Workshopy, konference a další sdílení dobré praxe

Hlavním cílem těchto aktivit bylo podpořit vytváření sítě odborníků a služeb orientovaných na pomoc dětem a rodinám v přeshraničních věcech a posílit povědomí o právech a participaci dítěte v oblasti sociálně-právní ochrany dětí s mezinárodním prvkem.

Na konci projektu Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vydal učebnici shrnující problematiku rodinného práva v mezinárodních souvislostech:

Aktivity byly realizovány formou konferencí, příhraničních workshopůworkshopů v krajích, v rámci setkání ústředních orgánů nebo jako přednášky na vysokých školách. Do příprav i samotné realizace byla zapojena podstatná část zaměstnanců Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Konference pořádané Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí uspořádal dvakrát do roka konferenci k seznámení odborné veřejnosti s novinkami a dosaženými úspěchy nebo změnami na poli posílení participačních práv dětí. Samotné konference byly významným příspěvkem k posílení praxe participace dětí, protože byly pořádány ve spolupráci s dětmi a společně pro děti i odborníky. Výstupem každé konference je volně šířený sborník příspěvků, který shrnuje aktuální stav poznání v oblasti zavádění a realizace participační praxe.

Výstupy z jednotlivých konferencí můžete stáhnout níže.

Náplní konference byly příspěvky a workshopy odborníků z různých zemí, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi vtaženými do rodičovského konfliktu, a prostřednictvím různých modelů se snaží, aby se tyto děti nestaly pouze zbraní v rukou rodičů, ale subjektem, který má právo se vyjadřovat ve věcech, které se ho týkají. Příspěvky byly zaměřeny na pohled každé z jednotlivých profesí na praktický rozměr a obsah zapojování dětí. Otázkou nebylo jenom proč, ale i jak děti zapojit. Sdílena tak byla dobrá praxe různých profesí z několika evropských zemí, které přistoupily k reálnému naplňování participačních práv dítěte v praktické, nikoliv pouze teoretické rovině.

Program konference

ke stažení zde

Sborník z konference: Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe

ke stažení zde

První jednací den
Druhý jednací den

Konference byla zaměřena na příspěvky odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi účastnými rodičovského konfliktu a prostřednictvím různých modelů se snaží, aby se dítě nestalo pouze zbraní v rukou rodičů, ale aby mělo příležitost se do rozhodování o jeho životě alespoň v minimální míře zapojit. Zahraniční praxi představili přednášející Kay Tisdall ze Skotska, Deborah Fry z Autrálie, Nancy Maquire z Velké Británie, soudkyně Iskra Pencheva a Darina Yordanova z Bulharska a rovněž zástupci Holandské organizace Augeo. Soudci, sociální pracovníci a akademici z České republiky měli naopak možnost představit domácí praxi zjišťování názoru dítěte. Konference nabídla prostor pro odbornou diskuzi nad riziky i pozitivy procesu zapojování dětí.

Program konference

ke stažení zde

Sborník z konference: Zjišťování názoru dítěte v soudní praxi

ke stažení zde

První jednací den
Druhý jednací den

Náplní konference byly příspěvky odborníků z řad pomáhajících profesí, a to v oblastech, výzvy a požadavky teorie pro praxi, úspěšné zapojení dětí v rodinných a případových konferencích, metody a techniky provázení a práce s dítětem, participace dětí a mladistvých páchajících trestnou činnost a Přímá zkušenost dětí (tzv. dětský panel). Konference ukázala, že v praxi v současné době existují v řadách pomáhajících profesí různé postupy směřující k zapojování dětí. Co bude muset ÚMPOD při přenášení dobré praxe zohlednit do budoucna je specifikum agendy s přeshraničním prvkem, kdy ve snaze zapojit děti budeme muset často překonávat fakt, že mezi pracovníkem ÚMPOD a dítětem bude obrovská vzdálenost.

Program konference

ke stažení zde

Prezentace přednášejících

Náplní konference byly příspěvky odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi vtaženými do rodičovského konfliktu a prostřednictvím různých modelů se snaží, aby se tyto děti nestaly pouze zbraní v rukou rodičů, ale aby bylo naplněno jejich právo vyjádřit se ve věcech, které se jich týkají. Příspěvky byly zaměřeny na různé pohledy odborníků, kteří se zapojováním dítěte v praxi mimosoudních rozhodovacích procesů pracují. Pozornost byla věnována také práci s tématem domácího násilí a tomu, do jaké míry může ovlivňovat možnosti a postupy zapojení dětí do rozhodovacích procesů i tyto procesy samotné. Byla představena dobrá praxe v České republice i ze zahraničí. Součástí byla i odborná diskuze nad riziky i pozitivy procesu zapojování, na jednotlivých workshopech pak také praktické návody, jak je možné děti zapojit.

Program konference

ke stažení zde

Sborník z konference: Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů

ke stažení zde

První jednací den
Druhý jednací den

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí od 1. 4. 2016 realizuje projekt s názvem Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. V rámci tohoto projektu proběhla dne 5. listopadu 2018 konference Vyvažování zájmů a práv při rozhodování o dětech. Akce proběhla v prostorách Kanceláře Veřejného ochránce práv.

Náplní konference byly příspěvky odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s hledáním rovnováhy mezi jednotlivými zájmy a právy v rozhodovacích procesech týkajících se dětí. Pozornost byla věnována vyvažování nejlepšího zájmu dítěte a zájmu rodičů, balancování práv všech účastníků opatrovnického řízení nebo zjišťování skutečností relevantních pro určování nejlepšího zájmu dítěte. Příspěvky pojednávaly také o roli orgánu sociálně-právní ochrany dětí při hledání a nalézání nejlepšího zájmu dítěte nebo o odlišnostech vnímání nejlepšího zájmu dítěte z pohledu rodičů a dítěte samého. Zazněly také praktického poznatky získané při zjišťování názoru nezletilého před soudem, v souvislosti s naplňováním standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí nebo při vyvažování konfliktních zájmů účastníků řízení z pozice kolizního opatrovníka. Nechyběl ani pohled klinického psychologa na problematiku znaleckého posuzování. Součástí akce byla panelová diskuze nad jednotlivými tématy. 

Program konference

ke stažení zde

Prezentace přednášejících

Videozáznam z konference zveřejníme, jakmile budou dokončeny jeho úpravy.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí od 1. 4. 2016 realizuje projekt s názvem Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. V rámci tohoto projektu proběhla dne 8. února 2019 konference s názvem Olomoucký den soukromého práva. Akce byla pořádána ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

V souvislosti s výše uvedeným projektem, jehož hlavním cílem je posílení kompetencí v zapojování a rozvíjení možností dětí podílet se na rozhodnutích, která se jich týkají, pořádal Úřad pro meziárodněprávní ochranu dětí již šestou odbornou konferenci, tentokrát ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem konference byla participační práva dítěte v civilním soudním řízení. 

Program konference

ke stažení zde

Sborník z konference: Olomoucký den soukromého práva: Participační práva dítěte v civilním soudním řízení

ke stažení zde

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí od 1. 4. 2016 realizuje projekt s názvem Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. V rámci tohoto projektu proběhla ve dnech 15. - 16. 5. 2019 mezinárodní konference s názvem Cesta za rodinou – Příběhy mezinárodní adopce.
Hlavními tématy konference byly příprava budoucích osvojitelů pro vnitrostátní i mezinárodní osvojení, biologický původ dítěte a jeho identita v procesu osvojení a participace dětí v náhradní rodinné péči.

Konference nabídla kromě hlavních programových příspěvků z oblasti rodinného práva také řadu workshopů, které nabídly příležitost ke sdílení zkušeností a dobré praxe. Součástí programu byly také příběhy osvojených dětí i panelová diskuse mladých dospělých, kteří vyrostli v náhradní rodině.

Program konference

ke stažení zde

Prezentace přednášejících

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí od 1. 4. 2016 realizuje projekt s názvem Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. V rámci tohoto projektu proběhla ve dnech 20. - 21. 11. 2019 mezinárodní konference s názvem S respektem k dětem.

Ústředním tématem konference bylo postavení dítěte v rodičovském konfliktu s důrazem na mezioborovou spolupráci.

První den konference byl věnován zejména právním otázkám postavení dítěte.

Druhý den jsme se zabývali psychosociálním kontextem. Oba konferenční dny začínaly aktuálními příspěvky a panelovými diskusemi na hlavním fóru, které v odpolední části rozvinuly a doplnily interaktivní workshopy. Setkali jsme se například se soudci, pracovníky OSPOD, psychology, advokáty, sociálními pracovníky, akademickými pracovníky a kolegy z pomáhajících profesí. Do odpoledních workshopů byly pozvány děti z pražských a brněnských základních škol, aby spolu s dospělými účastníky konference diskutovaly o tom, jak rozumí svým právům a jejich naplňování ve svém životě.

Program konference

ke stažení zde

První jednací den
Druhý jednací den

Příhraniční workshopy

Cílem workshopů je především posílit spolupráci a využití kolaborativní praxe se zapojením dětí v nejčastěji vytížených příhraničních regionech na obou stranách hranice, kde dochází k častým mezinárodním svazkům a nejčastěji tak spolupracují s ÚMPOD.

Workshopy byly pořádány za účelem setkání a vzájemné výměny informací, praxe a zkušeností sociálních pracovníků ze sousedících příhraničních regionů českých i zahraničních (rakouských, německých, slovenských a polských).

První z příhraničních workshopů proběhl ve dnech 1. - 2. 2. 2017 v Teplicích a jeho náplní byly příspěvky rakouských sociálních pracovníků, s konkrétními zkušenostmi se zpracováním případů s česko-rakouským prvkem. Příspěvky se týkaly obecného fungování rakouského systému sociálně-právní ochrany dětí, stanovování a vymáhání výživného z Rakouska a také konkrétních případů sociální práce v Rakousku. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí představil konkrétní možnosti spolupráce ve vztahu k Rakousku a obecná pravidla mezinárodní spolupráce v přeshraničních případech. Součástí workshopu bylo také sdílení praxe a výměna zkušeností s konkrétními případy účastníků.

Program workshopu

ke stažení zde

První jednací den:
Druhý jednací den:

Druhý příhraniční workshop se konal v Teplicích ve dnech 10. - 11. 4. 2017 a byl zaměřen na příspěvky německých sociálních pracovníků, s konkrétními zkušenostmi se zpracováním případů s česko-německým prvkem. Příspěvky se týkaly obecného fungování německého systému sociálně-právní ochrany dětí, stanovování a vymáhání výživného z Německa a také konkrétních případů sociální práce v Německu. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí představil konkrétní možnosti spolupráce ve vztahu k Německu a obecná pravidla mezinárodní spolupráce v přeshraničních případech. Součástí workshopu bylo také sdílení praxe a výměna zkušeností s konkrétními případy účastníků.

Program workshopu

ke stažení zde

První jednací den:
Druhý jednací den

Ve dnech 25. - 26. 9. 2017 probíhal v Brně třetí příhraniční workshop. Náplní tohoto  workshopu byly příspěvky slovenských sociálních pracovníků, s konkrétními zkušenostmi se zpracováním případů s česko-slovenským prvkem. Kromě jiného se účastnili zástupci z Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Centrumu pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Příspěvky se týkaly obecného fungování slovenského systému sociálně-právní ochrany dětí, stanovování a vymáhání výživného ze Slovenska a také konkrétních případů sociální práce na Slovensku. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí představil konkrétní možnosti spolupráce ve vztahu ke Slovensku a obecná pravidla mezinárodní spolupráce v přeshraničních případech. Součástí workshopu bylo také sdílení praxe a výměna zkušeností s konkrétními případy účastníků.

Program workshopu

ke stažení zde

První jednací den
Druhý jednací den

Posílení spolupráce v krajích

Workshopy byly realizovány pro jednotlivé kraje, resp. v některých případech pro dva kraje současně. Účastnili se jich zástupci subjektů zapojených do řešení situace ohroženého dítěte v daném regionu (pracovníci OSPOD, poradenských zařízení, soudci, advokáti), kterým pracovníci ÚMPOD poskytli rámcové informace o činnosti ÚMPOD a následně formou diskuzí, otázek a odpovědí a nejčastěji na modelových případech získávali od účastníků workshopů informace o jejich postupech, způsobem práce v různých situacích, zkušenostech, dobré praxi, ale i potřebách a inovativních nápadech, a to jak v právním, tak v psychologickém kontextu řešených případů. Díky kolaborativním workshopům probíhalo sdílení zkušeností a dobré praxe, ale také navazování kontaktů pro další spolupráci.  

Celkem proběhlo 9 workshopů a to v Olomouci (28. 2. a 1. 3. 2018, program), Pardubicích (13. 6. 2018, program), v Ústí nad Labem (6. 9. 2018, program), v Jihlavě (29. 11. 2018), v Praze (13. 12. 2018), Brně (24. 1. 2019 a 4. 6. 2019, program), Ostravě (11. 4. 2019) a v Karlových Varech (12. 6. 2019).

Na workshopech byla prezentována tato problematika:

 • agendy Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ke stažení zde a zde)
 • principy participace dětí (ke stažení zde)
 • mediace se zapojením dítěte (ke stažení zde)
 • práce psychologa úřadu v případech mezinárodního osvojení (ke stažení zde)
 • práce psychologa úřadu v případech mezinárodních únosů (ke stažení zde)
 • práce psychologa úřadu při výkonu kolizního opatrovnictví úřadem (ke stažení zde)
 • mediace na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ke stažení zde)
 • mezinárodní osvojení, osvojitelnost (ke stažení zde)
 • aktuální problémy v mezinárodním osvojení (ke stažení zde)
 • mezinárodní rodičovské únosy, zajištění práva styku (ke stažení zde)
 • nezletilý bez doprovodu, repatriace do vlasti (ke stažení zde)
 • výkon kolizního opatrovnictví v případech úřadu (ke stažení zde)

Přednášky na vysokých školách

Přenos know-how i do formálních vzdělávacích institucí má největší potenciál vytvářet „normálnost“ participační praxe. Pokud bude zapojení dítěte, jeho principy a postupy stále častěji součástí vzdělávání profesionálů od začátku, podaří se urychlit přijetí participační praxe jako něčeho naprosto běžného a samozřejmého.

Obsahem přednášek a seminářů, určených zejména pro katedry psychologie, právnické fakulty a obory související se sociální prací, bylo praktické představení metod a technik sociální práce s dítětem a jejich vyzkoušení v nácviku.