Jaké obavy rodiče mívají? Jak může pomoci Úřad?

Rozchod často přináší pocity nedůvěry, strachu ze msty, nebo strachu z negativního působení na dítě (např. navádění proti druhému rodiči, zanedbání péče apod.). Rodiče pak mnohdy mívají z péče druhého rodiče větší obavy než dítě samotné.

Dítě má právo na kontakt s oběma rodiči, stejně tak každý rodič má právo na kontakt s vlastním dítětem. Svévolné omezování kontaktů je protiprávním jednáním a rodině nepřináší nic dobrého.

Na druhou stranu ne vždy je realizace kontaktů snadná pro dítě nebo pro rodiče. Proto existuje síť podpůrných služeb, které při kontaktech pomáhají tak, aby bylo vzájemné setkávání pro všechny co nejvíce příjemné, přínosné a bezpečné.

Asistované kontakty

Asistovaný kontakt je podporované setkávání rodičů s dětmi s cílem volného rozvíjení vzájemných vztahů mezi dítětem a rodičem, u kterého dítě nežije. Zaručeno je bezpečné prostředí, podpora při zvládání překážek kontaktů, vyhodnocování přínosů a rizik kontaktů s ohledem na stav dítěte a případně i pomoc při plánování dalších kroků.

Rodičům doporučujeme nejprve kontaktovat místní orgán sociálně-právní ochrany dětí, tj. OSPOD, který má se sociálními službami nabízejícími asistované kontakty v okolí největší zkušenosti a může předat tipy na dostupné služby. Úřad může také předat své zkušenosti, nebo za rodiče může oslovit místní OSPOD a zjistit možnosti služeb v regionu. 

Cílem asistovaných kontaktů je znovuobnovení či navázání vztahu mezi dítětem a rodičem, budování vzájemné důvěry mezi dítětem a rodičem. Asistovaný kontakt nemá sloužit jako dohled nad péčí jednoho rodiče nebo jako jeho dozorování.

Jak může pomoci úřad při obavách rodičů z kontaktů?

Osloví-li úřad rodič s tím, že má z kontaktů obavy, je s ním řešena rodinná situace a společně jsou hledány cesty, které by mohly snížit tento strach. Úřad může oběma rodičům pomoct při plánování kontaktů nebo rodičům pomůže vyhledat služby v okolí jejich bydliště. Konzultace nejčastěji povede psycholog úřadu, právní rámec může doplnit právník.

S rodiči je nejčastěji hovořeno o riziku manipulace s dítětem, riziku psychického nebo i fyzického ublížení, obavě ze zadržení dítěte druhým rodičem, o špatném informování o průběhu kontaktu, ztrátě spojení s dítětem během pobytu u druhého rodiče, případně řešíme i riziko tzv. rodičovského únosu.

Úřad může rodičům nabídnout tipy na preventivní opatření nebo pravidla, která mohou předejít komplikacím. Úřad vždy podporuje oba rodiče, aby situaci zvládli s respektem k právům jejich dítěte.