Zvýšený zájem o osvojení dětí z Ukrajiny

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“) s velkým znepokojením sleduje aktuální situaci na Ukrajině a zaznamenává zvýšený počet dotazů týkajících se osvojení (adopce) dětí prchajících před válečným konfliktem.

Adopce není pro děti prchající před válkou z Ukrajiny dobré řešení

Následkem války může být řada dětí oddělena od svých rodičů, příbuzných nebo známých, kterým je rodiče předali. Takovéto děti primárně potřebují zajistit bezpečí, evakuaci a základní fyziologické a psychické potřeby. Zároveň je potřeba zabezpečit, aby se tyto děti nestaly obětí nezákonné adopce, únosů a prodeje a obchodování s dětmi.

Osvojení těchto dětí není vhodné a není v jejich nejlepším zájmu. Osvojením totiž dochází i právně k vytvoření nové rodiny, vztahů a zanikají vztahy k rodině původní. V současné situaci nelze oficiálně potvrdit, že dítě ztratilo oba rodiče, nebo že dítě nemá žádné další příbuzné či známé, kteří by se o dítě mohli postarat. Také nelze vyloučit, že po pominutí konfliktu může být pro dítě nejvhodnější návrat do prostředí, které dobře zná a je jeho domovem.

Naprostá většina dětí v těchto dnech přijíždí do České republiky v doprovodu dospělé osoby. Případy dětí, které by byly zcela samy, jsou výjimečné. Pro tyto děti, které přijely do České republiky bez doprovodu dospělého, je proto nejvhodnější umístění buď do pěstounské péče nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Toto vše má na starosti orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě, kde bylo dítě zaregistrováno.

Pokud uvažujete o tom stát se pěstounem, kontaktujte příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště (oddělení sociálně-právní ochrany dětí). Sociální pracovníci s vámi pohovoří o vaší motivaci stát se pěstouny, o vašich představách o dítěti a zodpoví případné dotazy.

Děkujeme všem, kteří mají zájem dětem pomoci. Adopce těchto dětí však není cesta.

Informaci o pomoci dětem, které přijíždějí z Ukrajiny samotné, tedy bez doprovodu rodičů, najdete na tomto místě (PDF, 903 kB).

Nabídky pomoci adresujte zde: pomahejukrajine.cz

Vymezení nevhodnosti osvojení dětí prchajících před válkou z pohledu mezinárodního práva

Hlavním zájmem by nyní mělo být bezpečí dětí a jejich evakuace z oblastí zasažených válečným konfliktem. Přesto by neměla být evakuace zaměňována za mezinárodní osvojení, které je mnohem radikálnějším opatřením – změnou osobního stavu dítěte. Osvojení by mělo být vždy provedeno v nejlepším zájmu dítěte s ohledem na jeho základní práva a musí být zajištěny všechny záruky souladu s právními normami, aby se zabránilo, mezi jinými, únosům, prodeji či obchodování s dětmi.

Úmluva o právech dítěte stanoví jasné principy ochrany dětí. Navíc haagská Úmluva z 29. května 1993 o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (dále jen „Haagská úmluva 1993“) poskytuje ochranu dětem a jejich rodinám proti rizikům nezákonného, nevhodného, předčasného či špatně připraveného osvojení do zahraničí.

I když Ukrajina není smluvním státem Haagské úmluvy 1993, je na místě (a je to i doporučeno Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého[1]), aby Česká republika, jakožto její smluvní stát, při mezinárodním osvojení z Ukrajiny dbala zvýšené opatrnosti a předcházela nesouladům se zákony při veškerých zahraničních procesech osvojení dětí uprchlíků a dětí, které jsou v důsledku nepokojů v domovských zemích přemístěny do zahraničí.

V duchu výše uvedeného je zřejmé, že v době válečného konfliktu musí mít nejvyšší prioritu pokusy o znovusjednocení dětí s jejich rodinou. Mělo by se předcházet předčasným a neřízeným pokusům organizovat osvojení dětí do zahraničí. Humanitární katastrofa jako válka by se neměla stát důvodem pro obcházení základních zásad pro bezpečné osvojení. Osvojení je možné pouze pro děti, u kterých je možné prokázat, že jsou tzv. právně volné (např. u kterých existuje jasný důkaz, že jsou osiřelé a bez dalších příbuzných, kteří by o dítě mohli pečovat). Je prvořadé, aby totožnost těchto dětí a jejich rodin byla jasně prokázána a jejich sociální, právní a rodinný status byl plně ověřen státními orgány. U většiny dětí z Ukrajiny to v tuto chvíli však není možné zaručit.

Důvodem pro takovou opatrnost je vyhnout se situaci, kdy bude dítě svěřeno do péče budoucích osvojitelů, začne se na ně navazovat, přičemž však bude později nutné proces osvojení ukončit kvůli právním překážkám nebo nezákonnému postupu, což by znamenalo velkou újmu pro dítě a trápení pro rodiče i osvojitele.

Zpět