Responsive Image

Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce

Název: Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zdroj podpory: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín realizace: září 2012 až červen 2015 (sekce 1, 2 a 3), květen 2014 až listopad 2015 (sekce 4)
Celkové náklady projektu: 22 176 376,- Kč

Popis projektu:

Od září 2012 se Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí podílí na projektu financovaném Evropským sociálním fondem s názvem Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, reg. číslo: CZ.1.04/5.1.00/81.00002.

Účast na projektu umožní, aby zaměstnanci Úřadu kromě své běžné agendy byli schopni získat nové informace a zkušenosti ze zahraničí a nástroje podpory pro zefektivnění činnosti Úřadu a dalších aktérů sociálně-právní ochrany dětí. Mezi klíčové činnosti při realizaci projektu patří zejména výměna zkušeností a přenos dobré praxe ze zahraničí, stejně tak i šíření získaného know-how a výstupů projektu.

Realizace projektu přispěje k efektivní a transparentní sociálně-právní ochraně dětí v mezinárodním měřítku, a to tím, že bude zvýšena efektivita činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí systematickým rozvojem mezinárodních partnerských sítí a dalším zvýšením kvalifikace zaměstnanců Úřadu. Projekt takto reaguje na zvyšující se počty našich klientů, a to snahou o zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce.

Hlavními cíli při realizaci projektu jsou zejména přenos dobré praxe a šíření know-how. K naplnění těchto cílů je projekt rozdělen do čtyř sekcí zaměřených na rozvoj v oblasti zprostředkování mezinárodního osvojení, v oblasti mezinárodní rodinné mediace a řešení rodinně-právních konfliktů v rámci tzv. Mnichovského modelu, v nastavení spolupráce s ústředními orgány některých evropských států, a v oblasti přenosu myšlenek v Německu využívané Cochemské praxe na řešení rodičovských konfliktů s mezinárodním prvkem v České republice. Cíle budou naplněny prostřednictvím stáží zaměstnanců Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí na zahraničních ústředních orgánech, proškolení několika zaměstnanců Úřadu v mezinárodní rodinné mediaci, účastí na mezinárodních konferencích v zahraničí, mezinárodní konferencí pořádanou v České republice, vzdělávacími akcemi pro další aktéry sociálně-právní ochrany dětí, vytvořením pracovní skupiny, která na pravidelných kontaktních setkáních vypracuje soubor principů a pravidel (metodický pokyn) pro rychlé a smírné řešení rodičovských konfliktů s mezinárodním prvkem v nejlepším zájmu dítěte. Zahraničními partnery projektu je německý ústřední orgán pro mezinárodní únosy dětí a rodičovské konflikty a švédská organizace pověřená zprostředkováním mezinárodního osvojení dětí.

Díky realizaci projektu budou zaměstnanci Úřadu mimo jiné schopni šířit dobrou praxi ze zahraniční v rámci České republiky. Výstupem z projektu budou i letáky a manuály pro potřeby dalších zainteresovaných subjektů.