Dítě mimo péči rodičů v zahraničí

Úřad bývá zapojován do řešení situace dětí, zpravidla českých občanů, které se aktuálně nacházejí v zahraničí bez rodičů nebo jiného pečovatele.

Jedná se nejčastěji o děti:

  • odebrané soudem či sociální službou z rodiny
  • opuštěné rodiči
  • na útěku z pěstounské péče nebo z ústavního zařízení

Ve všech případech Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí úzce spolupracuje s:

  • partnerským ústředním orgánem v zahraničí
  • českým zastupitelským úřadem v zahraničí, kde se opuštěné dítě nachází
  • místním orgánem sociálně-právní ochrany dětí, tj. OSPOD

Všechny zapojené instituce řeší situaci opuštěných dětí bez doprovodu bez zbytečných odkladů, zjišťují informace o širší rodině dítěte a o možnostech další péče o opuštěné dítě. Možnosti se budou zásadně lišit, pokud má dítě obvyklé bydliště v České republice, nebo je „doma“ v zahraničí.

Dítě má obvyklé bydliště v zahraničí a nyní se tam nachází bez dostatku řádné péče

Je-li obvyklé bydliště dítěte v zahraničí, např. se tam narodilo českým rodičům, nebo tam již dlouhodobě společně s rodinou žili, má tam sociální a emoční zázemí (je tam jeho „doma“), pak o další péči o něj budouzásadně rozhodovat tamní soudy. Naprostá většina právních řádů respektuje zásadu, že o péči o dítě rozhoduje soud, který má k dítěti nejblíž a který má možnost zjistit co nejvíce informací o životní situaci dítěte, nutně to tedy musí být soud v místě, kdy dítě fakticky žije.

Zahraniční soud může rozhodnout o umístění dítěte v České republice nebo o umístění dítěte v cizině.

Úřad proto rodičům a dalším osobám, které chtějí pečovat o opuštěné dítě, vždy doporučuje, aby aktivně spolupracovali se zahraničními soudy i orgány sociálně-právní ochrany dětí a hledali řešení vzniklé nepříjemné situace v místě faktického bydliště dítěte. Ze strany České republiky podporu poskytuje zejména zastupitelský úřad v zahraničí (konzulát, velvyslanectví) a Úřad, proto tyto instituce vždy kontaktujte.

Je-li Úřad informován, že se v zahraničí nachází dítě bez doprovodu rodičů či jiného pečovatele, zahájí intenzivní spolupráci jak s orgány v České republice, tak v zahraničí, aby mohl zjistit komplexní informace o situaci dítěte a o možnostech další péče o něj. Je zjišťováno např. také to, zda nejsou jiní rodinní příbuzní v České republice, kteří by péči o dítě převzali. Snahou Úřadu je být nápomocen při zajištění informovanosti rodičů, možných pečovatelů, zastupitelských úřadů, mnohdy také soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Dítě má bydliště v České republice, ale právě se nachází v zahraničí bez dostatku řádné péče

Jiný postup bude aplikován v situaci, kdy má dítě obvyklé bydliště („domov“) v České republice, ale mimořádně se ocitlo v zahraničí bez péče rodičů nebo jiných pečovatelů (např. se ztratilo, došlo k úmrtí doprovodu, dítě bylo na útěku apod.).

Veškeré případy opuštěných dětí v zahraničí je vhodné konzultovat individuálně. Řešíte-li obdobnou situaci, kontaktujte Úřad, který Vám může poskytnout bližší informace a probrat s Vámi možnosti dalšího postupu.