1. Název

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

2. Důvod a způsob založení

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jako "Úřad") byl založen zákonem jako správní úřad s celostátní působností pro zajištění výkonu sociálně-právní ochrany ve vztahu k cizině za podmínek stanovených § 3 a § 35 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Nadřízeným orgánem úřadu je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Úřad je orgánem sociálně-právní ochrany dětí, je správním úřadem s celostátní působností hospodařícím jako rozpočtová organizace. Úřad plní funkci tzv. ústředního orgánu podle mezinárodních smluv a předpisů práva Evropské unie práva při realizaci mezinárodní justiční spolupráce související s dále vymezenou pomocí, poskytuje sociálně-právní ochranu nezletilým osobám a výjimečně i osobám zletilým ve vztahu k cizině.

Pomoc poskytovaná úřadem se týká těchto základních oblastí:

 • vymáhání výživného na základě mezinárodních smluv nebo jinak zajištěné vzájemnosti,
 • řízení o návrat protiprávně přemístěných nebo zadržených dětí,
 • zabezpečení práva styku s dítětem,
 • zprostředkování mezinárodních osvojení podle haagské Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení a udělování souhlasu s adopcemi do ciziny,
 • ochrana nezletilým osobám (např. vystupování úřadu v pozici kolizního opatrovníka) a v některých specifických případech i osobám zletilým,
 • konzultace ve věcech, které spadají do působnosti úřadu,
 • zprostředkování styku se zahraničními orgány v mezích působnosti úřadu.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí najdete zde.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00  Brno 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00  Brno 

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny pro osobní konzultace
středa9:00 - 17:00

Na konzultacích se předem domluvte telefonicky nebo e-mailem. Po předchozí telefonické dohodě se můžete na konzultaci dostavit i v jiný den.

Úřední hodiny sekretariátu a podatelny
pondělí8:00 - 17:00
úterý8:00 - 16:00
středa8:00 - 17:00
čtvrtek8:00 - 16:00
pátek8:00 - 12:00

4.4. Telefonní čísla

Sekretariát Úřadu: (+ 420) 542 215 522
Přímé kontakty na zaměstnance úřadu.

4.5. Čísla faxu

(+420) 542 215 836

4.6. Adresa internetové stránky

www.umpod.cz 

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@umpod.cz  

4.8. Další elektronické adresy

Identifikátor datové schránky úřadu: 6zraazz

Webová stránka pro děti: www.kids.umpod.cz 

YouTube kanál Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí: https://www.youtube.com/channel/UCnUSK8ixE6GeRWtsCo5p67Q 

5. Případné platby lze poukázat

Informace o fakturačních a platebních údajích včetně platebních údajích pro provádění plateb na výživné najdete zde.

6. IČO

00025402

7. DIČ

Úřad není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty nejsou k dispozici.

8.2. Rozpočet

Informace o rozpočtu Úřadu najdete zde.

9. Žádosti o informace

Veškeré informace o podání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., najdete zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Veškeré kontaktní informace na Úřad i na konkrétní zaměstnance Úřadu najdete zde

S Úřadem je možno komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo jiné běžně dostupné formy elektronické komunikace na dálku, telefonicky nebo osobně.

Podání (např. v rámci správního řízení) lze podat ústně do protokolu prostřednictvím sekretariátu úřadu, písemným podáním doručovaným osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence, faxem nebo elektronickým podáním podepsaným uznávaným elektronickým podpisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Úřad žádost buď vyřídí (ústní nebo telefonickou okamžitě, písemnou do 30 dnů od obdržení), nebo ve stejných lhůtách sdělí důvody, proč žádosti nelze vyhovět. Vyřizování stížností se řídí postupem podle § 175 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění).

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Úřadu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání je třeba podat Úřadu.

Odvolání je možno podat písemně nebo ústně do protokolu anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (kontaktní údaje najdete zde). Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Úřad může své rozhodnutí, které bylo napadeno odvoláním, zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Pokud Úřad nepostupuje dle výše uvedeného, tak předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, tedy Ministerstvu práce a sociálních věcí, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení odvolání.

Formulář k podání opravného prostředku není na stránkách úřadu k dispozici.

12. Formuláře

Úřad pro zjednodušení komunikace s klienty využívá standardizované formuláře. Mnohé z nich je možné nalézt zde.

Kontaktní formulář najdete zde.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Úřad nedisponuje popisy postupů, návod pro řešení životních situací. Situace řešíme dle individuálních potřeb klienta s tím, že veškeré postupu jsou obecně shrnuty zde.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané právní předpisy

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Úmluva o vymáhání výživného v cizině (publikována vyhláškou č. 33/1959 Sb.)
 • Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (publikována sdělením č. 34/1998 Sb.)
 • Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (publikována sdělením č. 43/2000 Sb. m. s.)
 • Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí (publikována sdělením č. 141/2001 Sb. m. s.)
 • nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1347/2000
 • nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Text těchto i dalších předpisů je k dispozici např. stránkách Ministerstva vnitra ČR a zároveň jsou přístupné k nahlédnutí na sekretariátu Úřadu v úředních hodinách.

14.2. Vydané právní předpisy

Úřad nemá pravomoc vydávat právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Veškeré informace o sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., najdete zde.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Veškeré informace o usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., najdete zde.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Úřad nedisponuje vzory licenčních smluv.

16.2. Výhradní licence

Úřad neposkytl žádné licence podle ustanovení § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb., najdete zde.