Zvyšování odborných kompetencí zaměstnanců Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Hlavním cílem těchto aktivit bylo nastavení systému vzdělávání zaměstnanců Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem úspěšného naplňování jednotlivých aktivit a cílů projektu a tím posílení dovedností zaměstnanců pro dosažení efektivní participace dítěte v agendách úřadu.

V březnu 2017 se všichni zaměstnanci úřadu zúčastnili školení Conflict Self Management Training, které bylo zaměřeno na posílení sebereflektivní složky práce s lidmi. Jedná se o to, že každý profesionál v pomáhajících profesí musí být nejprve obeznámen s vlastními reakcemi na konfliktní situace a musí umět zvládnout především sám sebe, než začne pracovat v náročných situacích s druhými.

Práce v kolektivu a interdisciplinární spolupráce, které jsou nutné pro efektivní pomoc rodinám a dětem (včetně jejich zapojení) navíc přináší množství situací, které budou potenciálně konfliktní.

Cíle akce byly především:
 • porozumět užitečnosti a potřebě morálních vodítek chování v konfliktu  
 • porozumět transformativnímu pohledu na konflikt a tomu, jak pro nás v konfliktu může vytvářet užitečný rámec     
 • vytvořit si s využitím transformativního rámce praktické strategie reagování na konflikt

Školení umožnilo pracovníkům ÚMPOD vytvořit a vyjasnit si osobní standardy pro vyhodnocování konfliktních situací a volbu vlastních reakcí v takových situacích. Pracovníci měli možnost vytvořit, posílit a otestovat si efektivní strategie zvládání konfliktních situací. Výrazně byla posílena schopnost sebereflexe a deobjektivizace včetně nácviku konkrétních nástrojů, které lze za tímto účelem využít.

Výcvik Empowering Dispute Resolution byl zaměřený jednak na posílení zmocnění účastníků konfliktního rozhovoru tak, aby byli schopnější, ochotnější a jistější přispět k procházení možných variant a navrhování řešení situace. Na druhou stranu byl zaměřen i na posilování schopnosti podporovat vzájemné uznání mezi stranami sporu, tedy na schopnost vnímat a uznat druhého (např. dítě) jako plnohodnotnou lidskou bytost, jejíž názor je třeba brát v úvahu a zapojit ho do dalšího rozhodování.

Výcvik probíhal v několika samostatných blocích, jednalo se o otevřený výcvik pod záštitou ISCT (Institute for the Study of Conflict Transformation), kde účastníci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí tvořili pouze část celé výcvikové skupiny, která byla dále složena z mediátorů, sociálních pracovníků, psychologů a advokátů.

Hlavní obsahové body nebo myšlenky:

 • porozumění relačnímu vnímání teorie konfliktu a konceptům zmocnění (empowerment) a uznání (recognition)
 • porozumění vztahu mezi motivací profesionála a jím užívaných nástrojů-intervencí
 • dovednosti zaměřené na každou interakci mezi klienty krok za krokem.
 • schopnost usnadňovat a podporovat strany pomocí nedirektivních intervencí, které respektují schopnosti a dobrou víru klientů
 • schopnost citlivě podpořit zmocnění stran, spíše než využívat direktivní či evaluativní intervence.
 • porozumění velkému množství oblastí, ve kterých se konflikty objevují (rodinné spory, rozvodové situace), a kde je Empowering dispute resolution hojně využíváno

Jedná se o výcvik zaměřený speciálně na schopnost posilovat hlas všech zúčastněných stran zejména v rozvodových a tzv. únosových sporech, kde mezinárodní úmluvy a národní legislativa dalších států přímo vyžaduje zapojení dítěte do rozhodování, aby mohl být výsledek uznán i právním systémem jiných států světa. Účelem tohoto výcviku je prohloubení dovedností při zvládání konfliktů v rodině s možností zapojení dítěte. Jde o specializační výcvik s důrazem na témata rodičovské zodpovědnosti, výživného, kontaktů dětí s rodiči. Důraz musí být kladen na zapojování a zmocňování dítěte, stejně jako na nedirektivní praxi, aby se postupy na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí netříštily. 

Výcvik proběhl v Brně ve dnech 9. 4. - 11. 4. 2018.

Nebylo realizováno.

26. – 28. 5. 2016 proběhla v Amsterdamu konference organizovaná holandskou asociací kolaborativních profesionálů za spolupráce mezinárodní asociace pro kolaborativní praxi a všeprostupující téma byla komunikace (Beyond Words Workshops).

Konference poskytla detailní vhled na kolaborativní přístup a aktuální problémy, se kterými se potýkají jednotlivý profesionálové v praxi. Workshopy byly zaměřeny na přístup advokáta a jeho roli a dovednosti, což poskytlo poměrně zajímavé srovnání přístupu ÚMPOD, jako třetí strany, která musí suplovat roli „advokáta dítěte“. V rámci kolaborativního přístupu je v případech rodičovských konfliktů využívána přítomnost child specialist, obvykle psycholog. Není však nikde definována povinnost jeho zapojení.

Účast na konferenci byla podnětná pro každodenní praxi při zpracování agendy a řešení složitých případů. Mnohé techniky jsou již využívány zejména v klientské práci. Část kolaborativní filozofie je společná s facilitativním přístupem k mediaci.

Metoda jako taková je jistě vhodnější pro řešení rodičovských konfliktů než běžný litigační přístup. Je velmi závislá na lidském faktoru právních zástupců obou stran. V České republice není doposud praxe usazena. Účasti specialistů v rámci kolaborativního procesu naráží na finanční prostředky, stejně jako celý proces, který může být na první pohled pro účastníky nákladnější.

Výcvik proběhl ve dnech 8. – 9. 1. a 6. – 7. 2. 2019, 29. – 30. 1. a 21. – 22. 2. 2019 v Brně.

Cílem výcviku byl rozvoj kompetencí odborného i administrativního týmu cílové skupiny zaměstnanci ÚMPOD v komunikaci s klienty při telefonickém, písemném i osobním kontaktu.

 

Nebylo realizováno - spojeno s výcvikem telefonické intervence.

Nebylo realizováno.

Výcvik proběhl ve dnech 20. – 21. 6. 2019, 19. – 20. 9. 2019 v Brně.

Výcvik byl zaměřen na etablovaný přístup v poradenství a sociální práci, který bývá označován jako solution focused (zaměřený na řešení). Podstatou tohoto přístupu je orientace na silné stránky a zdroje klienta, převedení pozornosti od problému na žádoucí cílový stav, posilování kompetencí k řešení a vytvoření dobré atmosféry ve vztahu pomáhající osoba-klient. Obsahem výcviku bylo také představení konceptu nezdolnosti, tj. podmínek pro osobnostní růst a odolnost člověka v pomáhajících profesích.

Psychologové ÚMPOD se dne 7. 2. 2017 v Praze seznámili s možnostmi diagnostické metody Vývojové škály Bayleyové (BSID), tato metoda umožní samostatně dítě diagnostikovat vzhledem k jeho potřebám a nejlepšímu zájmu. Zásadní přispění k vytvoření náhledu na možnosti a limity zapojení nejmenších dětí do rozhodovacích procesů a k diskuzi ohledně posuzování mentálních kapacit. Jako aktuálně jediná standardizovaná metoda je BSID zároveň silným argumentačním faktem pro paušální neodmítání tzv. stadiálních pojetí vývoje. 

Vzdělávání umožní lépe porozumět pojmům v diagnostických zprávách při posuzování, pochopit vývojovou úroveň dítěte. Umožní také samotné diagnostikování v případě potřeby.

26. – 28. 3. 2019, Exeter, Velká Británie

Cílem stáže bylo detailně se seznámit s programem Child Inclusive Practice, jak je realizován v prostředí a podmínkách Velké Británie, zjistit legislativní rámec a praxi v mediacích v Anglii a Walesu, způsob zapojení dětí do rozhodovacích procesů, limity jejich zapojení a obecné poznatky z praxe.

Školení Child Inclusive Mediation and Counseling training je koncipováno jako úvod do problematiky mediací a poradenství zahrnujících dítě.

Školení CIMC bylo rozděleno do tématických bloků:

 • úvodní přehled – pokrýval témata co je CIMC, současné poznatky z výzkumů týkajících se rozvodů, problematiku posílení reflektující složky rodičů, úvod do otázky Jak zapojovat děti?, kvalifikace odborníků preacujících v modelu CIMC, výzkumy ohledně zapojování dětí do rozhodování, různé aplikační oblasti modelu CIMC
 • teoretické základy – definování „hlasu dítěte“, teoretické zdroje přístupu (rozpoad rodiny a vliv na vývoj dítěte, teorie vazby, atd.), reflektivní funkce rodičů při rozpadu jako podpora dítěte, terapeutický prvek zapojení dětí, příkladová studie
 • komponenty intervencí – stavbní prvky intervencí v CIMC, kroky a fáze CIMC, efektivní spolupráce dětského specialisty a mediátora
 • posouzení vhodnosti využití CIMC – jak identifikovat, pro které děti je CIMC vhodný, screening bezpečí, screening schopností, techniky pro screening rodičovské schopnosti reflektovat stav dítěte, posouzení připravenosti pro CIMC
 • konzultování s dítětem – vodítka pro konzultování s dítětem, škály pro posuzování dítěte, vodítka pro hodnocení „příběhu rozpadu“, případové studie
 • zpětná vazba rodičům – účel a cíle zpětné vazby, korky a styl zpětné vazby, přítomnost a role dětského specialisty / mediátora / poradce, úvod a otázky při zahájení, oddělené konzultace, analýza postupu
 • zapojení zpětné vazby do mediace – zajištění „přítomnosti“ dítěte, konzultace s dalšími stranami, základy efektivního rodičovského plánu, komunikační plány, designování CIMC do vlastních 

Toto školené přineslo významné impulzy k praxi mediací na ÚMPOD, kdy se pod vlivem probíhajícího výcviku začala postupně upravovat a zpřesňovat procedura zapojování dětí. Výcvik pomohl vyjasnit roli a úkoly dětského specialisty a mediátora, na druhou stranu přinesl i otázky týkající se personálních a časových možností zejména psychologického oddělení. 

Odborné konference jsou jedním z klíčových zdrojů informací o současných poznatcích a možnostech participační praxe.

Přenos těchto informací do činnosti úřadu bude využit k zajištění souladu zaváděné participační praxe s aktuálním stavem poznání v oblasti, což povede k dalšímu odbornému růstu zaměstnanců v oblasti zapojení dětí do rozhodování. Dalším účelem konferencí je i přenos dobré praxe z úřadu k dalším subjektům prostřednictvím aktivní účasti na konferencích. 

 • Protecting the Child, 25. – 27. 5. 2016, Berlín, Německo
 • The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice, 15. – 16. 9. 2016, Trevír, Německo
 • Annual Conference on European family Law 2016, 22. – 23. 9. 2016, Trevír, Německo
 • Die Rechte des Kindes in der Praxis: Erforschung eines multidisziplinären Ansatzes für eine kindgerechte Justiz im europäischen Recht, 14. – 15. 11. 2016, Trevír, Německo
 • Family Law and Family Realities, 25. – 29. 7. 2017, Amsterdam, Nizozemsko
 • Annual Conference on European family Law 2017, 21. – 22. 9. 2017, Trevír, Německo
 • European Regional Meeting 2017: Multidisciplinary Interagency Approaches to the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect, 1. – 4. 10. 2017, Haag, Nizozemsko
 • Setting Sail from a Safe Port: Giving our children confidence to move forward with safe and permanent relationships, 1. – 4. 11. 2017, Valleta, Malta
 • ISPCAN XXII. International Congress on Child Abused and Neglect, 2. – 5. 9. 2018, Praha
 • Kinder- und Jugendhilfe 2018 – Politik – Recht – Praxis, 27. – 28. 9. 2018, Výmar, Německo
 • Annual Conference on European family Law 2019, 25. – 26. 10. 2018, Trevír, Německo
 • Building a better Europe with Children: All aboard!, 29. – 31. 10. 2018, Opatija, Chorvatsko
 • Pluralism and Diversity of Family Relations in Europe, 1. – 3. 11. 2018, Hamburg, Německo
 • 3rd International Congress on Transformative Mediation: Supporting Transformative Communication, 23. – 24. 11. 2018, Ljubljana, Slovinsko
 • Mediation in the EU: Language, Law & Practice, 10. – 13. 12. 2018, Krakov, Polsko
 • Protecting Families and Chilren’s Rights, 7. – 8. 2. 2019, Štrasburk, Francie
 • Mediation in the EU: Language, Law & Practice, 11. – 14. 3. 2019, Trevír, Německo
 • International Seminar on the Search for Origins, 27. – 29. 5. 2019, Montreal, Kanada
 • Transformative Dialogue: Party-Driven Conversations across Differences, 20. – 23. 6. 2019, Elspeet, Nizozemsko
 • Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family, 3. – 5. 7. 2019, Londýn, Velká Británie
 • Annual Conference on European Family Law 2019, 26. – 27. 9. 2019, Trevír, Německo