Trevír, Německo
 • Annual Conference on European family Law 2016, 22. – 23. 9. 2016, Trevír, Německo
 • Die Rechte des Kindes in der Praxis: Erforschung eines multidisziplinären Ansatzes für eine kindgerechte Justiz im europäischen Recht, 14. – 15. 11. 2016, Trevír, Německo
 • Family Law and Family Realities, 25. – 29. 7. 2017, Amsterdam, Nizozemsko
 • Annual Conference on European family Law 2017, 21. – 22. 9. 2017, Trevír, Německo
 • European Regional Meeting 2017: Multidisciplinary Interagency Approaches to the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect, 1. – 4. 10. 2017, Haag, Nizozemsko
 • Setting Sail from a Safe Port: Giving our children confidence to move forward with safe and permanent relationships, 1. – 4. 11. 2017, Valleta, Malta
 • ISPCAN XXII. International Congress on Child Abused and Neglect, 2. – 5. 9. 2018, Praha
 • Kinder- und Jugendhilfe 2018 – Politik – Recht – Praxis, 27. – 28. 9. 2018, Výmar, Německo
 • Annual Conference on European family Law 2019, 25. – 26. 10. 2018, Trevír, Německo
 • Building a better Europe with Children: All aboard!, 29. – 31. 10. 2018, Opatija, Chorvatsko
 • Pluralism and Diversity of Family Relations in Europe, 1. – 3. 11. 2018, Hamburg, Německo
 • 3rd International Congress on Transformative Mediation: Supporting Transformative Communication, 23. – 24. 11. 2018, Ljubljana, Slovinsko
 • Mediation in the EU: Language, Law & Practice, 10. – 13. 12. 2018, Krakov, Polsko
 • Protecting Families and Chilren’s Rights, 7. – 8. 2. 2019, Štrasburk, Francie
 • Mediation in the EU: Language, Law & Practice, 11. – 14. 3. 2019, Trevír, Německo
 • International Seminar on the Search for Origins, 27. – 29. 5. 2019, Montreal, Kanada
 • Transformative Dialogue: Party-Driven Conversations across Differences, 20. – 23. 6. 2019, Elspeet, Nizozemsko
 • Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family, 3. – 5. 7. 2019, Londýn, Velká Británie
 • Annual Conference on European Family Law 2019, 26. – 27. 9. 2019, Trevír, Německo