Responsive Image

Efektivní řízení lidských zdrojů

Název: Efektivní řízení lidských zdrojů na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zdroj podpory: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín realizace: leden 2011 až prosinec 2012
Celkové náklady projektu: 5 664 283,- Kč

Popis projektu:
Realizací projektu si Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen "Úřad") klade za cíl přispět k efektivní a transparentní sociálně-právní ochraně dětí v mezinárodním měřítku, a to tím, že bude zvýšena efektivita činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí systematickým rozvojem dovedností a znalostí jeho zaměstnanců na všech stupních. Výsledkem projektu bude mimo jiné nastavení systému efektivního řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Úřadu.

Klíčovými činnostmi při realizaci projektu budou zejména následující aktivity: analýza potřeb vzdělávání, vytvoření systému multidisciplinárního vzdělávání zaměstnanců, realizace pilotních kurzů rozvoje kompetenčních modelů, vzdělávání vedoucích zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů a implementace systému a procesů řízení lidských zdrojů.

Díky realizaci projektu bude vedení Úřadu i jeho zaměstnanci mimo jiné schopni reagovat na změny vyplývající z nové legislativy týkající se činnosti Úřadu [např. nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti]. Přínosem bude také zvýšení transparentnosti činnosti Úřadu a v důsledku efektivnějšího řízení lidských zdrojů dojde také ke zlepšení spolupráce s dalšími významnými orgány sociálně-právní ochrany dětí, justicí, neziskovým sektorem a ústavy péče o dítě v záležitostech sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k cizině a jinými subjekty veřejné správy.