Responsive Image

Charakteristika hlavních cílů projektu

Sekce 1

Rozvoj v oblasti zprostředkování osvojení ze zahraničí

Osvojení dětí ze zahraničí do České republiky probíhá živelně, s velkými riziky, bez záruk garance standardů daných mezinárodními smlouvami.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále „Úřad“) je ústředním orgánem České republiky pro zprostředkování mezinárodního osvojení ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (dále jen „Haagská úmluva“), jež pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1. 6. 2000.

Úřad by chtěl do budoucna předejít rizikům spojeným s neregulovanými osvojeními a více spolupracovat se zeměmi, kde je účinná Haagská úmluva. Za tímto účelem je nutné získat zkušenosti od zahraničního partnera, který má v této oblasti dlouholeté zkušenosti.

Zástupci Úřadu navštíví v rámci projektu partnerský orgán ve Švédsku, který mu poskytne know-how v dané problematice. Úřad poté uspořádá v České republice kontaktní setkání ústředních orgánů států původu dětí za účelem možnosti budoucí spolupráce. Z toho setkání vydá sborník. Uspořádá seminář pro pracovníky krajských úřadů, kde budou prezentovány výsledky kontaktního setkání. Jako další výstup projektu bude vydán informační leták o osvojení ze zahraničí a bude připraven manuál o osvojení ze zahraničí, který bude součástí interaktivního web portálu.

Detailní informace o aktivitách této sekce projektu najdete zde.

Sekce 2

Rozvoj v oblasti mezinárodní mediace

S nejobtížnějšími situacemi se zaměstnanci Úřadu setkávají během řešení případů rodičovských konfliktů s mezinárodním prvkem. Právní kroky mnohdy nemusí stačit pro dostatečně rychlou nápravu situace.

Projekt se v této části zaměřuje na co nejkratší, nejúčinnější a zároveň vůči dítěti nejšetrnější cestu. Tou je vždy dohoda obou stran o jejich společné budoucnosti, která umožní dítěti čerpat podněty pro jeho všestranný vývoj ze zdrojů obou rodičů, byť přestali být životními partnery. Součástí projektu je stáž zaměstnanců Úřadu u německého partnera Bundesamt für Justiz, která má napomoci k přenesení tamní dobré praxe do České republiky.

Z předpokladu, že rodiče nejlépe znají své možnosti a potřeby, které takovou dohodu umožňují formulovat, vychází tzv. Mnichovský model. Ten poskytuje rodičům maximální podporu a profesionální pomoc v tom, aby našli formu dohody, která jim bude vyhovovat a kterou budou oba schopni zodpovědně ve prospěch dětí dodržovat. Soudy, které rozhodují v opatrovnických sporech, proto úzce spolupracují se sociálními odbory, manželskými a partnerskými poradnami a mediátory a spolu s rodiči hledají pro každou rodinu nejvhodnější variantu pomoci odborníků. Ta předchází soudnímu rozhodování a zároveň poskytuje mapu situace v rodině, které ji zkvalitňuje.

Další aktivitou v projektu má být rozšíření kapacity Úřadu pro poskytování takovéto odborné podpory dohod rodičů z vlastních zdrojů formou mediace. Zájem o tuto nabídku roste a přináší profit rodinám s dětmi, kapacita vyškolených zaměstnanců však přestává dostačovat. V této části projektu proto projdou základním výcvikem mediace další zaměstnanci, kteří následně absolvují nástavbový odborný seminář u zkušených zahraničních mediátorů. Poté představí tuto metodu, jak je v zahraničí běžně používána, ostatním kolegům, zástupcům krajských úřadů i odborné veřejnosti. Vznikne také část interaktivního web portálu, která výhody mediace představí všem zájemcům z řad odborníků spolupracujících institucí.

Detailní informace o aktivitách této sekce projektu najdete zde.

Sekce 3

Nastavení spolupráce ústředních orgánů

Ze stávající praxe Úřadu vyplývá, že ne vždy je spolupráce s ústředními orgány v zahraničí bezproblémová a je třeba ji nastavit lépe a efektivněji tak, aby Úřad mohl naplňovat své cíle a zároveň závazky České republiky v oblasti mezinárodního práva.

Aktivitami v této sekci budou připraveny podmínky pro rozvoj efektivnější spolupráce s úředními orgány v jiných státech, ale také pro přenos know-how a dobré praxe ze zahraničí na zaměstnance Úřadu v oblasti mezinárodněprávní ochrany dětí. Cílem bude tvorba sítě spolupracujících ústředních orgánů v Evropě. Nabyté znalosti bude Úřad šířit mezi další aktéry sociálně-právní ochrany dětí v České republice.

Během realizace projektu navštíví zástupci Úřadu deset zemí, ve kterých bude realizována stáž na jednom až dvou partnerských orgánech, kde získají informace o sociálně-právní ochraně dětí, problematice mezinárodních únosů dětí a vymáhání výživného v dané zemi. Současně budou předány zahraničním partnerským úřadům informace týkající se dobré praxe na Úřadě.

Po absolvování stáží uspořádá Úřad konferenci pro účastníky z České republiky – orgány sociálně-právní ochrany dětí, justici, neziskový sektor a jiné subjekty veřejné správy. Konferencí předá část nabytých znalostí účastníkům a pokusí se nabídnout nové možnosti spolupráce.

Budou také vytvořeny letáky o činnosti Úřadu, které budou distribuovány k orgánům sociálně-právní ochrany dětí a interaktivní webový portál, který bude sloužit k lepší orientaci v základní problematice činnosti Úřadu.

Detailní informace o aktivitách této sekce projektu najdete zde.

Sekce 4

Aplikace principů Cochemské praxe na řešení mezinárodních rodičovských konfliktů v České republice

V posledních letech neustále přibývá rodičovských sporů se zahraničním prvkem. Úřad se stává jejich účastníkem buď jako kolizní opatrovník nezletilých dětí v probíhajícím soudním řízení, nebo se jich účastní jako ústřední orgán při řešení mezinárodního únosu dítěte, nebo také při snaze o zprostředkování styku dítěte s rodičem žijícím v zahraničí.

Stane-li se situace mezi rodiči vyhrocenou, je velmi obtížné najít nejlepší řešení v zájmu dítěte i v případě vnitrostátního řešení konfliktu, tím spíše v případě sporu s mezinárodním prvkem. Ten může případ zkomplikovat zejména jazykovou bariérou, časovou náročností způsobenou nutností překládat veškeré písemnosti, složitým doručováním do zahraničí, a rovněž potřebou fyzické přítomnosti rodiče u řízení, nebo čekáním na provedení důkazů zahraničními soudy.

Aktivity sekce 4 spočívají v přípravě modelu, který bude vycházet z myšlenek v Německu fungující Cochemské praxe. Cochemská praxe je založena na interdisciplinární spolupráci profesí zúčastněných na soudním řízení, v němž je řešen rodičovský spor, a zaměřuje se na vyřešení konfliktu mezi rodiči smírnou cestou. Díky soustavné a vytrvalé práci zástupců jednotlivých profesí s oběma rodiči si rodiče uvědomí svou rodičovskou roli a opět budou schopni za ni převzít zodpovědnost a vykonávat ji v nejlepším zájmu svého dítěte.

Jednou z klíčových aktivit sekce 4 je úvodní výjezdní zasedání ve formě interaktivního setkání, kdy na základě diskuse s odbornou veřejností bude vypracována vstupní analýza, z níž vzejdou témata problematických okruhů, se kterými se praxe potýká. Sekce 4 je tvořena pracovním týmem odborníků zastupujících jednotlivé profese, které se na řešení rodičovských konfliktů podílejí. Pracovní tým se bude setkávat na pravidelných kontaktních setkáních, na nichž bude řešit jednotlivé problémové okruhy a vypracovávat soubor pravidel a principů, který bude na závěrečné konferenci představen odborné veřejnosti jako metodické doporučení pro praxi. Pravidelná setkání budou prokládána ad hoc setkáními, kdy ve formě workshopů nebo případových konferencí budou řešeny konkrétní případy.

Detailní informace o aktivitách této sekce projektu najdete zde.