Interní provozně metodická činnost

Cílem těchto aktivit byla standardizace postupů ve všech odděleních Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Byla vypracována Strategie participace dítěte v agendách ÚMPOD, kterou je možné stáhnout zde.

Aktivity se zaměřovaly zejména na vytvoření postupů pro vyhodnocování situace dítěte a rodiny v rámci činnosti ÚMPOD, postupů pro spolupráci ÚMPOD s ostatními orgány sociálně-právní ochrany dětí a pomáhajícími profesemi s důrazem na podporu kvalitního síťování služeb při mezinárodněprávní ochraně dětí, vytvoření provozně-metodického manuálu pro participaci dítěte v jednotlivých agendách a činnostech ÚMPOD, posílení kolaborativní praxe při naplňování nejlepšího zájmu dítěte.

V rámci této aktivity proběhlo i 11 sdílecích workshopů, kdy potřeba těchto workshopů vyvstala až v průběhu realizace projektu. Tyto workshopy probíhaly jednou za dva až devět měsíců a jejich smyslem bylo shrnout a připomenout aktivity a akce, které v uplynulém časovém období v rámci projektu proběhly. Docházelo k předání informací, které jsou užitečné pro zbytek týmu, i připomenutí zásadních nebo významných závěrů, které vyplynuly ze společných akcí.

Školení práce s ohroženým dítětem

Bořetice, 3. - 5. 10. 2016

Ve dnech 3. – 5. 10. 2016 proběhlo v Bořeticích Školení práce s ohroženým dítětem a mezinárodními rodinami s důrazem na zapojení dítěte. V  třídenním semináři se všichni právníci a psychologové ÚMPOD seznámili s technikami, možnostmi a riziky vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny za spolupráce dítěte. Účelem bylo vytvořit stejnou základnu pro uvažování mezi všemi členy týmu. Získané poznatky a společná základna budou sloužit jako výchozí bod odhalování a formulování nových postupů při zpracovávání standardů sociálně-právní ochrany dětí.

Workshopy k tvorbě standardů

Cílem těchto workshopů bude ukotvit konkrétní postupy zachycené v metodice participace dítěte do obecnějšího rámce standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí takovým způsobem, který učiní z participace dítěte centrální bod praxe. Konkrétním výstupem budou písemně zpracované „participační standardy sociálně-právní ochrany dětí“, které budou vycházet z nové praxe a strategie definované ve workshopech.

Proběhlo 7 workshopů, které navazovaly na třetí strategický LSP workshop, na kterém byly definovány problematické okruhy, kterým je potřeba se v rámci standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí na ÚMPOD podrobněji věnovat. V průběhu workshopů byla tato témata podrobněji diskutována a byly formulovány standardy kvality.

Metodická setkání

V jednotlivých setkáních během projektu bude postupně zpracováván provozně metodický manuál, tzv. „metodika zapojení dítěte“ do jednotlivých oblastí a činností ÚMPOD (jako třeba výkon opatrovnictví, mediace, účast na případových konferencích, realizace a podpora asistovaných styků, náhradní rodinné péče atd.). Metodická setkání budou reflektovat jak zkušenosti jednotlivých referentů, tak i výstupy z předchozí aktivity Strategické a koncepční plánování. Výstupem této aktivity bude zpracovaná metodika participace dítěte, využitelná i dalšími subjekty sociálně-právní ochrany dětí, která budou dlouhodobě sloužit jako východisko pro praxi i po skončení projektu.

Proběhlo 21 metodických setkání, v průběhu kterých byly diskutovány postupy při řešení jednotlivých agend ÚMPOD a připravovány doporučené postupy (provozně metodický manuál) s akcentem na participační práva dětí.