Responsive Image

Strategické a koncepční plánování ÚMPOD

Úvodní strategický LSP workshop

Poprad, Slovensko, 19. 4. - 22. 4. 2015

Aktivita zaměřená na proškolení všech zaměstnanců ÚMPOD na metodu LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP), kterou budou následně využívat při dalších aktivitách projektu.  LSP je metoda pro vytváření vizí, strategií, postupů a pro analýzu situace na úrovni jednotlivců, týmů a celé organizace. Tato metoda je založená na rozsáhlém výzkumu v oblasti neurověd, rozvoje organizací, týmů a jednotlivců, přičemž LSP využívá všechny fáze z cyklu učení. To přispívá k dosažení požadovaných výsledků. Je založena na přesvědčení, že nástroje pro odemknutí inovačních procesů leží uvnitř organizací. Práce s inkluzivním systémem LEGO popírá představu, že pouze externí odborníci jsou schopni identifikovat problém a navrhnout řešení. Výzkumy z oblasti neurověd ukazují, že procesy vytváření něčeho, co je později využito k diskusi a v praxi, může vést k mnohem hodnotnějším, hlubším a otevřenějším rozhovorům.

Zaškolení na LSP bude sloužit jako platforma pro představení vize projektu a všech plánovaných změn, které projekt přinese do běžné činnosti ÚMPOD, definice rizik, příprava agendy na přechod pod nový přístup, který bude zahrnovat participaci dítěte, představení kompletního týmu zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci projektu nebo se budou účastnit jednotlivých aktivit a seznámí se s jejich činnosti a odpovědnosti v rámci realizace projektu Postupné zaškolování při dílčích aktivitách by bylo neefektivní a nehospodárné.

Strategický workshop proběhl ve dnech 19. 4. – 22. 4. 2015 v Popradě na Slovensku a zúčastnili se jí všichni zaměstnanci ÚMPOD.

První strategický workshop

Černá Hora, 26. - 28. 4. 2017

Ve dnech 26. – 28. 4. 2017 proběhl v Černé Hoře první workshop, kterého se zúčastnili zaměstnanci ÚMPOD a jeho účelem bylo vyjasnit aktuální vnímání zavádění procesů zapojování dětí do agendy ÚMPOD a vytvořit novou vizi ÚMPOD, která bude zahrnovat prvky participace dětí. Workshop byl rozvržen do tří dnů, kdy první dva dny byly věnovány práci metodou LSP ve dvou velkých skupinách, poslední den pak byl zaměřen na interaktivní práci v malých skupinách se sdílením ve velké skupině. Tématem workshopu bylo propojení participace dětí a její posilování v praxi ÚMPOD. Členové týmu pracovali tři dny na rozvažování, analýze a vizualizaci současného i kýženého budoucího optimálního propojení vlastní praxe s participací dětí. Pohyb uvažovaní vedl směrem od současného stavu (analýza) k zamýšlené budoucnosti (plánování).

Druhý strategický workshop

Černá Hora, 22. - 24. 11. 2017

Cílem 2. strategického LSP workshopu bylo:

 • zvědomení si a reflexe již nastalých změn, které projekt přinesl (kognitivní rovina – informace o změnách a porozumění souvislostem jednotlivých změn).
 • hodnocení jejich dopadu na konkrétní práci každého účastníka (emocionální rovina –sebereflexe, možnost bezpečně vyjádřit emoce v celé jejich škále).
 • sdílení aktuálních představ a očekávání ohledně dětského specialisty („děckologa“); (kognitivně sociální rovina – možnost pojmenovat kongruentní a kompetitivní představy  v týmu)
 • modelování budoucích scénářů (předvídatelnost a jistota v nastolovaných změnách a snížení případné úzkosti z nich)

Tento LSP workshop měl zásadní význam pro naplnění cílů projektu, a to ve třech úrovních:

 • Umožnil reflektovat a vyhodnotit překážky a obtíže každého člena odborného týmu spojené se zaváděním participačních postupů
 • Umožnil každému pracovníkovi identifikovat konkrétní vodítka a principy, které mu mohou pomoci obtíže překonávat
 • Umožnil vyjasnit a rozdílné představy o pozici dětského specialisty  a průvodce dítěte na ÚMPOD a zahájit proces vyjasňování jejich kompetencí

Třetí strategický workshop

Černá Hora,14. - 16. 3. 2018

Cílem v pořadí třetího LSP workshopu bylo:

 • seznámit se podrobně se standardy kvality
 • vyjasnit přínos (užitečnost, využitelnost) standardů pro práci ÚMPOD jako celku i pro práci jednotlivých pracovníků
 • vytvořit podklady pro navazující workshop k tvorbě standardů – seznamy témat, která je třeba zapracovat do standardů, aby byly funkční pro ÚMPOD a současně obsahovaly participační optiku, resp. rozměr.

Celému týmu byl nejprve představen tzv. poločas projektu – shrnutí dosud realizovaných aktivit a konkrétních výstupů, které se v jednotlivých klíčových aktivitách dosud odehrály, resp. byly vytvořeny / zapracovány atd. Nejvýrazněji bylo možné efekty projektu spatřovat ve výstupech KA 3, kde také proběhla nejobsáhlejší diskuse.

Následně byla celá skupina uvedena do problematiky hodnocení kvality a smyslu (hodnot) standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Poté následovala práce v pracovních skupinách – každá skupina měla zpracovat dva standardy. Úkolem každé skupiny bylo následně pro zbytek týmu:

 • vysvětlit, o čem daný standard je, kde vnímají silné a slabé stránky jeho naplňování v současné praxi ÚMPOD, kde vidí příležitosti a ohrožení spojené s naplněním tohoto standardu na ÚMPOD
 • identifikovat oblasti, v nichž je nutno standardy doplnit / přepracovat s ohledem na požadavek jejich vstřícnosti vůči dětským klientům a tyto oblasti zachytit na flip pro další zpracování

Výsledky každé ze skupin byly každý den průběžně sdíleny.

Čtvrtý strategický workshop

3. – 5. 10. 2018, Boskovice

Cílem workshopu bylo zmapovat současnou situaci uplatňování participačních práv v agendách ÚMPOD, stanovit, jaké udržitelné úrovně tohoto naplňování chceme dosáhnout, určit, co je k tomu potřeba, a rozdělit kompetence a stanovit úkoly mezi členy odborného týmu.

Pátý strategický workshop

2. – 4. 10. 2019, Brno-Žebětín

Cílem workshopu bylo ověření, zda vize a hodnoty ÚMPOD jsou přijaté všemi za své a jsou vnímány jako vnitřní opora při práci.