Chci se přestěhovat s dítětem do zahraničí

Podle Haagské únosové úmluvy se nemůže, s jistým zjednodušením, dítě s jedním z rodičů přestěhovat do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče nebo proti vůli druhého rodiče v jiném státě setrvávat déle, než bylo mezi rodiči dohodnuto.

Pokud je porušeno právo druhého rodiče na péči o dítě, jde o protiprávní jednání. Rozhodující není subjektivní dojem jednoho rodiče, že si druhý rodič neplní své rodičovské povinnosti, nýbrž právní úprava rodičovské odpovědnosti v konkrétním státu.

Ne každé stěhování do zahraničí končí „mezinárodním rodičovským únosem“, je však vhodné být řádně informovaný, proto úřad neváhejte kontaktovat.

Jak postupovat, když se chci s dítětem přestěhovat do zahraničí?

S respektem k právům obou rodičů dítěte a s ohledem na možnost právního řešení mezinárodních rodičovských únosů a jeho negativních dopadů, vám doporučujeme při stěhování nebo dlouhodobém pobytu v zahraničí dodržet následující pravidla:

  • včasně o záměru přestěhovat sebe a společné dítě do zahraničí informujte druhého rodiče
  • vymyslete společně, jak se oba rodiče budou podílet na péči o dítě, když budete bydlet v zahraničí
  • bavte se o stěhování také s dítětem a zabraňte tak tomu, aby dítě bylo ze dne na den vytrženo z prostředí, kde vyrůstalo; dítě by se stěhováním mělo souhlasit
  • zajistěte si souhlas druhého rodiče se stěhováním (změnou obvyklého bydliště dítěte) – ideálně v písemné formě

Písemný souhlas druhého rodiče je nejvhodnějším způsobem, jak se vyhnout možným budoucím komplikacím. V ideálním případě si i písemně sjednejte, jak budete dále oba plnit svou roli rodiče, např. v rámci rodičovského plánu.

Souhlasy s dlouhodobým vycestováním doporučujeme vyhotovit v anglickém jazyce nebo v jazyce země, do níž se cestuje, a s notářsky či jinak úředně ověřenými podpisy. Vhodnou variantou může být souhlas udělený česky doplněný o úřední překlad do angličtiny anebo do jazyka země, do které je s dítětem cestováno.

Pokud není možné získat souhlas druhého rodiče, protože jej tento rodič odmítá udělit, je možné požádat o vyslovení souhlasu se změnou bydliště dítěte (s trvalým odstěhováním) soud. Jedná se o návrh na rozhodnutí ve významné záležitosti dítěte podle § 877 občanského zákoníku.

Možné důsledky přestěhování do zahraničí

Přestěhování do zahraničí, ač v současném globalizovaném světě není faktickým problémem, může být v budoucnosti komplikací právní. Rodiče by měli počítat alespoň s těmito důsledky:

  • musí se řídit právním řádem státu, kde budou žít
  • budou na ně dopadat standardy místní sociálně-právní ochrany dětí a místní systém sociální podpory
  • v místě pobytu budou řešit také zdravotní péči o dítě, pojištění dítěte, nebo školní docházku – každý systém má jinak nastavené bezplatné a placené služby
  • faktický pobyt dítěte zpravidla zakládá příslušnost soudů daného státu o dítěti rozhodovat – tedy rozhodovat o úpravě péče, vyživovací povinnosti, odnětí dítěte z rodiny nebo o náhradní rodinné péči

V případě jakéhokoli dotazu neváhejte kontaktovat pracovníka úřadu.